ОПРЕДЕЛЕНИЕ №454

гр. Варна,  12.07.2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 350/19г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, гр. София, чрез юр.к. Я.Г., против определение № 1613/29.05.19г. по в.гр.д. № 832/19г. на ОС-Варна, с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството жалба вх. № 02248/19.02.2019г., насочена срещу Разпореждане от 07.02.2019 г. на ЧСИ Л. С. по изп. дело № …., с което е отказано насрочването на опис и изнасянето на публична продан на ипотекиран в полза на взискателя недвижим имот, и производството по делото е било прекратено. Счита се, че определението е незаконосъобразно, тъй като неправилно е прието от съда, че жалбата не е подадена в предвидения от закона срок. Към частната жалба е представена разписка с № 5300077694320, издадена от куриерската фирма с данни за приемането на пратката във варненския офис на куриера. В същате е отразен и № на изпратената от жалбоподателя пратка – 5300077610955, за която жалбоподателят представя и копие на товарителницата. От последната се установява, че пратката е изпратена от жалбоподателя на 18.02.19г. и жалбата се явява подадена в срок. Освен това е изложено, че изготвянето на мотиви по жалбата и от ЧСИ, е индиция за подаването ѝ в срок. Претендира се обжалваното определение да бъде отменено  и делото върнато на ВОС за разглеждане на жалбата по същество.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещните страни.

Частната жалба е депозирана в срок от страна с правен интерес от обжалването и при наличието на надлежна представителна власт, поради което е допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 832/19г. на ВОС е било образувано по жалба с вх. № 02248/19.02.19г. по вх. регистър на ЧСИ Л. С. по изп. дело № ……, подадена от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, гр. София, чрез юр.к. Я.Г., насочена против Разпореждане от 07.02.2019 г. на ЧСИ по посоченото изпълнително дело, с което е отказано насрочването на опис и изнасянето на публична продан на ипотекиран в полза на взискателя недвижим имот. Окръжният съд е приел, че жалбата е просрочена, тъй като съобщението за прекратяване на изпълнителното производство е било връчено на представител на жалбоподателя на 11.02.19г. и срокът е изтекъл на 18.02.19г., а жалбата е подадена на 19.02.19г.

Действително от материалите по изпълнителното дело се установява, че за обжалваното разпореждане на ЧСИ, постановено на 07.02.19г., взискателят е бил уведомен на елекронен адрес yanka.gicheva@theagency.bg на 11.02.19г. в 11:39 ч., което е потвърдено от юр.к. Я. Г. отново по електронен път на 11.02.19г. в 11:42 ч.

Видно обаче от представените пред настоящата инстанция доказателства - заверено от страната копие на товарителница на куриерска служба „ЕКОНТ“ с № 5300077610955, че на 18.02.19г. е приета пратка на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, гр. София, представлявана от лицето Я.Д.Г. и с получател Л.С. в гр. Варна с посочен телефон и адрес, съвпадащ с този на кантората на посочения ЧСИ. Във връзка с товарителницата е издадено от куриерската служба и електронно изявление № 0540451386/19.02.19г., в което е отразено, че на 19.02.19г. на адреса, на който се намира кантората на ЧСИ Л. Станев в гр. Варна, се е осъществило приемо-предаване на пратки между Л. С. и служителя на куриреската служба С. Н. С.. В изявлението е посочено, че Л. С. е предал на службата пратка с № 5300077694320, а получил пратка с № 5300077610955. От служебно изготвената от настоящия състав на съда справка на електронната страница на куриерската служба (https://www.econt.com/services/track-shipment), се установи, че пратка с № 5300077610955 действително е предадена на 18.02.19г. в 18:13 ч. в офис София – К.В.и връчена на получателя на 19.02.19г. в 11:32 ч.

Горното обуславя извода, че подаването на жалбата от дружеството-взискател по изпълнителното дело против Разпореждане от 07.02.2019 г. на ЧСИ Л. С. по изп. дело № …, е станало в срока  по чл. 436, ал. 1 от ГПК, тъй като  на осн. чл. 62, ал. 2 от ГПК срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на документа е станало по пощата.

Обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за произнасяне по подадената от дружеството жалба против посоченото разпореждане. 

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1613/29.05.19г. по в.гр.д. № 832/19г. на ОС-Варна, с което е оставена без разглеждане подадената от „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, гр. София, жалба вх. № 02248/19.02.2019г., насочена срещу Разпореждане от 07.02.2019 г. на ЧСИ Л. С. по изп. дело № …, И ВРЪЩА делото на ВОС за произнасяне по съществото на жалбата.

Определението е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: