ОПРЕДЕЛЕНИЕ

482

22.08. 2017  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21.08. 2017   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: П.ХРИСТОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Х.

гр. д.351 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от П.С.П., срещу определение № 621/01.06.2017 г. по В.гр.д. 226/2017 год. на ОС Добрич, с което е СПРЯНО производството по същото дело, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, тъй като не е налице преюдициален спор, а исково производство, което не разрешава със СПН въпроса за спорния правен статут на вещта, за чието неоснователно използване се претендира обезщетение в спряното производство.  

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни Р.П.Х. и Х.Х.Х., които не са изразили становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по въззивна жалба на П.С.П. и К.Д.П. от гр. Добрич, срещу решение № 175/24.02.2017 год. по гр.д. 3328/2015 год. на ДРС, с което са отхвърлени предявените искове на въззивниците срещу Р. и Х. Христови за осъждането им да премахнат от собствения на ищците имот складираните бетонни строителни блокчета, чували с материали и отпадъци; стара бракувана пералня, чували с пясък и пластмасов бидон; за заплащане от всеки от двамата ответници Х.на сумата от 1500 лв. обезщетение за неоснователно ползване на същия спорен имот на ищците в периода 14.02.2013 год. – 16.09.2015 год. за склад и за преминаване; към ВЖ е присъединено и производство по ЧЖ срещу определение по чл. 248 ГПК. Предмет на защита е правото на собственост на съпрузите Петрови върху 360 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор № 72624.622.3714 по КК на гр. Добрич и една от посторените в него жилищни сгради, както и обект с идентификатор 72624.622.3714.13, за който Петрови твърдят, че има статут на склад и е тяхна собственост.

С атакуваното определение производството пред ВОС е спряно, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на производството по гр.д. 3229/2015 год. на ДРС и в.гр.д. 79/2016 год. на ДОС, по което предмет е иск на Р.Х. срещу настоящите въззивници за защита на правото й на собственост върху 360 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор № 72624.622.3714 по КК на гр. Добрич и посторената в него друга жилищна сграда, по който се иска ответниците П., съсобственици в същия ПИ и собственици на друга сграда в него да прекратят нарушаване на правата н Х. чрез поставяне на заключващи устройства и метална врата на проход, обособен преди придобиване на собствеността от Х. от 1976 год. като вход до улицата, заснет като обект с идентификатор 72624.622.3714.13.

Въз основа на предмета на двете дела, съставът на ВАпС намира, че не е налице преюдициалност на дело № 3229/2015 год. на ДРС, до чието приключване е спряно настоящото производство. И двете дела са по спорове по чл. 109 ЗС и касая един и същи обект в съсобствен имот, но никое от тях не обуславя другото, по-скоро е налице частично съвпадане на предмета на делата. П. твърдят, че са собственици на спорния обект, а Христови, че имат право на преминаване и обектът е съсобствен. Правата им се конкурират. От друга страна, делата не съвпадат по своя предмет, поради което и няма значение кое от тях е заведено първо и кое – не.

Не е налице основание за спиране на делото.

Предвид несъвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да отменен, а делото – върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № определение № 621/01.06.2017 г. по В.гр.д. 226/2017 год. на ОС Добрич, с което е СПРЯНО производството по същото дело, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, И ВРЪЩА ДЕЛОТО НА ОС ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: