ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№432

_20_.07.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _20_.07. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА.;

Като разгледа докладваното от съдия Х.

гр. д.345 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Н.А.А., срещу определение № 3552/21.05.2018 год. на ОС Варна по гр.д. 1792/2017 год., в частта му, с която е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от него молба за освобождаване от заплащане на държавна такса. В жалбата се твърди, че по делото са представени доказателства, че лицето не може да заплати таксата, тъй като не работи от 28.11.2008 год., няма никакви доходи. Иска се отмяна на определението и уважаване на молбата.

Пред настоящата инстанция е заплатена д.т.

На насрещната страна по делото К.Х.В. е връчен препис от жалбата и тя е изразила становище за неоснователността й. Твърди се, че А. е работоспособен и притежава скъп недвижим имот в центъра на гр. Варна, както и права върху още два недвижими имота.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Делото пред ОС е приключило с решение, с което се уважават искове на К.В. срещу Н.А. по чл. 19, ал.3 ЗЗД. Г-н Н.А. е подал въззивна жалба срещу решението и е поискалл освобождаване от заплащане на държаввна такса по жалбата в размер на 659,30 лв. Твърдял е, че е безработен офицер от ВМФ, не работи и не може да работи. Молбата му е оставена без движение от ОС за представяне на доказателства, че няма достатъчно средства за заплащане на д.т. Изпълнение на указанията на съда не е последвало. Постановено е определение от 21.05.2018 год., с което молбата е оставена без уважение.

Господин А. е направил искане за освобождаване от заплащане на държавна такса по жалбата си, но въпреки дадената му възможност не е представил изискуемата от закона декларация за семейно и имуществено състояние, нито доказателства, че не може да заплати държавната такса. Пред настоящата инстанция той е представил доказателства, че не работи по трудов договор, както и че няма други доходи, разведен е и няма недвижими моти, от които да получава доходи. Тази декларация, обаче не съдържа доказателства за притежавано имущество от А., а в отговора на ЧЖ се съдържат твърдения и доказателства, че г-н А. притежава права върху поне три недвижими имота. Не е важно дали има доходи от тях, а че има възможност да реализира доходи от тези имоти. Следователно, г-н А. може да си набави средства да заплати дължимата държавна такса.

При положение, че не е доказано, че г-н А. няма средства да заплати дължимата държавна такса, молбата му е неоснователна. Такъв е и постановеният от ОС резултат, поради което определението в тази му част следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3552/21.05.2018 год. на ОС Варна по гр.д. 1792/2017 год., в частта му, с която е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от Н.А.А. молба за освобождаване от заплащане на държавна такса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС с ЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страната при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: