ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

460/14.07.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  14.07.2015г.състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 346/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.И.В. чрез процесуалния му представител адв. Б.Г. срещу определение № 1351/24.04.2015 год по гр.д. № 1072/2014 год на Окръжен съд Варна, с което е допълнено по реда на чл. 248 от ГПК определение № 2621/09.09.2014 год в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането за допълване бъде оставено без уважение.

Постъпил е отговор от В.И.В. и М.Ц.В. чрез процесуалния им представител адв. Ф. Д., в който се поддържа становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок (пощ.клеймо от 19.05.2015) от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С влязло в сила определение № 2621/09.09.2014 год производството по делото е прекратено. На осн. чл. 78 ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.

Съгласно чл. 80 от ЗЗД списъкът на разноските се представя най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. Определението за прекратяване на производството е постановено в закрито заседание, поради което ответникът не е имал процесуалната възможност, а и не е бил длъжен да го представи преди това.

Той е упражнил защитата си срещу иска, като в срока по чл. 131 от ГПК е подал писмен отговор и е упълномощил адвокат за осъществяване на процесуално представителство. Производството по делото е прекратено именно въз основа на доказателства, представени с отговора на исковата молба, обосноваващи извода за преклудиране правото на иск. Както е посочил съдът в прекратителното определение, предявяването на искове, основани на твърдения, на които е следвало да бъдат основани пропуснатите в делбеното производство възражения, представлява заобикаляне на процесуалния закон за преклузията. Поради това ищецът следва да понесе разноските, които ответникът е направил в размер на заплатеното от него адвокатско възнаграждение.

Искането за допълване на определението в частта за разноските е своевременно направено, подкрепено е с доказателства за извършването им и е основателно. В отговора си на молбата по чл. 248 от ГПК ищецът не е възразил относно прекомерност на претендираните разноски, но съдът правилно е отбелязал, че техният размер е съобразен с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1351/24.04.2015 год по гр.д. № 1072/2014 год на Окръжен съд Варна, с което е допълнено по реда на чл. 248 от ГПК определение № 2621/09.09.2014 год в частта за разноските.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.