Р       Е       Ш      Е      Н      И      Е

 

141

23.10.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

       Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение, на четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

      ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                  Мария Маринова

 

Секретар: Виолета Тодорова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова въззивно гр.д. № 344 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от А.Н.К., С.Р.Ш. и „А.К.“ ЕООД, представлявано от А.Н.К., подадена чрез адв. Ж.Ж., против решение № 70 от 13.04.2017 г. по гр.д. № 261/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд В ЧАСТТА, с която от въззивниците е отнето в полза на държавата незаконно придобито имущество, както следва: От А. Н. К.:  - На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 11000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Н 1414 АН; и сума в размер на 19275 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № Н 3020 ВВ;  - На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 5000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Андрей Кирилов“ ЕООД, ЕИК 127616494; сума в размер на 960,31 лв., преминала по депозитна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 20280 лв., преминала по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 14000 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 555 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 1960 лв., преминала по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 20321,30 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по разплащателна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; От „Андрей Кирилов“ ЕООД с ЕИК 127616494: На основание чл. 66, ал. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Нежилищна сграда, представляваща строеж – V категория в незавършен вид със застроена площ 60 кв.м. и РЗП от 120 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор № 83510.670.161, с адрес: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 2В, с обща площ 2100 кв.м., придобит с нотариален акт № 103, том. I, рег. № 1178, дело № 65 от 2000 г.; От С. Р. Ш. с ЕГН ********** *** Освободител №112, ет.2, ап.2:  - На основание чл.65 във вр. с чл.62 от ЗОПДНПИ - Апартамент № 8, находящ се в гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 4, вх. Б, ет. 1 /първи/ жилищен етаж, построен върху общинска земя, представляваща УПИ № XI /единадесет/ в квартал № 139 по плана на гр. Шумен, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 72,19 кв.м., при граници: от изток – двор, от запад – ап. № 1, от север – двор, от юг – ап. № 9, от горе – II жилищен етаж и от долу – избени помещения, заедно с принадлежащите му 0,06491 идеални части от общите части на сградата и 0,06491 идеални части от правото на строеж върху мястото, придобит с нотариален акт за договор за покупко-продажба на недвижим имот № 126, том XII, рег. № 9467, дело № 1498 от 11.10.2005 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Шумен с вх. рег. № 7261, акт № 78, том XX, дело 4586;  - На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Н 4545 АМ, рама № WVWZZZ1KZ6P024852, двигател № ВСА466903;  - На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 8189 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Рав 4“, рег. № Н 0220 АМ;  - На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 21681,59 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по банкова сметка *** ***, открита в „Обединена българска банка“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 460 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „СиБанк“ ЕАД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 3500 лв., представляваща вноски от трето лице по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 900 лв., преминала по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 200 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 1612,50 лв., представляваща вноски на каса по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сумата в размер на 36138,44 лв., представляваща вноски от трето лице по разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 4000 лв., представляваща вноски от трето лице по банкова сметка *** ***, открита в „Юробанк България“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 3422,70 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка в евро IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 7405,81 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по спестовна сметка в лева IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С. Р. Ш., както и в частта на осъждането за разноските.

В отхвърлителната му част, включително и по отношение на ответницата А. А. Н., решението на окръжния съд не е обжалвано.

Въззивниците са настоявали, че решението на окръжния съд в обжалваната му част е неправилно, поради съществено нарушение на съдопроизводствените  правила, несъобразяване с материалния закон и поради необоснованост, като са молили за отмяната му в тази част и отхвърляне на исковете. Навели са оплаквания, че окръжният съд не анализирал всички събрани по делото доказателства, като част от тях напълно игнорирал, не обсъдил твърденията и доводите на страните и не изложил мотиви. Съдът неправилно не проследил трансформацията на паричните потоци – внесените по банкови сметки, а впоследствие изтеглени или наредени по други банкови сметки едни и същи парични суми, преобразуването на една и съща парична сума от един вид валута в друг вид валута, не отчел паричните суми от банкови заеми, както и обратния паричен поток от касата на едноличния търговец към собственика му, не отчел доходи на ответниците, установени с ДРА № 574 от 13.07.2005 г., не взел предвид наличието на начално салдо – налични парични средства на ответниците в началото на проверявания период. Освен това, съдът погрешно кредитирал заключението на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, приета в съдебно заседание на 14.03.2017 г. в първи вариант – с извод за  несъответствие от 1 436 967,71 лв., при който била използвана неправилна методика, несъобразена със специалния закон (- като разход на физическото лице А. К. била вменена сумата от 1 099 133,41 лв.- внесени собствени средства в предприятието му като едноличен търговец, а в същото време сумата от 1 238 828,68 лв., която той получил обратно не била взета предвид като източник на средства; - неправилно не били включени като приход на ответниците теглените от тях суми, доходите от продажба на недвижими имоти и МПС, приходите им от играта „Еврофутбол“ в размер на 234 749,62 лв., както и постъпилите суми от трети лица по заеми). Според въззивниците, съдът следвало да кредитира втория вариант от същото заключение на вещото лице (с възражения срещу частта на непризнатите приходи от продажба на МПС и на недвижимия имот на А. К. ***), което било изготвено в съответствие с изискванията на специалния закон - ЗОПДНПИ, Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти и при който бил направен извод, че нетният доход на ответниците надвишава формираното от тях имущество с 85 478,38 лв. Това заключение на вещото лице било обосновано, защото: правилно било заложено начално салдо (наличната сума в банковите сметки  на ответниците в началото на проверявания период, макар и в по-нисък от поддържания от ответниците размер); като източник на средства била включена и върнатата сума от предприятието на едноличния търговец; отразена била в  приходната част печалбата им от играта „Еврофутбол“  при отчитане на разходите за залозите; включени били като приход и доходите на ответниците от трудова дейност, дейност на ЕТ, обезщетения, лихви по банкови сметки, суми по изпълнителни дела и получени суми от трети лица и кредити от банки. Този вариант на заключението на вещото лице се подкрепял и от изводите и в заключението, прието в съдебно заседание от 08.12.2016 г. Вследствие на неправилната оценка на доказателствата, окръжният съд достигнал и до погрешния извод за наличие на несъответствие между имуществото на проверяваните и нетния им доход, надвишаващо 250 000 лв., а от там и до погрешни правни изводи за основателност на искането на комисията за отнемане на имуществото, предмет на обжалваната част от решението.

КОНПИ е подала писмен отговор, с който е оспорила въззивната жалба по подробно изложени съображения във връзка с оплакванията на въззивниците. Настоявала е за потвърждаване на първоинстанционното решение като правилно - постановено при съблюдаване на процесуалните правила, в съответствие с материалния закон и обосновано.

В съдебно заседание, страните, чрез техните процесуални представители са поддържали съответно въззивната жалба и отговора, като въззивниците са представили и писмени бележки. Претендирали са присъждане на сторените по делото разноски за двете инстанции, като КОНПИ не е възразила срещу размера на претендираното адвокатско възнаграждение от насрещната страна.

Съдът на осн. чл. 269 от ГПК, след като извърши служебна проверка, намира обжалваното решение за валидно и допустимо в обжалваната му част, а по правилността с оглед събраните доказателства и предвид наведените оплаквания намира следното:

Производството пред Шуменския окръжен съд е било образувано по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) по чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) срещу А. Н. К., С. Р. Ш., А. А. Н. и "Андрей Кирилов" ЕООД гр.Шумен за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 343332,98 лв., както следва: От С.Р. Ш.: На основание чл.65 във вр. с чл.62 от ЗОПДНПИ - Апартамент № 8, находящ се гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 4, вх. Б, ет. 1; На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Н 4545 АМ, рама № WVWZZZ1KZ6P024852, двигател № ВСА466903; На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 10000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Рав 4“, рег. № Н 0220 АМ; На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 21681,59 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по банкова сметка *** ***, открита в „Обединена българска банка“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 460 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „СиБанк“ ЕАД с титуляр С.Р. Ш.; сума в размер на 3500 лв., представляваща вноски от трето лице по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 900 лв., преминала по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 200 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 1612,50 лв., представляваща вноски на каса по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сумата в размер на 39072,18 лв., представляваща вноски от трето лице по разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 4000 лв., представляваща вноски от трето лице по банкова сметка *** ***, открита в „Юробанк България“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 3422,70 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка в евро IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 7405,81 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по спестовна сметка в лева IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С. Р. Ш.; От „Андрей Кирилов“ ЕООД, ЕИК 127616494: На основание чл. 66, ал. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Нежилищна сграда, представляваща строеж – V категория в незавършен вид със застроена площ 60 кв.м. и РЗП от 120 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор № 83510.670.161, с адрес: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 2В, с обща площ 2100 кв.м., придобит с нотариален акт № 103, том. I, рег. № 1178, дело № 65 от 2000 г. От А. Н. К., ЕГН **********: На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 11000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Н 1414 АН; сума в размер на 35000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № Н 3020 ВВ; На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 5000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Андрей Кирилов“ ЕООД, ЕИК 127616494; сума в размер на 960,31 лв., преминала по депозитна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 20280 лв., преминала по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр Андрей Николаев Кирилов; сума в размер на 14000 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 555 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 1960 лв., преминала по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 20321,30 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по разплащателна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; От А. А. Н., ЕГН **********: На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 6001,59 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по спестовен влог в лева № 2175890, открит в „Банка ДСК” ЕАД с титуляр А. А. Н.

Ответниците са оспорили изцяло  исковете по съображения за липсата на  предвидените в ЗОПДНПИ предпоставки за отнемане на имуществото. Настоявали са, че имуществото им в проверявания период не е незаконно придобито и не е налице  предвиденото в закона значително несъответствие, представляващо основание за отнемането му. Навели са конкретни твърдения за наличието на законни източници на доходи от заеми, печалби от залагания в играта „Еврофутбол“, парични средства отпреди периода на проверката и налични към датата на започването й, постъпили средства от предприятието на едноличния търговец в полза на проверяваното лице, преводи на суми по банкови сметки от трети лица, от лично внесени суми по банкови сметки, от продажба на имущество. Възразили са срещу претенциите за отнемане на конкретните имущества със съображения за наличието на доходи за придобиването им, като са направили и собствен икономически анализ в отговора на исковата молба. Оспорили са подхода на комисията за оценка на имуществото по пазарни цени на придобиването и отчуждаването му.

С решението си окръжният съд е отхвърлил изцяло претенцията за отнемане на имущество от А. А. Н., както и частично претенциите за отнемане на имущество от А. Н. К. и С. Р. Ш., като в останалата част е уважил исковете. Решението е обжалвано само в частта на уважените срещу ответниците А. Н. К., С. Р. Ш. и ЕООД „Андрей Кирилов“ ЕООД искове, както е посочено по-горе в решението.

Производството на комисията е образувано и се води по новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, поради което за да отговори на поставените от страните правни въпроси, съдът следва да изложи съображения за основното съдържание, идеи и принципи на този закон (Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество), за смисъла на използваните от законодателя понятия и за производството по този закон и разликата му с отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). В тази насока, следва да се имат предвид мотивите на Конституционния съд в решение № 13 от 13.10.2012 г. по Конституционно дело 6/2012 г. Там е посочено, че демонстрацията на необясним материален просперитет от лица, които според господстващото мнение извършват тежки посегателства, включително и с престъпен характер, срещу установения в Конституцията и законите икономически ред в държавата, създава представата, че свободният пазар не се подчинява на установените правила, че демократичните институции не могат да ограничат възможността за забогатяване от незаконни източници за чужда сметка, както и за сметка на обществото като цяло. Законодателният отговор на тази обществено –политическа ситуация първоначално е било приемането на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД отм. от 19.11.2012 г., понастоящем приложим и към заварените от новия закон -ЗОПДНПИ производства). На отнемане в полза на държавата по реда на стария закон подлежи имуществото, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, доколкото не е възстановено на пострадалия или не е отнето в полза на държавата или конфискувано по други закони. Новото в приложимия по настоящия казус Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) се състои в това, че развитието и изходът на воденото наказателно производство престават да са решаващи за отнемане на имущество по гражданската претенция на държавата. Новите положения предопределят и разширеното понятие за подлежащото на отнемане имущество, за каквото по силата на чл.1, ал.2 ЗОПДНПИ се счита имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. В новия ЗОПДНПИ, престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията (за да не е проверката произволна), като впоследствие подлежащите на изследване от комисията предпоставки за отнемането на имущество са откъснати от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество.

В случая, основанието за образуване на проверката от комисията е било налице, тъй като е установено по делото, че срещу ответника А. Н. К. е било образувано досъдебно производство № 772/2013 г. по описа на РУП – Шумен за извършено от него в периода от началото на 2011 г. до 19.05.2012 г. престъпление по чл.234б ал.1 от НК, престъпление, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1 т.15 от ЗОПДНПИ. Целта на проверката от комисията е  установяване дали е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, т.е. дали натрупването на неговото богатство може да бъде обяснено с конституционно признатите и законово регламентирани източници. По смисъла на действащата към този момент редакция на § 1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ „значително несъответствие” е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лв. за  целия проверяван период, като „нетни доходи” според § 1, т.5 от ДР на ЗОПДНПИ са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му. Предмет на проверката е изясняване на произхода, начина на придобиване и преобразуването на имуществото на проверяваното лице за определения от закона срок от 10 години, който в случая е от 23.10.2003 г. до 23.10.2013 г. Именно в хода на тази проверка, проверяващите са събрали необходимите им сведения и са достигнали до извод за наличието на „значително несъответствие” между имуществото и нетния доход, надвишаващ за целия проверяван период 250 000 лв., а от там и до извод за незаконно придобито имущество, което подлежи на отнемане в полза на държавата. Внесеният в съда иск за отнемане на незаконно придобито имущество е бил предшестван от етапа по обезпечаване на иска и от решение на комисията по чл. 61, ал.2 от ЗОПДНПИ за отнемане на имуществото, представляващо специално изискване за допустимостта му.

Съдебното производство по отнемане на незаконно придобитото имущество се развива в състезателен процес по специалните правила на ЗОПДНПИ - чл. 74 и сл. от закона, а доколкото няма такива – по правилата на ГПК - чл.80 от ЗОПДНПИ, като в същото подлежи на изследване дали имуществото е незаконно придобито.

Съгласно чл. 62 от ЗОПДНПИ, по този закон се отнема в полза на държавата на незаконно придобито имущество, което съгласно легалната дефиниция на чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ, е това имущество, за което не е установен законен източник, т. е. за него може да се направи обоснованото предположение по чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ въз основа на установено значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Последното съгласно § 1, т. 7 ДР ЗОПДНПИ е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лева за целия проверяван период. Според чл. 63, ал.2, т.1, т.5, чл. 65 и чл. 66, ал.1 от закона, имуществото по чл.62 в конкретния случай включва личното имущество на проверяваното лице, имуществото на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, незаконно придобито имущество, което лицето е прехвърлило през проверявания период на лице, с което се намира във фактическо съжителство и имущество, което проверяваното лице е прехвърлило или е внесло в капитала на юридическо лице, при твърдение за знание предвид, че проверяваният е едноличен собственик на капитала и управител на същото дружество. Доколкото част от имуществото е отчуждено, отнема се паричната му равностойност (чл. 72 от закона), а ако незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество – отнема се преобразуваното имущество (чл.70 от закона). Претендираните за отнемане по делото са пари, недвижими имоти и леки автомобили, и те са имущество по смисъла на & 1, т.1 от ДР на закона.

По делото са събрани писмени доказателства, показания на свидетели и са изслушани оценителни и икономически експертизи. Съдът намира, че за извършване на съпоставката между нетните доходи на проверявания и съжителстващото с него лице и придобитото от тях в периода на проверката имущество, следва да използва заключението на вещото лице С. И. А. от 06.03.2017 г., което е изготвено във варианти, съобразно поставените от всяка от страните задачи и не е оспорено. В това заключение, включително и в табличен вид, компетентно, пълно и обосновано са дадени отговори на всички въпроси от значение за извършване на анализа от съда, като са посочени и конкретните стойности по всяко перо от елементите релевантни за изследването. На база установените от вещото лице стойности на всеки от елементите, определящи доходите, разходите и стойността на придобитото имущество, съдът може да направи своя аритметична сметка (за която не се изискват специални знания) като изчисли размера на нетния доход и след съпоставка с размера на придобитото имущество да формира извод дали съществува значително несъответствие. Освен това, единствено при това заключение (в първия му вариант), за разлика от останалите експретизи, вещото лице се е съобразило и с изискваната от законодателя в специалния закон (ЗОПДНПИ) методика на изследването и със съдържанието на вложения в специалните понятия на закона смисъл.

Общият размер на доходите на ответниците, включва нетния доход от дейност на проверявания като едноличен търговец за 2004, 2005 и 2007 г. в общ размер от 137 592,14 лв., доход в размер на 1000 лв. от продажбата през 2005 г. на придобития преди проверката и отчужден през проверявания период лек автомобил „Форд Ескорт“, рег.№ Н 9907 ТА, доходи от работна заплата и обезщетения на С. Ш. през целия проверяван период в размер на 33 420,23 лв., други приходи от обезщетения по застраховки, обезщетения за временна нетрудоспособност, помощи и суми по изпълнителни дела за всяка година от периода в общ размер от 20 351,09 лв., доходи от ЕООД „Андрей Кирилов“ за 2011 г. и 2012 г. в общ размер от 158,71 лв. или общо за периода 192 522,17 лв. (таблица по т.1 от първи вариант на заключението на стр. 1705 и включени в същите размери и в заключението по варианта на ответниците). Не е бил спорен и размерът на доходите от получени кредити през 2004 г., 2005 г. 2006 г. и 2009 г. -общо 127 631,90 лв. (един и същ в двата варианта на заключението).

По наведените в отговора на исковата молба твърдения за наличието и на други доходи от законни източници:

Ответниците са възразили, че комисията не е включила размера на наличните им средства към началото на проверявания период и същото е основателно, тъй като проверката изисква да се вземе предвид както съществуващото към началната дата на периода имущество на ответниците, така и това към края на същия, а наличните средства са такова имущество. Такива средства в началото на периода (23.10.2003 г.) са доказани в размер на 32 324,10 лв. и те представляват наличните средства по банковите сметки на ответниците – физически лица (отразени са в таблицата на л.1713 от делото по втори вариант на заключението). Доколкото съдът отчита раязмера на наличните суми по банковите сметки, сумата от 15 000 лв. получена като цена от продажбата на 07.03.2003 г. (няколко месеца преди началото на проверявания период) на собствения на А. К. недвижим имот в гр.Велики Преслав, следва да се счита включена в наличните суми по банковите сметки, защото липсват доказателства по делото тази сума да е била спестена и да е била налична в брой извън сумите по банковите сметки. Следователно към доходите за 2003 г. следва да се прибави началното салдо от 32 324,10 лв. - налични суми по банкови сметки.

Като основание на постъпилите на 07.07.2005 г., 21.08.2006 г. и на 07.01.2009 г. по банковата сметка на ответницата С. Р. Ш. в „Райфайзенбанк (България) от лицето Павлин Марков преводи, съответно на сумите от 5020 евро (9818,26 лв.), 9 957,30 евро (19 474,78 лв.) и 3 500 евро (645,40 лв.) ответниците са посочили договор за заем. Сумите са реално преведени по банков път  и получени, като твърдяното основание за плащането им е доказано по делото с разпита на свидетеля П. М.. Същият е изнесъл пред съда, че живее в чужбина от много години, реализира доходи и по молба на ответницата, с която е в близки отношения, е предоставил в заем сумите без конкретна уговорка за датата на връщането им. Още на 17.10.2006 г., заемът от приблизително 10 000 евро (преведената на 21.08.2006 г.) бил погасен чрез плащане на посочено от кредитора трето лице, а останалите две суми не били върнати и към момента. Доколкото заетата сума от 19 474,78 лв. е била върната от ответницата само месеци след предоставянето й, същата не се отразява в увеличение на дохода за този период и не следва да бъде включвана. Останалите две суми следва да бъдат прибавени като доход за съответните години, доколкото имат законен източник и не са били върнати към края на периода на проверката. Основанието на преведената от Д. С. на С. Ш. на 13.01.2010 г. по банков път сума от 1500 евро (2 933,74 лв.) е било доказано в първоинстанционното производство чрез разпита на свидетеля Сюлейманов и искът за отнемането й е отхвърлен в тази част (сумата е част от общо претедираните средства от 39 072,18 лв. - представляваща вноски от трето лице по разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД). Доколкото заемът не  е бил върнат до края на проверявания период, дадената сума следва да бъде прибавена към доходите на ответниците за 2010 г. Основанието – върнат депозит за покупка на автомобил, на преведената на 10.03.2006 г. от „Автотрейд“ ООД сума от 4 000 лв. е доказано с представения от ответниците с отговора на исковата молба договор от 13.12.2005 г. за поръчка на нов автомобил „Фолксваген“, в чл. 7 от който е уговорен депозит от 4 000 лв. като гаранция за закупуването на автомобила и връщането му при сключване на договора, както и с приложения договор за лизинг на автомобил „Фолксваген Голф“ от същата дата (10.03.2006 г.). Тази сума, обаче не следва да се прибавя като доход на ответниците за 2006 г., доколкото преди това същата е била платена от тях. Постъпилата на 06.01.2004 г. по сметка  на С. Ш. в „Юробанк“ АД сума от трето лице в размер 6 320 лв. е с основание „за стока“ и не следва да се включва като доход на проверявания за същата година, защото не е доказан източникът за получаването. Не е доказано твърдението на ответниците, че сумата от 3 500 лв. внесена *** 24.04.2013 по банкова сметка на С. Ш. в „Инвестбанк“ АД от трето лице е с източник договор за заем, като в тази насока по делото не са ангажирани никакви доказателства, а освен това по твърденията им в отговора, сумата е върната същата година, поради което тя не следва да се включва към доходите  за 2013 г.

Постъпленията от суми, представляващи  върнати средства от предприятието на едноличния търговец в размер на 1 238 829,68 лв. (по таблицата по т.3 от заключението на вещото лице във втория вариант л. 1713 от делото) също не следва да бъдат включвани в доходите на ответниците, доколкото не е доказан законен източник на средствата за предоставянето на тези суми от личните им сметки за финансиране дейността на предприятието през целия проверяван период. Сумите на предоставените средства също не следва да се отчита и като разход на проверявания (общо за проверявания период в размер от 1 099 133,40 лв. по изчисленията на вещото лице, таблица на л. 1711 от делото), доколкото финансирането на предприятието от него (данни по делото има за 2002 г. видно от приетия ДРА № 574 от 13.07.2005 г.) е започнало преди проверявания период и изследването на законността на първите предоставени средства не е била обект на проверката  на комисията. С констатациите в посочения ДРА не се доказва законността и произхода на средствата на ответниците за финансиране на предприятието по договори за заем с Д. М., Н. Т., Д. Д. и М. М. и съответно законността на върнатите от предприятието средства, като изследването на органите по приходите е само за нуждите на съответното производство пред тях, няма обвързваща сила за настоящото дело и освен това изводът им за законен източник е направен единствено по отношение на средствата останали налични по сметките на едноличния търговец като задължения към А. К. в края на съответния отчетен период и не касае върнатите му по личните сметки средства, претендирани за доход. В тази насока и възраженията за неотчитане на дохода от върнатите от предприятието на ЕТ средства са неоснователни.

Доходи са и тези от лотарийни и спортни залагания, изрично посочени в т.4 от § 1 от ДР на закона, като в случая те са доказани по делото с приложените писмени доказателства за изплащане на печалби от играта „Еврофутбол“ – нареждане разписки за преводите на сумите по банков път от „Еврофутбол“ ООД конкретно в полза на двамата ответници и получаването им от тях (разписките за получаването им) и са в общ размер от 234 749,62 лв. (изчислени от вещото лице във втория вариант на заключението в таблица на л. 1712 от делото), поради което и тези средства следва да бъдат прибавени към доходите по години – сумата от  2 578,88 – за 2005 г., 201 170,74 лв.- за 2006 г. и 31 000 лв. - за 2007 г.). При това положение, към извънредните разходи на ответниците следва да бъдат прибавени и разходите за залагания в играта в размер на 14 250 лв. (изчислени от вещото лице във втория вариант на заключението по т.8 на л. 1715 от делото). Свидетелят Т. Т., работил в букмейкъския пункт, където ответниците са правили залаганията, е посочил, че в периода 2005 г. – 2007 г. те често играели и печелили, като имали много добри познания при прогнозиране на резултатите. Залаганията им варирали от 50 лв. до 300 лв. седмично. На база тези показания, КОНПИ е поискала при отчитане на доходи от играта да бъдат включени средни разходи за залози в размер на 150 лв. седмично, каквито се установяват и от показанията на свидетеля. На база тези средни стойности на залозите и конкретните дати на залаганията, вещото лице е изчислило и размера за залози по години – 600 лв. за 2005 г., 10 650 лв. за 2006 г. и 3 000 лв. за 2007 г.

С оглед приетото по-горе, се установяват общо доходи на ответниците за целия проверяван период в размер на 606 825,22лв., който отнесен по години е съответно: 2003 г. - 32 873,82 лв.; 2004 г. – 69 434,10 лв.; 2005 г. – 53 107, 42 лв.; 2006 г. – 230 139, 84 лв. 2007 г. – 127 057,56 лв. ; 2008 г. – 8 973,03 лв.; 2009 г. – 59 696,92 лв.; 2010 г. – 6 297,79 лв.; 2011 г.- 4 715,55лв.; 2012 г. – 7 384,85 лв. и за 2013 г. – 7 144,34 лв. (в рамките на проверявания период).

Обичайните и извънредни разходи на ответниците се различават при двата варианта на заключението единствено в перото за разходи за залози. Размерите на установените от вещото лице разходи по останалите пера, включващи обичайни разходи за издръжка в общ размер от 98 418,21 лв., изчислени по официални данни на НСИ съгласно т. 6 от §1 на ДР на закона; платени публично-правни задължения от 61 553,94 лв. и разходи за пътувания в чужбина в размер на 16 553,94 лв. са възприети от страните и спор по тях няма. Независимо от това, доколкото в отговора на исковата си молба ответниците са възразили, че не са доказани от комисията разходите за пътувания в чужбина, съдът излага следното: Разходите за пътувания в чужбина следва да бъдат изчислени по действително вложените в тях средства. По делото са налични доказателства за пътуванията на А. К. и С. Ш. в периода от 2003 до 2008 г. до бивша Югославия, Малта, Гърция, Тунис, Франция, Турция, Египет и Кипър за периоди от 2 до 8 дни, включително и със самолет, като ответниците не са твърдяли и не са доказали разходи в по-нисък размер от предвидените такива за дневни и квартирни пари по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, а комисията не е претендирала и разходи за транспорт. При липсата на конкретно оспорване в тази връзка и на ангажирани доказателства за разходи (само за дневни пари и за нощувки, защото комисията не е претендирала средства за транспорт) в размер по-нисък от предвидените такива в посочения нормативен акт (който макар да не намира директно приложение може да бъде ползван като източник на данни за обичайния им размер) и при положение, че разходите са доказани по основание, съдът намира, че следва да приложи обичайния размер на такива разходи, изчислен и от вещото лице в заключението.

Предвид приетото по-горе за включването на печалбите от залаганията в играта „Еврофутбол“, разходите за тях също следва да бъдат включени, поради което и възприетия от съда вариант на разходите е този по т.8 от втория вариант на заключението в таблица на л. 1715). Общата сума на разходите (за обичайни и извънредни разходи) на ответниците в целия проверяван период е  190 410,18 лв., а конкретно по години е както следва: за 2003 г. – 3 300 лв.; 2004 г. – 17 369,66 лв.; 2005 г. – 18 661,99лв.; 2006 г. – 23 926,61 лв.; 2007 г. – 44 544,99 лв.; 2008 г. – 15 590,25 лв.; 2009 г. – 13 173,26 лв.; 2010 г. – 12 484,22 лв. 2011 г. – 13 111,14 лв.; 2012 г. – 15 847,82 лв. и 2013 г. – 12 399,98 лв.).

Нетният доход, изчислен при съпоставката на приходите и разходите, посочени по-горе в общ размер се равнява на сумата от 416 415,05 лв. (606 825,22 лв. – 190 410,18 лв. = 416 415,05 лв.). По години, той е следния: 2003 г. е 29573,57 лв.; 2004 г. е 52 064,44 лв.;  2005 г. е 34 445,43 лв.; 2006 г. е 206 213,23 лв.; 2007 г. е 82 512,57 лв.; 2008 г. е отрицателен – 6 617,22 лв.; 2009 г. е 46 523,66 лв.; 2010 г. е отрицателен – 6 186,43 лв.; 2011 г. е отрицателен – 8 395,59 лв.; 2012 г. е отрицателен – 8 462,97 лв.; 2013 г. е отрицателен – 5 255,64 лв.

Стойността на придобитото имущество включващо по пера: разходите за активи  в общ размер от 241 471,92 лв. е един и същ по двата варианта на заключението и той не е оспорен от страните (включва разходите за недвижими имоти; разходите за придобиване на автомобили, включително и лизинговите вноски за придобиването на закупените по договор за лизинг; сумата за капитала на ЕООД „Андрей Кирилов“ и по отделни пера и години е посочен в таблица 10 от заключението на вещото лице на л. 1709 от делото); паричните суми, с които са направени вноски по кредитите са в общ размер от 128 493,14 лв. и е еднакъв по двата варианта от заключението - общо посочен в т.12 от заключението и не е оспорен от страните; паричните средства внесени суми в брой по банкови сметки, извън тези за погасяване на кредити и за лизингови вноски, които са  включени към перата за придобиване на активи и за плащане на кредити, са в размер на 138 041,93 лв. по таблица в т.13 от заключението; Следва да бъде посочено, че при оценката на имуществото са използвани заключенията на вещите лица по оценителните експертизи за пазарните цени при придобиване и евентуално при отчуждаването на имотите и моторните превозни средства в хипотезите на направено оспорване от комисията на придобивната цена по съответния придобивен акт, което е в съответствие с разпоредбите на специалния закон.

Към стойността на придобитото имущество не следва да се включват вноските на А. К. в предприятието му като едноличен търговец, предвид съображенията за това, изложени в частта за доходите, както и върнатите суми не следва да се отчитат като приход пак по изложените по-горе съображения.

Общият размер на придобитото имущество от А. К. и С. Ш. е в размер на 508 006,99 лв. (като по години той е следния: 2003 г. е 19 584,63 лв., 2004 г. е 87 198,52 лв.; 2005 г. е 85 543,36 лв.; 2006 г. е 89 409,74 лв.; 2007 г. е 13 738,91 лв.; 2008 г. е 41 372,71 лв.; 2009 г. е 72 569,58 лв.; 2010 г. е 74 728,56 лв. 2011 г. е 21 560,97 г.; 2012 г. е 1000 лв., 2013 г. е 1 300 лв.).

При извършване на съпоставката между нетния доход на проверявания и съжителстващото с него лице и общия размер на имуществото се установява следното: за 2003 г. е + 9 988,94 лв.; 2004 г. е – 35 134,08 лв.; 2005 г. е – 51 097,93 лв.; 2006 г. е + 116 803,49 лв.; 2007 г. е + 68 773,66 лв.; 2008 г. е – 47 989,93 лв.; 2009 г. е – 26 045, 92 лв.; 2010 г. е – 80 914,99 лв.; 2011 г. е – 29 956,56 лв.; 2012 г. е – 9 462,97 лв.; 2013 г. е – 6 555,64 лв.

Предвид изложеното по-горе, за целия проверяван период се установява несъответствие като отрицателна величина в размер на  91 591,93 лв. ( 416 415,05 лв. – 508 006,99 лв.), но това несъответствие не е значително , над 250 000 лв., по смисъла на закона, за да се предположи, че имуществото е незаконно придобито. Затова и предявените от комисията искове за отнемането  на незаконно придобито имущество от ответниците са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени. Окръжният съд е достигнал до обратния резултат като е е уважил исковете в частта предмет на въззивното производство, поради което и решението му в така обжалваната част следва да бъде отменено и исковете –  отхвърлени.

С оглед изложеното, решението следва да бъде отменено и в частта на осъждането на ответниците за разноските и за държавната такса, като предвид резултата по делото и на осн. чл. 78, ал.2 от ЗОПДНПИ, КОНПИ следва да заплати на ответниците – настоящи въззиваеми допълнително разноски в размер на 11 141,58 лв. за първоинстанционното производство поискани общо от тях, както и да заплати по бюджета на съдебната власт по сметка на Варненския апелативен съд държавната такса за първоинстанционното производство в размер от 11 935,46 лв. КОНПИ следва да заплати и разноски на въззиваемите за въззивното производство, като на А. К. сумата от 4 200 лв. платено адвокатско възнаграждение и 1 864,03 лв. платена държавна такса, на С. Ш. – сумата от 4 200 лв. за адвокатско възнаграждение и 2 900,70 лв. за държавна такса и на Андрей Кирилов“ ЕООД сумата от 6 120 лв. за адвокатско възнаграждение и 1 200 лв. за държавна такса.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ  решение № 70 от 13.04.2017 г., постановено по гр.д. № 261/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд  в ЧАСТТА, с която е отнето в полза на държавата по иска на КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат 131463734, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112, следното имущество:

От А. Н. К. с ЕГН **********,*** Освободител №112, ет.2, ап.2:

 - На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 11000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Н 1414 АН; и сума в размер на 19275 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № Н 3020 ВВ;

- На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 5000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Андрей Кирилов“ ЕООД, ЕИК 127616494; сума в размер на 960,31 лв., преминала по депозитна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 20280 лв., преминала по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 14000 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 555 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 1960 лв., преминала по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 20321,30 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по разплащателна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр Андрей Николаев Кирилов.

От „Андрей Кирилов“ ЕООД с ЕИК 127616494: На основание чл. 66, ал. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Нежилищна сграда, представляваща строеж – V категория в незавършен вид със застроена площ 60 кв.м. и РЗП от 120 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор № 83510.670.161, с адрес: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 2В, с обща площ 2100 кв.м., придобит с нотариален акт № 103, том. I, рег. № 1178, дело № 65 от 2000 г.

От С. Р. Ш. с ЕГН ********** *** Освободител №112, ет.2, ап.2:

 - На основание чл.65 във вр. с чл.62 от ЗОПДНПИ - Апартамент № 8, находящ се в гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 4, вх. Б, ет. 1 /първи/ жилищен етаж, построен върху общинска земя, представляваща УПИ № XI /единадесет/ в квартал № 139 по плана на гр. Шумен, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 72,19 кв.м., при граници: от изток – двор, от запад – ап. № 1, от север – двор, от юг – ап. № 9, от горе – II жилищен етаж и от долу – избени помещения, заедно с принадлежащите му 0,06491 идеални части от общите части на сградата и 0,06491 идеални части от правото на строеж върху мястото, придобит с нотариален акт за договор за покупко-продажба на недвижим имот № 126, том XII, рег. № 9467, дело № 1498 от 11.10.2005 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Шумен с вх. рег. № 7261, акт № 78, том XX, дело 4586;

 - На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Н 4545 АМ, рама № WVWZZZ1KZ6P024852, двигател № ВСА466903;

 - На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 8189 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Рав 4“, рег. № Н 0220 АМ;

 - На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 21681,59 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по банкова сметка *** ***, открита в „Обединена българска банка“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 460 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „СиБанк“ ЕАД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 3500 лв., представляваща вноски от трето лице по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 900 лв., преминала по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С.Р. Ш.; сума в размер на 200 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 1612,50 лв., представляваща вноски на каса по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сумата в размер на 36138,44 лв., представляваща вноски от трето лице по разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 4000 лв., представляваща вноски от трето лице по банкова сметка *** ***, открита в „Юробанк България“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 3422,70 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка в евро IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 7405,81 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по спестовна сметка в лева IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С. Р. Ш., КАКТО И В ЧАСТТА, с която А. Н. К. с ЕГН **********, С. Р. Ш. с ЕГН **********, и Андрей Кирилов“ ЕООД с ЕИК 127616494 са осъдени  ДА ЗАПЛАТЯТ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Булстат 131463734, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112, направените по делото разноски в размер на 5111,53 лева /пет хиляди сто и единадесет лева и петдесет и три стотинки/, съразмерно с уважената част от предявените искове, както и в ЧАСТТА, с която А. Н. К. с ЕГН ********** е осъден ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Окръжен съд гр.Шумен, държавна такса върху уважените искове в размер на 3734,06 лева /три хиляди седемстотин тридесет и четири лева и шест стотинки/, С. Р. Ш. с ЕГН ********** е осъдена ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Окръжен съд гр.Шумен, държавна такса върху уважените искове в размер на 5801,40 лева /пет хиляди осемстотин и един лева и четиридесет стотинки/ и Андрей Кирилов“ ЕООД с ЕИК 127616494  е осъден ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Окръжен съд гр.Шумен, държавна такса върху уважените искове в размер на 2400 лева /две хиляди и четиристотин лева/, КАТО ВМЕСТО ТОВА  ПОСТАНОВИ:

ОТХВЪРЛЯ, предявените от КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат 131463734, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112, искове за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:

От А. Н. К. с ЕГН **********,*** Освободител №112, ет.2, ап.2:

 - На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 11000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № Н 1414 АН; и сума в размер на 19275 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № Н 3020 ВВ;

- На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 5000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Андрей Кирилов“ ЕООД, ЕИК 127616494; сума в размер на 960,31 лв., преминала по депозитна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 20280 лв., преминала по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 14000 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 555 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 1960 лв., преминала по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.; сума в размер на 20321,30 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по разплащателна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр А. Н. К.

От „Андрей Кирилов“ ЕООД с ЕИК 127616494: На основание чл. 66, ал. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Нежилищна сграда, представляваща строеж – V категория в незавършен вид със застроена площ 60 кв.м. и РЗП от 120 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор № 83510.670.161, с адрес: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 2В, с обща площ 2100 кв.м., придобит с нотариален акт № 103, том. I, рег. № 1178, дело № 65 от 2000 г.

От С. Р. Ш. с ЕГН ********** *** Освободител №112, ет.2, ап.2:

 - На основание чл.65 във вр. с чл.62 от ЗОПДНПИ - Апартамент № 8, находящ се в гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 4, вх. Б, ет. 1 /първи/ жилищен етаж, построен върху общинска земя, представляваща УПИ № XI /единадесет/ в квартал № 139 по плана на гр. Шумен, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 72,19 кв.м., при граници: от изток – двор, от запад – ап. № 1, от север – двор, от юг – ап. № 9, от горе – II жилищен етаж и от долу – избени помещения, заедно с принадлежащите му 0,06491 идеални части от общите части на сградата и 0,06491 идеални части от правото на строеж върху мястото, придобит с нотариален акт за договор за покупко-продажба на недвижим имот № 126, том XII, рег. № 9467, дело № 1498 от 11.10.2005 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Шумен с вх. рег. № 7261, акт № 78, том XX, дело 4586;

 - На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Н 4545 АМ, рама № WVWZZZ1KZ6P024852, двигател № ВСА466903;

 - На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 8189 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Рав 4“, рег. № Н 0220 АМ;

 - На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ - сума в размер на 21681,59 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по банкова сметка *** ***, открита в „Обединена българска банка“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 460 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „СиБанк“ ЕАД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 3500 лв., представляваща вноски от трето лице по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 900 лв., преминала по картова сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С.Р. Ш.; сума в размер на 200 лв., представляваща равностойността от погасен кредит по разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 1612,50 лв., представляваща вноски на каса по депозитна сметка в щатски долара IBAN ***, открита в „Инвестбанк“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сумата в размер на 36138,44 лв., представляваща вноски от трето лице по разплащателна сметка в евро IBAN ***, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 4000 лв., представляваща вноски от трето лице по банкова сметка *** ***, открита в „Юробанк България“ АД с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 3422,70 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка в евро IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С. Р. Ш.; сума в размер на 7405,81 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по спестовна сметка в лева IBAN ***, открита в Алфа Банка – Клон България с титуляр С. Р. Ш.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат 131463734, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112, ДА ЗАПЛАТИ НА Андрей Николаев Кирилов с ЕГН **********,*** Освободител №112, ет.2, ап.2, С. Р. Ш. с ЕГН ********** *** Освободител №112, ет.2, ап.2 и Андрей Кирилов“ ЕООД с ЕИК 127616494 сумата от 11 141,58 лв., представляваща сторените разноски за първоинстанционното производство.

ОСЪЖДА  КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат 131463734, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112 да заплати по бюджета на Съдебната власт по сметка на Варненнкия апелативен съд сумата от 11 935,46 лв., представляваща дължима държавна такса за първоинстанционното производство.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат 131463734, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112 да заплати на А. Н. К. с ЕГН **********,*** Освободител №112, ет.2, ап.2 разноски за въззивното производство в размер на  сумата от 4 200 лв. - платено адвокатско възнаграждение и сумата от 1 864,03 лв. - платена държавна такса.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат 131463734, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112 да заплати на С. Р. Ш. с ЕГН ********** *** Освободител №112, ет.2, ап.2 разноски за въззивното производство в размер на  сумата от 4 200 лв. за адвокатско възнаграждение и 2 900,70 лв. за държавна такса.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат 131463734, гр.София, ул. Г. С. Раковски №112 да заплати на Андрей Кирилов“ ЕООД с ЕИК 127616494 разноски за въззивното производство в размер на сумата от 6 120 лв. за адвокатско възнаграждение и 1 200 лв. за държавна такса.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните и при условията на чл.280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: