О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№430

 

гр.Варна,   06   .07.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на шести юли, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 344 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на В.П.П. срещу определение № 781/24.03.2016 г. по в.гр.д.№ 541/16 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№7839/16.03.2016г. срещу действията на ЧСИ И. С., per. № 712 в Камарата на ЧСИ, изразяващи се в извършване на принудително изпълнение - извършен опис и оценка на недвижими имоти, находящи се в гр. Варна ул.А. С. №23, ет.1, наложени възбрани върху имотите, публична продан на имотите и издадено постановление за възлагане по изп. д. № 2014712000144. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подадени писмени отговори

Ответниците по жалбата и „Л.К.” ООД, представлявано от управителя С.Л.Л. и взискателят по изпълнителното дело - "Р. (България)"ЕАД оспорват жалбата и изразяват становище за правилност на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

 В разпоредбите на чл. 435, чл. 463 и чл. 503 от ГПК, са визирани конкретните действия и откази на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване, както и лицата, разполагащи с право на жалба за всяко от тях.  Жалбоподателят е длъжник в изпълнителното производство, а предмет на обжалването му е постановлението за възлагане на недвижимия имот.

Съобразно разпоредбата на чл. 435, ал.3 ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

         Съдът е съобразил постановеното определение с т. 1 на Тълкувателно Решение №2/2013 от 26 юни 2015 год. по  т.дело № 2 по описа за 2013 г. на ОСГТК, съобразно което длъжникът не може да обжалва постановлението за възлагане поради несеквестируемост на продадената вещ. Обжалването е допустимо само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Съобразно т.8 на посоченото ТР, „връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане”.

         Жалбоподателят твърди, че не му е била редовно връчена покана за доброволно изпълнение, и при извършване на описа не било съобразено, че гаражът всъщност е пригоден за живеене. Правилно съдът е приел, че жалбата е недопустима, тъй като тези възражения излизат извън предметния обхват на проверката, очертан в чл. 435, ал.2 предл. последно от ГПК предвид разясненията, дадени в ТР.

         Твърденията за несеквестируемост на имота също не могат да бъдат обсъждани в производството относно законосъобразността на постановлението за възлагане, тъй като длъжникът е могъл да обжалва насрочването на изпълнението по отношение на своя имот поради несеквестируемост в 1 седмичен срок от връчване на съобщението за  насрочване на проданта, което в настоящия случай не е направено.

         Обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 781/24.03.2016 г. по в.гр.д.№ 541/16 г. на Окръжен съд – Варна.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                           2.