О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 422/17.7.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на седемнадесети юли, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                              ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 347 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на КПКОНПИ против определение от с.з.на 8.06.2018 г., с което е прекратено производството по гр.дело № 481/2017г. на ВОС, 10 – ти състав поради недопустимост на иска, предявен по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./срещу М.П.П. и Р.Х.Т. за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 352794,75 лева. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подадени писмени отговори ответниците оспорват частната жалба и изразяват становище за правилност на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.
         Не се спори по делото, установява се от приложените писмени доказателства, че въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура – Шумен от 23.10.2012 г., постъпило в ТД на КОНПИ-Варна по чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ за образувано досъдебно производство по обвинение за престъпление по чл.203,ал.1,вр.чл.201, вр.чл.26, ал.1 от НК срещу М.П.П., с решение № 326/10.10.2013 г. на Директора на ТД на КОНПИ-Варна е образувана проверка за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност от ответниците М.П. и Р.Т. за периода от 01.10.2002 г. до 23.10.2012 г. Въз основа на мотивирано заключение по чл.27, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ на Директора на ТД КОНПИ, е взето решение № 109/15.03.2017 г. на КОНПИ и на 17.03.2017 г. в съда е  внесено мотивирано искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност 352 794,75 лева.

Въз основа на изложената фактическа обстановка, съдът е направил правилен извод за недопустимост на предявения иск.

Проверката по чл.15, ал.3 от ЗОПДИППД /отм./ започва с решение на комисията за образуване на производство по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност след сезиране от предвидените в закона държавни органи. Решението на КОНПИ за образуването на проверка по настоящото дело е взето на 10.10.2013 г., въз основа на сезиране от Окръжна прокуратура - Шумен от 23.10.2012 г. по повод образуваното срещу проверяваното лице – М.П. досъдебно производство за престъпление, попадащо в обхвата на чл.3, ал.1, т.7 от ЗОПДИППД /отм./. Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./, „проверката по  този закон не може да продължи повече от 10 месеца“, като „по изключение комисията има право еднократно да удължи този срок с три месеца“. По делото няма твърдения и доказателства срокът на проверката да е бил продължен с допустимите 3 месеца.

Съдът е приел, че срокът за провеждане на проверката е преклузивен и с изтичането му правомощията на КОНПИ се прекратяват, като е приложил и практиката на ВКС, ІV г.о.- р. № 323/18.01.2018г. по гр.д.№ 5291/2016 г. Преклузивният характер на срока следва от текста на чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./. Това че законът предвижда продължаването на срока да се извърши с изрично решение на КОНПИ, а не просто фактически, означава, че срокът не е инструктивен, следователно - законът не допуска проверката да продължи след изтичането и без решение за продължаването му. Да се приеме друго означава да се предостави на КОНПИ правомощие да може да действа неограничено във времето и да въздейства неблагоприятно върху правната сфера на проверяваното лице, без произнасяне по същество от самата нея. Това противоречи на принципите на законоустановеност и пропорционалност залегнали в трайната съдебна практика на ВКС и на ЕСПЧ по приложението на чл.6 от ЕКЗПЧОС, според които всяко ограничаване на ползването или отнемане на незаконно придобито имущество по пътя на гражданския иск на държавата спрямо неоснователно обогатилите се лица следва да отговаря на три критерия: законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност /в този смисъл – и решение № 13/13.10.2012г. по конст.дело № 6/2012 г. на КС/. Следователно, при наличието на законовите предпоставки, КОНПИ следва да образува производство  в рамките на срока по чл. 15, ал. 2, предвид санкцията за погасяване на правомощията й след изтичането му.

По настоящото дело проверката по чл.15 от ЗОПДИППД /отм./ е започнала по сигнал на Окръжната прокуратура - Шумен от 23.10.2012 г. и срокът по чл.15, ал.2 от закона е изтекъл на 23.08.2013 г. Дори да се приеме, че началото на проверката пред самата комисия се поставя не с уведомяването за образуваното досъдебно производство, а с решението на КОНПИ по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД /отм./ за започване на проверката, то доколкото такова е взето на 10.10.2013 г., преклузивният срок за проверката е изтекъл най-късно на 10.08.2014 г.

Решението на КОНПИ № 109/15.03.2017г., за внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане от ответниците на имущество, придобито от престъпна дейност е взето след изтичане на срока по чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./. По тези съображения, към датата на образуване на производството правомощията на КОНПИ са били преклудирани; преклудирано е било и материалното право на Държавата за отнемане от ответника на незаконно придобито от него имущество, поради което изводът на съда за недопустимост на иска по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ е правилен.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от с.з.на 8.06.2018 г., с което е прекратено производството по гр.дело № 481/2017г. на Окръжен съд – Варна, 10 – ти състав.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.

                                                                      /с особено мнение/