ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

469/17.07.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 17.07.2015г.   в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 350/2015 годпо описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 17401/04.06.2015 год по описа на Окръжен съд Варна от В.К.М. и С.И.М. чрез процесуалния им представител адв. К. срещу разпореждане № 3969/16.04.2015 год по в.гр.д. № 2522/2014 год на Окръжен съд Варна, с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист на осн.чл. 404 ал.1 от ГПК по невлязлото в сила въззивно решение по делото. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира следното:

По силата на § 3 от ЗИД на ГПК когато определенията по чл. 274 ал.1 от ГПК са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция, те подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд, но подадените преди влизане в сила на този закон касационни жалби и касационни частни жалби по чл. 274 ал.2 от ГПК се разглеждат по досегашния ред на осн. §14 от ЗИД на ГПК.

Настоящата частна жалба е подадена на 04.06.2015 год, т.е. преди влизане в сила на ЗИД на ГПК.

Съгласно чл. 274 ал.2 от ГПК когато определенията по ал.1 са постановени от въззивен съд, както е в настоящия случай, те подлежат на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ.

Поради изложеното производството по делото следва да бъде прекратено, а същото – изпратено на ВКС на РБ по компетентност.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.ч.гр.д. № 350/2015 год на Апелативен съд Варна и

ИЗПРАЩА делото на ВКС на РБ по компетентност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                   2.