ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

458

Гр.Варна,13.07.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 13.07.2015 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

 

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

 

                         Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. №  345 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 345/2015 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Д.Г.Н., подадена чрез адв. В.И.Г. от ВАК, против определение № 2026 от 08.06.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1284/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по жалбата й с вх.№ 4244/24.03.2015 г. срещу действията на ЧСИ И. С., изразяващи се в налагане на запор върху МПС, марка „Рено”, модел „Клио” рег.№ В 7839 НХ.

Жалбоподателката е молила за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на окръжния съд за разглеждане на жалбата й по същество, като е навела съображения за неговата неправилност.

Взискателят „ЗБК Балкан” АД и длъжникът Р.Х.Д. не са подали отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателката Д.Н. е трето лице на изпълнителното производство, образувано по молба на взискателя „ЗБК Балкан” АД срещу длъжника Р.Х.Д. за събиране на парично задължение.

С подадената пред окръжния съд жалба тя е твърдяла, че по силата на договор за покупко-продажба, сключен с Р.Д., владее автомобил марка „Рено”, модел „Клио” рег.№ В 7839 НХ от 03.02.2015 г. Не могла да регистрира прехвърлянето на автомобила в КАТ, защото същият бил запориран от частния съдебен изпълнител по изпълнителното дело, образувано срещу продавача. Настоявала е, че запорът не бил надлежно наложен, предвид неуведомяването на длъжника и тя се явявала собственик на вещта. Молила е за отмяна на действието на съдебния изпълнител по налагане на запора.

Съгласно разпоредбата на чл. 436, ал.1 ГПК, жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението  в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите  случаи – от деня на съобщението. За третите лица срокът започва да тече от узнаване на действието.

Видно от приложения препис от изпълнителното дело, на 19.02.2015 г. жалбоподателката е подала молба до съдебния изпълнител /на л.31/, в която е посочила, че върху закупения от нея лек автомобил е бил наложен запор за обезпечаване на вземането по изпълнителното дело, като е молила след внасяне на стойността му да бъде заличен запора. На 05.03.2015 г., тя е подала нова молба /л.32 граб/, с която е настоявала от съдебния изпълнител да разпореди заличаване на запора, наложен върху закупеното от нея превозно средство. От тези молби се налага извода, че към датите на подаването им, Д.Н. е знаела за запора върху превозното средство. Жалбата пред окръжния съд, срещу насочването на изпълнението чрез запор на МПС, е била подадена чрез съдебния изпълнител с вх.№ 4244 на 24.03.2015 г., т.е. след изтичане на едноседмичния срок от узнаването. Същата е била просрочена и поради това недопустима. Затова, жалбата срещу действието на съдебния изпълнител не е подлежала на разглеждане от окръжния съд, който правилно е прекратил производството по делото, макар и по други съображения.

Предвид изложеното, обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

С оглед горните съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  определение № 2026 от 08.06.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1284/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: