Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

161

 

гр.Варна,  27.10.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на четиринадесети октомври, двехиляди и петнадесета година в открито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

Секретар Ю.К.,

Прокурор ,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 348/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на Х.Л.В. *** против решение № 787/23.04.2015 г. по гр.д.№ 2723/2013 г. на Окръжен съд – Варна - ХІІ състав, с което са отхвърлени исковете, предявени срещу Д.И.А. *** с правно основание чл.29, ал.3 от СК и чл.59 от ЗЗД. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за уважаване изцяло на предявените искове, с присъждане на разноските за двете инстанции.

В подаден писмен отговор и в съдебно заседание въззиваемата оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на обжалваното решение.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактимеска обстановка:

Предявени са искове от Х.Л.В. срещу Д.И.А. за определяне на по-голям дял - 9/10 на ищеца от общото имущество, подробно описано в исковата молба, основан на твърдение, че приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на ответницата, с правно основание чл. 29, ал. 3 СК и за заплащане на сумата 49181.30 лв., представляваща обезщетение за неоснователното обогатяване чрез получаване на продажната цена по договор с нотариален акт № 61, том I, рег. № 728, дело № 48 по описа за 2013 г. на ВН рег. № 513, по чл. 59 ЗЗД, ведно със законната лихва върху сумата - от датата на предявяване на иска, до окончателното й изплащане, с присъждане на разноски.

Ответницата оспорва исковете с твърдения, че през време на брака им с ищеца е работила и е получавала възнаграждение за това; че ищецът е превеждал част от придобитите от него суми по сметката на сестра си; че се е грижила за него и е заплащала разходите по поддръжка на домакинството.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че на 27.12.2006 г. е сключен договор с нотариален акт № 196, том V, рег. № 7319, дело № 858 по описа за 2006 г. на ВН, рег. № 193, чрез който ответницата – през време на брака им с ищеца е придобила апартамент № 6, ведно с принадлежностите, описани в исковата молба за сумата от 33 020 лв. и 12.83 кв. м ид. ч. от поземления имот за сумата от 8 340 лв., платени изцяло и в брой. Общата данъчна оценка на жилището и поземления имот е 28147.90 лв.

Безспорен е факта, че в споразумението по чл. 51 от СК от 21.09.2012 г. по гр. д. № 14425/2012 г. на ВРС, XXVІ състав (л. 20) процесните имоти не са описани, но страните са постигнали съгласие, че семейното жилище /процесното/ остава в обикновена съсобственост /п.ІІ, т.2/. Макар, че това споразумение не е инкорпорирано в решението за прекратяване на брака, то съдържа признание на страните относно правата им на обикновени съсобственици.

В този смисъл, правилен е извода на първоинстанционния съд, че страните са придобили правото на собственост върху жилището в съпружеска имуществена общност.

Страните спорят относно придобивната стойност на процесния недвижим имот. Ищецът сочи като негова стойност описаната в предварителния договор от 06.10.2005 г., сключен чрез пълномощника му А.К. цена за процесното жилище в размер на 43 770 евро. Твърденията на ответницата са за стойност на имотите съобразно отразената цена в нотариалния акт за придобиването им - 33 020 лв. и 8 340 лв., платени от ответницата на продавача в брой в деня на прехвърлянето. Настоящата инстанция изцяло споделя разсъжденията на първоинстанция съд, че изключеният от доказателствата предварителен договор не може да послужи като начало на писмено доказателство за привидност, но не и извода за недоказаност на стойността на придобитото имущество. Предвид съпоставката на всички доказателства по делото, сочените в нотариалния акт суми в общ размер на 41360.00 лева следва да бъдат приети като придобивна стойност на имотите.

Съдът е приел заключението на назначената ССЕ,съобразно което доходите на ищеца през време на брака между страните са в размер на 210 269.40 лв., а доходите на ответницата - 17 124.79 лв. Показания на свид.В.И., които са подробни и убедителни, включително и при съпоставянето им с показанията на свид. Д.В., тези доходи възлизат на около 64 800 паунда.

Правилен е извода на съда, че за да се приеме доходът за принос следва да се установи, че не е бил разпиляван – с цитирана практика на ВКС. Дори доходът да не е послужил директно за придобиване на обект в общност, ако е послужил за необходими текущи разходи, всъщност е послужил косвено за придобиване на обекта.

По делото не са представени доказателства, че ответницата е разпилявала имущество. Поради това би могло да се приеме, че доходите са били реализирани в принос.

Искът по чл. 29, ал. 3 СК, както и обусловеният иск по чл. 59 ЗЗД, са неоснователни. Обжалваното решение следва да бъде потвърдено, като въззивникът следва да заплати на въззиваемата сторените разноски в размер 3333.00 лв.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 787/23.04.2015 г. по гр.д.№ 2723/2013 г. на Окръжен съд – Варна - ХІІ състав, с което са отхвърлени исковете, предявени от Х.Л.В. срещу Д.И.А. *** с правно основание чл.29, ал.3 от СК и чл.59 от ЗЗД.

ОСЪЖДА Х.Л.В., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.А. сумата 3333.00 лв. - разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                   2.