ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

562

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 16.09.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: С*И*

 ЧЛЕНОВЕ: М* Д*

П* П*

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д* ч.гр.д. № 351/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба от „М*” ЕООД, представлявано от управителя Р.И.Т. срещу определение № 134/09.05.2014 год по ч.гр.д. № 61/2014 год на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане жалба срещу действията на ЧСИ Георги Георгиев по изп.д. № 20137670401473. Жалбата е подадена от лице без представителна власт – П.М.Д., но действията й са потвърдени от управителя на дружеството с молба вх.№ 5015/05.09.2014 год. С това е отстранена нередовността на жалбата, поради което съдът намира същата за процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Предмет на производството е жалбата на „М*” ЕООД, представлявано от управителя Р.И.Т. срещу действията на ЧСИ Г* Г* по изп.д. № 20137670401473, а именно – отказът на ЧСИ да назначи три вещи лица, кито да дадат нова оценка на недвижимите имоти, обект на принудително изпълнение, както и отказът му да прекрати изпълнителното производство по отношение на един от обектите - Офис № 3 с идентификатор 66425.501.2558.2.5.

Съгласно чл. 435 ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. Определянето на оценката на имота не е сред действията, подлежащи на обжалване, поради което в тази част жалбата се явява недопустима и първоинстанционният съд е постановил правилно и законосъобразно определение, отказвайки да я разгледа.

Хипотезите, при които изпълнителното производство се прекратява, са изчерпателно уредени в чл. 433 от ГПК. Една от предпоставките за това е ако длъжникът представи разписка от взискателя или писмо от банка, че сумата по изпълнителния лист е платена на взискателя преди образуване на изпълнителното производство.

От представения нот.акт № 61/26.06.2009 год се установява, че процесният обект с идентификатор 66425.501.2558.2.5, наред с други такива е продаден на Д* В* Б* и М* С* Б*, като покупната цена е уговорена общо, а не по отделно за всеки от продадените обекти. Това обстоятелство не дава възможност да се прецени каква част от общия дълг представлява сумата, получена като цена на офис № 3 и дали тя е внесена по сметка на взискателя. От представените банкови извлечения се установява, че на 23.03.2009, 27.04.2009 и 18.05.2009 год – т.е. преди сключването на договора за покупко-продажба, са извършени разплащания между „М*” ЕООД и С* К* Б*, която не е страна по сделката. Липсва идентичност между така получените суми и тези, които длъжникът е внесъл в банката-взискател както по размер, така и по основание. В част от транзакциите е посочено, че са „захранване на сметка”, а в други – погасяване главница и лихви. Тези доказателства не кореспондират с твърдението на частния жалбоподател, че именно със средствата, получени от продажбата на офис № 3 е изплатена част от дълга по договора за кредит, липсва яснота и относно размера на погасената част. Ето защо представените банкови извлечения, макар и прехождащи образуването на изпълнителното производство, не установяват плащане по изпълнителния лист, вземането по който се изпълнява. Ето защо не е налице основание по чл. 433 ал.1 т.1 от ГПК за прекратяване на изпълнителното производство и в тази му част. Достигайки до същия краен извод, макар и по различни мотиви, първоинстанционният съд е постановил законосъобразно определение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 134/09.05.2014 год по ч.гр.д. № 61/2014 год на Окръжен съд Силистра

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                          2.