ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

452

 

 

Гр.Варна19.07.2016  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 19 юли 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

 

     ЧЛЕНОВЕ: Диана Джамбазова

 

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. №349 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр.  чл.274, ал.1, т.2 ГПК, вр. 407, ал. 1 ГПК и чл. 245, ал.3 ГПК и е образувано по частна жалба на А.Л.Н., подадена чрез пълномощника му адв. Ж.Я. против определение № 1095/26.04.2016 г., постановено по в.гр.д.3344/2012 г. по описа на ВОС за издаване на обратен изпълнителен лист в полза на „Пикадили” ЕАД за сумата от 4 935 160,46 лв.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно - незаконосъобразно и необосновано, като е молил за отмяната му, за обезсилване на изпълнителния лист и за връщане на делото на окръжния съд за изискване и събиране на информация за реално дължимия остатък, след приспадане на принудително събраните от него суми по изпълнително дело  20158080401491 на ЧСИ З. Д..

Навел е следните оплаквания: Определението било постановено при допуснати от съда съществени процесуални нарушения – въз основа на нередовна молба за издаване на обратен изпълнителен лист – при липса на доказателства за представителна власт на адвокат И. К. и съответно приподписване на молбата от законните представители на дружеството – молител; Съдът връчил указанията за поправяне на молбата за обратен изпълнителен лист на адвокат С., който не разполагал с представителна власт по отношение на молителя и това било в нарушение на Правилника за администрацията в съдилищата; На следващо място, незаконосъобразно окръжният съд уважил молбата на дружеството, при положение че на 19.10.2015 г. предишното му ръководство цедирало вземането на трето лице и към момента то не притежавало материалното право да се снабди с изпълнителен лист; Новият изпълнителен лист бил издаден повече от две години след издаване на първия обезсилен такъв, а въз основа на обезсиления изпълнителен лист било образувано изпълнително дело № 20158080401491 по описа на ЧСИ Захари Димитров и била събрана значителна част от сумата от А.Н.;          

 „Пикадили” ЕАД, чрез адв. Г.С., е подало отговор на жалбата, с който е оспорило същата и е молило за потвърждаване на обжалваното определение.  Изложило е следните съображения: налице била представителна власт на адв. Я., както и доказателства за поправяне на нередовностите в молбата за издаване на обратен изпълнителен лист; действията по подаване на молбата за издаване на обратен изпълнителен лист от дружеството били потвърдени, чрез настоящия му законен представител; отношенията на дружеството с третото лице – цесионер не следвало да се вземат предвид в настоящото производство; заведеното от цесионера изпълнително производство е било прекратено.

Варненският апелативен съд, като взе предвид наведените оплаквания и прецени доказателствата по делото, намира следното:

Частната жалба е депозирана в двуседмичния срок по чл. 407 ГПК, подадена е от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него и е насочена срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 ГПК акт на съда. Същата е редовна и допустима, а разгледана по същество  - неоснователна по следните съображения:

Производството пред окръжния съд е било образувано по молба вх.№ 3848/07.02.2014 г. от „Пикадили” ЕАД, подадена чрез пълномощника му адв. И. К. за издаване на обратен изпълнителен лист в полза на дружеството срещу А.Л.Н. за сумата от 4 935 160,46 лв., платена по изп.дело № 20117180401484 по описа на ЧСИ С. Д., въз основа на изпълнителен лист, издаден срещу дружеството въз основа на допуснато предварително изпълнение на решението по в.гр.д. № 1078/2011 г. на ВОС, което впоследствие е отменено.

В съответствие с разпоредбата на чл. 245, ал.3 ГПК, ако след като е било допуснато предварително изпълнение на решението срещу длъжника, искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, съдът, който е постановил решението, издава изпълнителен лист на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение.

В случая, с решение № 896 от 05.07.2011 г. по в.гр.д. № 1078/2011 г. на ВОС, е било отменено решението на Варненския районен съд № 379/07.02.2011 г. по гр.д. № 10935 от 2010 г. за отхвърляне на иска и вместо това ответникът „Пикадили” ЕАД е осъден да заплати на А.Л.Н. сумата от 3 806 900 лв. – незаплатено трудово възнаграждение и 913 656 лв. мораторни лихви. Въз основа на невлязлото в сила осъдително решение на окръжния съд, в полза на ищеца А.Л.Н., на 11.07.2011 г. е бил издаден изпълнителен лист. Образувано е било изпълнително дело № 20117180401484 по описа на ЧСИ С. Д., по което длъжникът „Пикадили” ЕАД е платил по сметка на съдебния изпълнител в полза на взискателя общата сума от 4 935 160,46 лв. Решението на окръжния съд е било отменено от ВКС и делото – върнато за ново разглеждане. При новото разглеждане на делото от въззивната инстанция по в.гр.д. № 3344/2012 г. е било потвърдено решението на районния съд за отхвърляне на иска, като решение № 379/07.02.2011 г. на окръжния съд е влязло в сила на 29.01.2014 г., след като не е било допуснато да касационно обжалване с определение на ВКС по гр.д. № 5929/2013 г. На 07.02.2014 г. е била подадена и настоящата молба за издаване на обратен изпълнителен лист от длъжника  „Пикадили” ЕАД срещу взискателя А.Л.Н. за връщане на събраните суми по изпълнително дело № 20117180401484 по описа на ЧСИ С. Д., образувано по невлязлото в сила решение. По тази молба, първоначално недопустимо се произнесъл районния съд, като по реда на обжалването, разпореждането му от 19.03.2014 г. и издадения обратен изпълнителен лист са били обезсилени. Междувременно, легитимирайки се с договор за цесия от 29.10.2015 г. и в качеството на цесионер за вземането, по обезсиления впоследствие с определение № 902 от 08.04.2016 г. по ч.гр.д. № 502/2016 г. на ВОС обратен изпълнителен лист срещу А.Н., Г. Г. К. е образувал срещу А.Н. изпълнително дело № 20158080401491 на ЧСИ З. Д.. Това изпълнително дело е било прекратено с разпореждане на ЧСИ от 08.04.2016 г., като няма доказателства по същото да са платени суми. След обезсилване на издадения от районния съд обратен изпълнителен лист, е било постановено и обжалваното определение № 1095 от 26.04.2016 г. по в.гр.д. 3344/2012 г. на ВОС.

Оплакванията за произнасяне на окръжния съд по нередовна молба са неоснователни. Нередовностите, за които окръжния съд с определение № 1022/20.04.2016 г. е оставил без  движение молбата за издаване на обратен изпълнителен лист са били поправени в срок. С молба –уточнение вх.№ 12113 от 25.04.2016 г., „Пикадили” ЕАД е приложил оригинална молба, подписана от адв. К., пълномощно от управителите на дружеството към момента на подаването й с правата за адв. Комаревски да представлява дружеството по делото до приключване във всички инстанции, както и в свързаните производства от частен характер, като освен това е депозирано и пълномощно в полза на адв. К. от представляващия дружеството към момента на подаването й, с което и изрично са били потвърдени всички извършени от адвоката действия по молбата за издаване на обратния изпълнителен лист.

Не водят въобще до  незаконосъобразност на обжалваното определение на окръжния съд твърдяните пороци от частния жалбоподател за неспазване на Правилника за администрацията в съдилищата и по-конкретно за това, че указанията на окръжния съд за поправяне на молбата за издаване на обратен изпълнителен лист са били връчени на насрещната страна  чрез адвокат, неразполагащ с представителна власт. На евентуално нередовно връчване на съобщението може да се позове само заинтересовата страна – молителя, който не го е сторил, а в срока е отстранил недостатъците в молбата си за издаване на обратен изпълнителен лист.

Доколкото страна по приключилия граждански спор, а и в производството по издаване на обратен изпълнителен лист е „Пикадили” ЕАД, възраженията на жалбоподателя за липсата на материалноправна легитимация на молителя е неоснователно. Наведените от А. Н. твърдения за наличието на частно правоприемство по договор за цесия от 29.10.2015 г. между другата страна – „Пикадили” ЕАД и трето лице, настъпило след издаване на първия обезсилен, обратен изпълнителен лист са без значение в настоящото производство, образувано от платилия длъжник „Пикадили” ЕАД срещу взискателя А. Н., получил търсената сума в производството по изп.дело № 20117180401484 по описа на ЧСИ . Д..

Евентуално плащане от настоящия жалбоподател (за което няма нито конкретни твърдения, нито представени от него доказателства, а напротив налице са такива за прекратяване на изпълнителното производство) – в полза на цесионера Г. К. в образуваното от последния изпълнително дело № 20158080401491 на ЧСИ З. Д. въз основа на обезсиления обратен изпълнителен лист, има значение в отношенията между това трето лице и жалбоподателя и не касае производството по чл. 245, ал.3 от ГПК. В последното, изпълнителният лист се издава на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение. В случая, длъжникът е „Пикадили” АД и от него е събрана сумата от 4 935 160,46 лв. в образуваното от взискателя А.Н. изпълнително дело № 20117180401484 по описа на ЧСИ С. Д., въз основа на издадения изпълнителен лист по невлязлото в сила и впоследствие отменено решение на въззивния съд. Именно тази сума подлежи на връщане на осн. чл. 245, ал.3 от ГПК и за нея следва да се издаде обратен изпълнителен лист. Предвид изложеното, евентуално платени суми по друго изпълнително дело и от трето лице, не могат да бъдат съобразявани в настоящото производство, поради което и оплакванията на частния жалбоподател в тази насока са неоснователни. Обжалваното определение, като постановяващо идентичен резултат, следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 1095/26.04.2016 г., постановено по в.гр.д.3344/2012 г. по описа на ВОС.

 

Определението не може да се обжалва.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: