Р Е Ш Е Н И Е

13

гр.Варна, 08 .02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08 .02.2017г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№35/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена жалба от „Нови мебели”ООД, гр.Нови Пазар, представлявано от управителя Р. Х. А. Т. Ф., и „Рофра Мойбелен проджект”ООД, гр. Ваасен, Холандия, представлявано от управителя Франс Шимел, двете дружества чрез процесуалния им представител адв.С.С., против решение №247/09.12. 2016г., постановено по в.гр.д.№549/16г. по описа на ШОС, с което е оставена без уважение подадената от тях жалба против разпределение на постъпили суми по изп.дело №20167740400209 по описа на ЧСИ Я. Д., рег.№774, район на действие ШОС, с протокол за разпределение на събрана сума от 03.10.2016г., предявен на 14.10.2016г.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изло - жените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени извършеното от ЧСИ разпределение.

Въззиваемите страни „БГ инвест 1”ЕООД, гр.Шумен, представлявано от управи -теля Р. Р. П., и Национална агенция за приходите, редовно уведо -мени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Депозирана е жалба вх.№4829/14.10.2016г. от „Нови мебели”ООД и „Рофра Мой- белен проджект”ООД против извършено по изп.д.№20167740400209 по описа на ЧСИ Я.Д., рег.№774 и район на действие ОС-Шумен, разпределение, обек- тивирано в протокол от 03.10.2016г., предявен на 14.10.2016г.Твърди се, че същото не е законосъобразно предвид следното.На 24.06.2016г. вторият жалбоподател е внесъл уведомление до ЧСИ за придобиването на машини за мебелно производ -ство, които са били собственост на първия жалбоподател.На 28.06.2016г. първият жалбоподател е внесъл искане до ЧСИ за прекратяване на изп.дело, по което взис- кателят е взел становище на 05.07.2016г.На 08.08.2016г. е била подадена жалба срещу отказа на ЧСИ да прекрати изп.дело, чийто нередовности са били отстране - ни с молба от 13.09.2015г., а на 15.09.2016г. е било подадено искане да не се про -дават движимите вещи.Също на 15.09.2016г. двете дружества подали жалба срещу извършената от ЧСИ продажба на движими вещи, а на 03.10.2016г. бил представен в заверен превод договорът за продажба на вещите.С оглед изложените факти раз- пределението се обжалва, т.к. е извършено в изп.производство, образувано след погасяване на вземането на взискателя по давност и защото паричните средства, които се разпределят, са от продажба на вещи, които не са собственост на „Нови мебели”ООД.Наред с горното и изп.листи са издадени в заповедни производства, по които съобщенията са нередовно връчвани.Претендира се разпределението да бъде отменено.            

Първоначалният взискател „БГ инвест 1”ЕООД в депозирания отговор по жалба- та поддържа становище за нейната недопустимост.

Изпълнителното производство е образувано на 30.05.2016г. по молба на „БГ инвест 1”ЕООД против „Нови мебели”ООД въз основа на два изпълнителни листа: 1/ изп.лист от 05.11.2009г., издаден в заповедно производство по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№750/09г. по описа на НпРС, с който „Нови мебели”ООД е осъдено да запла -ти „Техноимпекс”ЕООД, гр.Шумен посочените в листа суми, като е представено и определение от 20.09.2010г., постановено по т.д.№505/09г. по описа на ШОС, вляз -ло в сила на 01.10.2010г., с което е възложено на „БГ инвест 1”ЕООД по реда на чл.717з, ал.1 от ТЗ правото на собственост върху имуществено право от масата на несъстоятелността на „Техноимпекс”ЕООД, гр.Шумен, представляващо вземане по изп.лист от 05.11.2009г., издаден по ч.гр.д.№750/09г. по описа на НпРС; 2/ изп.лист от 12.01.2010г., издаден в заповедно производство по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. №835/09г. по описа на НпРС, с който „Нови мебели”ООД е осъдено да заплати „БГ инвест 1”ЕООД, гр.Шумен посочените в листа суми.ПДИ е връчена на длъжника на 02.06.2016г.

Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително производ - ство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от „Нови мебели”ООД пуб -лични вземания съгласно издадено удостоверение по чл.191, ал.4 от ДОПК от 03. 06.2016г.

Принудителното изпълнение е насочено от първоначалния взискател към дви -жими вещи, твърдени, че са собственост на длъжника и намиращи се в негов склад в гр.Нови пазар, ул.”Цар Освободител”№38.С получаване на ПДИ длъжникът е бил уведомен за насрочването на опис на движимите вещи за 02.06.2016г., който и е бил извършен на посочената дата и за пазач на вещите назначен взискателят. Изготвена е оценка от в.л. на 15.06.2016г.На 24.06.2016г. „Рофра Мойбелен прод -жект”ООД е уведомило с писмо ЧСИ, че е закупило движимите вещи от длъжника „Нови мебели”ООД.С молба от 28.06.2016г. длъжникът „Нови мебели”ООД е уведо - мил ЧСИ, че по двата цитирани изп.листа са били образувани предходни изп.дела, които са били прекратени на осн. чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, като понастоящем взема -нията на взискателя са погасени по давност и е поискал изп.дело да бъде прекрате- но.След получаване на становище по молбата от взискателя и съобщения от ЧСИ по предходните образувани изп.дела относно тяхното развитие, с разпореждане от 21.07.2016г. ЧСИ е разпоредил да се коригира дълга по изп.дело като се приспад -нат сумите по изп.лист, издаден по ч.гр.д.№835/09г. по описа на НпРС, както и да се преизчисли лихвата по изп.лист, издаден по ч.гр.д.№750/09г. по описа на НпРС, за периода 30.05.2013г.-30.05.2016г.Не е постановяван изричен акт за прекратяване на изп.дело в частта му по изп.лист от 12.01.2010г., издаден по ч.гр.д. №835/09г., както и по отношение на законните лихви по изп.лист от 05.11.2009г. за периода от 01.01.2009г. до 30.05.2013г., но за тези суми ЧСИ е приел, че няма да извършва принудително изпълнение като отказът му не е обжалван от взискателя.

Насрочена е и проведена продан на движимите вещи чрез явен търг с устно наддаване на 02.09.2016г.В съставения от ЧСИ протокол от 02.09.2016г. е обявено, че две от вещите на обща стойност 3450лв. за закупени от наддавача „Класик метал”ЕООД, гр.Варна, заплатил в брой продажната цена, след което вещите са му предадени.

След превеждане от ЧСИ на 02.09.2016г. на дължимия ДДС по продажбата /длъжникът е дружество, регистрирано по ЗДДС/ по реда на чл.131 от ЗДДС в размер на 575лв. на остатъка в размер на 2 875лв. е извършено разпределение, предявено на страните на 14.10.2016г.Сумата от 2 875лв. е разпределена за пога -сяване вземанията към 03.10.2016г. на първоначалния взискател „БГ инвест 1” ЕООД в общ размер от 35 732, 81лв. и на държавата в размер на 36 382, 01лв., както следва: 1/ такса по т.26 от ТТРЗЧСИ-179, 93лв.; такси по т.31, т.13, т.4 и т.5 от ТТРЗЧСИ-114лв.; 2/ с първа привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД - разноски на първоначалния взискател в размер на 1 320лв.; 3/ на държавата като кредитор с привилегия по чл.136, ал.1, т.6 от ЗЗД остатъка от сумата в размер на 1 261, 07лв. При разпределението е спазен редът, предвиден в чл.136 от ГПК относно разноски- те, сторени в изп.производство от първоначалния взискател, ползващи се с право на предпочитително удовлетворение, и предоставяне на останалата сума на дър -жавата, ползваща се с привилегия по чл.136, ал.1, т.6 от ЗЗД, за погасяване на част от дълга към нея.За вземането си по изп.лист „БГ инвест 1” ЕООД е хирографарен кредитор и поради изчерпване на сумата от проданта други суми не са му разпре -деляни.Жалбоподателите не са въвеждали възражения относно размера на разп -ределените разноски на „БГ инвест 1”, както и относно включване на такси по т.31, т.13, т.4 и т.5 от ТТРЗЧСИ, предвид което и съдът не се произнася по същите.По същество възраженията на жалбоподателите касаят твърденията им за недължи -мост на вземането на „БГ инвест 1”ЕООД поради погасяването му по давност.Тези възражения не могат да се разглеждат в изпълнителния процес от съдебния изпъл- нител, съответно и от съда в производството по чл.435 и сл. от ГПК при обжалване действията на съдебния изпълнител.Компетентен да разглежда такива е съдът в исково производство по чл.439 от ГПК, каквото настоящото не е.При представен изп.лист, за който няма данни да е бил обезсилен или по който да е било извър -шено плащане, съдебният изпълнител е задължен при искане от взискателя да провежда принудително изпълнение до настъпване на предвидените в закона основания за спиране или прекратяване на изпълнителното производство.

Неоснователно е и искането на жалбоподателите за спиране на настоящото производство до приключване на производството по в.ч.т.д.№558/16г. по описа на ШОС, понастоящем прекратено с подадена против прекратяването частна жалба, развиващо по подадената от „Нови мебели”ООД частна жалба против разпореж -дане от 16.08.2016г. по ч.гр.д.№750/09г. по описа на НпРС, с което е върнато като просрочено подаденото от длъжника възражение по чл.414 от ГПК срещу заповедта за изпълнение и против разпореждането за издаване на изпълнителния лист от 05. 11.2009г.Съгласно разпоредбата на чл.407, ал.2 от ГПК обжалването на разпо -реждането, с  което се уважава молбата за издаване на изп.лист, не спира изпълне- нието и в тази връзка производството по в.ч.т.д.№558/16г. по описа на ШОС не е преюдициално за настоящото.Неоснователно е и възражението на жалбопода -телите, че разпределението е извършено въпреки наличието на подадени от тях жалби против отказа на ЧСИ да прекрати изп.дело и против извършената продажба на вещи, твърдени, че са собственост на „Рофра Мойбелен проджект”ООД.Видно от нормата на чл.438 от ГПК подаването на жалба не спира действията на съдебния изпълнител, освен ако съдът не е постановил спиране, каквото в настоящия случай не е постановявано.Производството по цитираните жалби и е приключило с влязъл в сила съдебен акт, с който е прието, че същите са недопустими като подадени против действия, неподлежащи на обжалване съгласно разпоредбите на чл.435, ал.2 и чл. 482, ал.1 от ГПК.              

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против извър -шеното от ЧСИ разпределение е неоснователна, предвид което следва да бъде оставена без уважение.Постановеното от ШОС в този смисъл обжалвано решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №247/09.12.2016г., постановено по в.гр.д.№549/16г. по описа на ШОС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: