Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№64

 

гр.Варна, 03.05. 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на трети май, двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова ч.гр.дело № 347/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на представляващия „К.”ЕООД - Разград и от  А.В.П. срещу решение № 456/15.04.2016 г. по в.гр.д.№ 79/16 г. на Окръжен съд – Разград, с което е потвърдено извършено на 02.02.2016г. разпределение на постъпили суми след проведена четвърта по ред публична продан на недвижими имоти, собственост на ипотекарния длъжник по изп.дело №20107620400349 на ЧСИ Д.Д.. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подаден писмен отговор  „Т. б.” АД гр. София изразява становище за недопустимост, съответно неоснователност на подадената жалба.

С оглед постановеното от настоящата инстанция определение № 673/31.10.2016 г. за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите на подадената частна жалба и тяхното отстраняване в този срок, съдът приема, че подадената частна жалба е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 136 от ЗЗД с право на предпочтително удовлетворение по т.1 се ползват вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и на исковете по чл. 134 и 135 от стойността на имота спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски. В конкретния случай за два от имотите за купувач е обявен първоначалният взискател по изпълнителното дело "Т. Б.”АД, която е и ипотекарен кредитор на имота, собственост на ипотекарния длъжник А.П.. За обезпечение на вземането на банката към длъжника „Калабрес”ЕООД е учредена договорна ипотека върху имотите, предмет на извършената от ЧСИ публична продан.

Разпределението е извършено при спазване условията на  чл. 495 ГПК, като взискателият „Т. б.”АД е обявен за купувач.

Неоснователно е оплакването в жалбата, че разпределението е необосновано и неясно – определен е размерът на сумите, подлежащи на разпределение, като е посочено и  какво включва всяко вземане - главница, лихви, разноски с уточнен вид и размер, данъци и др.

 Неоснователно е възражението, че в полза на Община - Разград е следвало да бъдат заделени суми в по-голям размер.

 Възражението за занижен размер на разноските, дължими от банката по е без правен интерес, тъй като засяга само взискателя, но не и длъжниците по изпълнението.

Съдът е обсъдил подробно и възражението досежно сумите, разпределени в полза на взискателя в размер на 103 лева, посочени отделно по вид и размер от ЧСИ.

При постановяване на руешението не са допуснати нарушения на материалния и на процесуалните закони, поради което следва да бъде потвърдено. По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                           Р       Е       Ш      И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 456/15.04.2016 г. по в.гр.д.№ 79/16 г. на Окръжен съд – Разград.

Решението не подлежи на обжалване.     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                           2.