ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

54

 

Гр.Варна, 26. 01.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 26.01.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 35 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на А.Н.Н. против определение № 1518 от 07.06.2017 г., постановено по в.гр.д.№ 1138/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му с № 1947 от 20.02.2017 година против действия на ЧСИ С. К. – Д., рег.№ 718, по изп.дело № 201771880400022, изразяващи се в опис и налагане на възбрана върху следните недвижими имоти – 1/8 идеална част от ПИ № 10135.2575.951 и Ателие за творческа дейност – първи етаж, представляващо имот № 10135.2575.951.6.1 и е прекратено производството по делото.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че препис от частната жалба не е връчен на всички лица на насрещната страна – на длъжника „Бо Нико Стил“ ООД и на ипотекарния гарант П. М. М., поради което и не са изпълнени изискванията на чл. 276, ал.1 от ГПК от администриращия жалбата окръжен съд. Затова, делото следва да бъде прекратено пред ВнАС и върнато на ВОС за изпълнение на задължението му за връчване на преписи от частната жалба на всички лица на насрещната страна.

След изпълнение на указанията, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 35/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Варна за изпълнение на задълженията по чл. 276, ал.1 ГПК за връчване на преписи от частната жалба на лицата на насрещната страна „Бо Нико Стил“ ООД и П. М. М. с оглед правото им на отговор, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: