О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 489

 

Гр. Варна, _28_.07.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __28__ юли през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                           МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 351 по описа за 2015 г.:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Настоящото производство е образувано по частна жалба на М.И.Ц. ***, срещу определение № 43/15.01.2015 год. по В.гр.д. 03/2015 год. на ОС ДОБРИЧ, с което е ПОТВЪРДЕНО разпореждане от 14. 10. 2014г. на ЧСИ Л. ТАСЕВА с район на действие ДОС, вписана под № 737 на КЧСИ, за връщане на подадената от М.И.Ц. и И.К.Ц. жалба, с вх. № 14 151/ 26. 08. 2014г., против постановлението за възлагане от 13. 08. 2014г., издадено от съдебния изпълнител по изп. д. № СП 20127370401030.

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което жалбата да се уважи.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на М.Ц. и И.К.Ц., в качеството им на длъжници по изпълнението, срещу против разпореждане на ЧСИ Лидия Тасева с район на действие ДОС, вписана под № 737 на КЧСИ, за връщане на подадената от тях жалба, с вх. № 14 151/ 26. 08. 2014г., против постановлението за възлагане, издадено от съдебния изпълнител по изп. д. № СП 20127370401030. В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност на постановлението, тъй като таксите надхвърляли допустимите размери и били в невъзможност да изпълнят указанията на съдебния изпълнител.

Ответната по частната жалба страна „Юробанк Бългаия“ АД е депозирала писмен отговор по реда на чл. 276 от ГПК пред ОС, в който е изразено становище за неоснователност на жалбата, тъй като жалбоподателите са внесли извън срока дължимата от тях държавна такса за разглеждането на делото.

Цветкови са подали пред ЧСИ  на 26. 08. 2014 г. жалба срещу постановлението за възлагане на недвижим имот, издадено на 13. 08. 2014 г. по изп. д. І 1030/ 2012г. на ЧСИ Л. Тасева с рег. № 737 на КЧСИ, поради липса на надлежно наддаване при публична продан и неизпълнение от страна на съдебния изпълнител на задължението си по чл. 492 ал. 2 от ГПК да продължи проданта чрез устно наддаване, а също и поради невъзлагане на имота по най – високата предложена цена.

С разпореждане от 26. 08. 2014г. съдебният изпълнител оставил без движение подадената жалба с указания жалбоподателите да внесат следните такси: 25 лв. държавна такса по сметка на ДОС, двукратно по 24лв. на основание т. 5 от ТТРЗЧСИ за връчване на преписи от подадената жалба на взискателите „Мото – Пфое“ ЕООД и „Юробанк България“ АД, допълнително 24лв., дължима за изготвянето на препис от изпълнителното дело, като жалбоподателите следвало да представян допълнително три бр. преписи от жалбата за връчване на страните. Разпореждането било връчено на Цветкови на 10. 09. 2014 г. със съобщение, в което била начислена допълнително сума от 24 лв. за връчване на самото съобщение, като сумата била калкулирана в общ размерна 96 лв.

Със заявление, вх. № 15516/ 18. 09. 2014г. жалбоподателите представили на ЧСИ документ за внесени на същата дата такси в размер на 96лв., след изтичане на едноседмичния срок на 17.09.2014 год., който е работен ден.

С разпореждане от 14. 10. 2014г. ЧСИ приело, че указанията, дадени с разпореждане от 26. 08. 2014г., са били изпълнени от жалбоподателите след изтичане на указания им едноседмичен срок, с оглед на което върнал жалба с вх. № 14 151/ 26. 08. 2014г., за което последните били уведомени на 15. 10. 2014г.

Частната жалба, депозирана срещу разпореждането за връщане от 14. 10. 2014г. е депозирана 21. 10. 2014г., видно от пощенското клеймо на плика, с който е подадена, изхожда от легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Няма пречка ЧСИ да върне нередовна жалба, подадена срещу негов акт, при положение, че е спазило стриктно процедурата по отстраняване на нередовностите в жалбата. В случая страната не е спазила изискването за представяне на доказателства за заплащане на дължимата държавна такса по сметка на ОС, въпреки ясно дадените му указания, че следва да направи това в едноседмичен срок от получаване на съобщението. С разпореждането си за оставяне на жалбата без движение ЧСИ е указал внасянето и на други такси, нямащи характер на държавни, но в случая страните не са внесли в срок никакви такси, в същия срок не са поискали продължаване на срока, не са твърдяли други основания за забавянето, освен непосилността на сумата, която им е определил ЧСИ.

Съществено в случая е неизпълнението на указанията на съдебния изпълнител за внасяне на държавна такса в размер на 25лв. по сметка на ДОС в срока, указан с разпореждане от 26. 08. 2014г., съобщено на страните на 10.09.2014 год., което е основание за връщане на жалбата.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 43/15.01.2015 год. по В.гр.д. 03/2015 год. на ОС ДОБРИЧ.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: