О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №491

 

Гр. Варна, _29_.07.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __29__ юли през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                           МАРИЯ М.;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 347 по описа за 2015 г.:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Образувано по частна жалба на Е.К.Д., срещу протоколно определение от с.з. на 12.06.2015 г. по гр.д. 2847/2014 по описа на ВОС, с което производството е прекратено. 

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, постановено в нарушение на процесуалните правила, прегражда развитието на делото и се моли за отмяната му. Жалбата е бланкетна.

Срещу ЧЖ е постъпил писмен отговор от насрещната страна – „Билдстрой – Инженеринг Ком” ООД, ЕИК 103907089, гр. Варна, в който жалбата е оспорена като неоснователна.

Съдебният акт е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по иск с правно основание чл. 108 ЗС на г-н Д. срещу „Билдстрой – Инженеринг Ком” ООД, ЕИК 103907089, гр. Варна, за предаване на владението върху недвижим имот – обекти в жилищна сградав гр. Варна на етажи от ІV до VІІ, за които ищецът е твърдял придобивно основание чл. 241а ППЗТСУ /отм./ - издадено разрешение за строеж за поетапно жилищно строителство в поземлен имот. В исковата молба се излага, че ищецът бил собственик на ПИ, в който му било разрешено поетапно строителство. Имотът обаче бил ипотекиран и продаден на публична продан на етап построен четвърти етаж от сградата от общо разрешени седем. Твърди се, че след проданта ищецът все още притежавал правото на строеж по отношение на непосторените етажи, които били довършени от купувача, без последният да е придобил права върху тези обекти.

Производството е оставяно многократно без движение за уточняване на твърдяното придобивно основание. Насрочено е съдебно заседание, в което процесуалният представител на ищеца изрично е заявил, че не твърди някога да е притежавал в съсобственост парцела с друго лице. ВОС е приел, че твърдяното фактическо придобивно основание на иска по чл. 108 ЗС е останало неуточнено и прекратил производството по делото като недопустимо.

Настоящата инстанция споделя изводите на ОС Варна.

В исковата молба следва да се очертае предмета на спора с достатъчно фактически твърдения. По иска с правно основание по чл. 108 ЗС следва да се въведат от ищеца недвусмислени твърдения за придобивното основание на правото на собственост на ищеца върху спорната вещ. Придобивните основания са лимитативно посочени в закона – чл. 77 ЗС. Едно от отях е препратка към друг норамтивен акт, уреждащ придобиване на права по специален ред. Такава е хипотезата на чл. 214 ППЗТСУ /отм./, но тя не съответства на фактическите твърдения в исковата молба. Не се твърди разрешено поетапно строителство в съсобствен парцел, въпреки посочената в разрешението за строеж разпоредба, която касае само технологията на строителния процес в конкретния случай. Не се твърди и друго придобивно основание от посочените в чл. 77 ЗС. При това положение исковата молба е останала неуточнена от фактическа страна, въпреки многократно дадената от съда възможност за това.

Не се установява твърдяното в жалбата нарушаване на закона при прекратяване на производството по делото.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, ВАпС

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от с.з. на 12.06.2015 г. по гр.д. 2847/2014 по описа на ВОС, с което производството е прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: