ОПРЕДЕЛЕНИЕ

447

_14.07.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14.07. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.350 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Т.К.Д., в качеството му на ЕТ „Сириус -57-Т.Д.”***, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 164/28.04.2016 год. на ОС Шумен по гр.д. 169/2016 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от него като длъжник жалба по изп. № 20157750400117 по описа на ЧСИ Ясен Бойчев с район на действие ШОС, вписан под № 775 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в отказ да редуцира размера на задължението на жалбоподателя като солидарен длъжник, посочен в получената от него покана за доброволно изпълнение на 1/5, с оглед на наличието на още четири солидарни длъжници. В жалбата се излага, че няма друг път за защита правата на ЕТ, освен жалба по чл. 435 ГПК, срещу отказа на ЧСИ да спазва закона. Изложени са и съображения по съществото на спора.

Постъпил е писмен отговор от насрещната страна –  „ЕКОМЕС 2010” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК 201330152, в който жалбата се оспорва и се претендират разноски за въззивното производство в размер на 300 лв. с представени доказателства. По същество се излага, че цялото задължение е заплатено от това ЕООД, което се е суброгирало в правата на взискателя-банка и сега търси правата си в изпълнителния процес.

Останалите страни в изпълнителния процес К.И.А., в качеството му на ЕТ „Веника К.А.” , О.Й.Н. и Д.Л.Н., не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на ЕТ – длъжник в изпълнителен процес, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в посочен размер на дължимата сума в покана за доброволно изпълнение. Твърди се, че дължимата сума конкретно от ЕТ е само 1/5, тъй като общо длъжниците са пет и отговарят в условията на солидарност.

Взискателят – ЕООД е оспорил жалбата пред ОС в писмено възражение с твърдения, че е недопустима, евентуално неоснователна.

В мотивите си, дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК, съдебният изпълнител изразява становище за неоснователност на жалбата.

Видно от приложеното изп. д. № 117/ 2015 г. по описа на ЧСИ Я Б с рег. № 775, образувано е по молба на „Екомес 2010” ЕООД гр. Шумен, като суброгиран взискател в правата на удовлетворения кредитор „СЖ Експресбанк”, за сумата от 65716,51 лв. от общо погасения размер на задължението по ИЛ от 85748,48 лв. Паричното задължение е било солидарно между петима длъжници, сред които и ЕООД, което е изплатило изцяло целия размер към банката. Съдебният изпълнител е изпратил на длъжниците покана за доброволно изпълнение, в която за всеки от тях е посочен размер на задължението от 65716,51 лв.

ЕТ-жалбоподател е изразил становище, че дължи само 1/5 от общата сума, а именно 16429,13 лв.

Никое от посочените обжалвани действия не попада в хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ: не се касае до постановление за глоба и насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемане на движима вещ или отстраняване от имот, поради това, че длъжникът не е уведомен надлежно за изпълнението, както и до постановление за разноските.

Правата си, ако евентуално има такива, длъжникът може да уреди по исков път.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

На ЕООД следва да се присъдят разноски в размер на 300 лв. за настоящата инстанция.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 164/28.04.2016 год. на ОС Шумен по гр.д. 169/2016 год..

ОСЪЖДА Т.К.Д., в качеството му на ЕТ „Сириус -57-Т.Д.”***, ДА ЗАПЛАТИ на  „ЕКОМЕС 2010” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК 201330152, сумата от 300 лв., представляващи разноски за настоящата инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: