ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

498

Гр.Варна, 18.08.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18.08.2014 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                    КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 345 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 17157/12.06.2014 г. на М.П.Е., подадена чрез адв. К.А., против определение от 16.05.2014 г., постановено по в.гр.д.№ 1043/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че жалбата е нередовна – не отговаря на изискванията на чл. 261, т.2 от ГПК, тъй като към същата не е представено пълномощно на процесуалния представител на жалбоподателя адв. А.. Окръжният съд не е изпълнил процедурата по чл. 262 от ГПК за проверка редовността на жалбата и не е оставил същата без движение с указания за поправяне на недостатъка й.

Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд Варна за изпълнение на задълженията по чл. 262 от ГПК с оглед горните указания.

След изпълнение на указанията и прилагане на пълномощно, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 345/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Варна за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: