ОПРЕДЕЛЕНИЕ 482

гр. Варна, 06….08.2014г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                            КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 348/14г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на „ВАРНА БУС 2000” ООД, гр. Варна срещу определение1504/23.05.2014г., постановено по в. гр. д. 907/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна, с което е прекратено производството по делото. Счита се, че определението е незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалния закон. Сочи се, че производството в настоящия случай е по реда на чл. 521, ал. 3 от ГПК, който препраща към процедурата за обжалване по чл. 436 от ГПК и е неправилен извода на ВОС, че поради изчерпателност на хипотезата на чл. 435, ал. 2 от ГПК постановлението за определяне равностойността на движима вещ е необжалваемо от длъжника. Счита се, че правото да се обжалва посочения акт на СИ е дадено на всяка от страните по изпълнителното дело. Наведени са съображения и за незаконосъобразност на самото постановление на ДСИ. Отправеното искане е да се отмени обжалваното определение и делото да се върне на ВОС за произнасянето по жалбата след провеждане на открито с.з.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна И. ***, с който последната е оспорена като неоснователна. Споделени са изводите на ВОС за недопустимост на жалбата против постановление за определяне равностойността на движимата вещ, а отделно е изразено и становище за нейната неоснователност.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е и основателна поради следното:

Съобразно нормата на чл. 521, ал. 3 от ГПК постановлението за определяне равностойността на движима вещ, която не е намерена у длъжника или е развалена, подлежи на обжалване по реда на чл. 436 от ГПК и то от всяка от страните по изпълнителното дело. Това е специална хипотеза, разширяваща определения от нормите на чл. 435 кръг от подлежащите на обжалване действия на СИ. Като е приел, че посоченото действие е необжалваемо и е прекратил производството пред себе си,ВОС е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да се отмени и делото да му се върне за произнасяне по жалбата срещу посоченото постановление.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение1504/23.05.2014г., постановено по в. гр. д. 907/2014г. по описа на Окръжен съд-Варна, с което е прекратено производството по делото и ВРЪЩА делото на ВОС за произнасяне по жалбата на „ВАРНА БУС 2000” ООД, гр. Варна срещу действията на ДСИ при ВРС,VІІ р-н по изп.д. № 12296/13г., изразяващи се в Постановление от 10.03.14г., с което е определена равностойността на липсваща движима вещ, предмет на изпълнението.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: