О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

474

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …03. 08.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№351/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от К.И.Б. против определение №124/29.03.2018г., постановено по гр.д.№63/18г. по описа на ШОС, с което на осн. чл.126, ал.1 от ГПК е прекратено като недопустимо производството по гр.д.№63/18г. по описа на ШОС, в частта му, образувана по предявените от К.И.Б. против Софийски районен съд искове в частите им съответно за сумата от 150лв.-претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди и за сумата от 2 000 000лв.-претендирано обезщетение за имуществени вреди, а в останалата му част производството прекратено и изпратено по подсъдност на осн.чл.119, ал.3, вр. чл.108, ал.2 от ГПК на Софийски градски съд.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Въззиваемата страна Софийски районен съд, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е частично основателна по следните съображения:

Производството по гр.д.№63/18г. по описа на ШОС е образувано по предявени искове от К.И.Б. против Софийски районен съд.В исковата молба се излага, че ищецът е претърпял вреди - имуществени и неимуществени в резултат от противоправни действия, извършени от служител на ответника Клаудия Митова-съдия в СРС по повод гр.д.№18718/17г. по описа на СРС, 41 състав.Твърдят се нанесени имуществени вреди в размер от 500лв. в резултат от определение /погрешно наричано разпореждане от ищеца/ №305151/03.01.2018г., постановено по гр.д.№18718/17г. по описа на СРС, с което на К.И.Б. /като проце -суален представител/съпруг/ на ответницата по делото Т.Ц. Б., образувано по предявени против нея искове от „Топлофикация София”ЕАД/ на осн. чл.91, ал.1, вр. чл.89, т.3, пр.1 от ГПК е наложена глоба в размер от 500лв.Твърдят се  нанесени неимуществени вреди /емоционални и физически страдания/ в резултат от поведението на съдията по гр.д.№18718/17г., постановил решение по него, без да се съобразява със събраните доказателствата и отказал да предостави за послужване при съставяне на въззивната жалба копие от аудиозаписа от заседанието по делото, проведено на 20.09.2017г., за които се претендира обезщетение в размер на 3 000 000лв.

В срока по чл.131 от ГПК Софийски районен съд е депозирал отговор по исковата молба, в който в указания в чл.119, ал.3 от ГПК срок и на осн.чл.108 от ГПК е направил възражение за местна неподсъдност на спора, т.к. седалището на ответника е в гр.София, поради което и компетентен да се произнесе по същия е СГС. Направил е и възражение за недопустимост на предявения иск за присъждане обезщетение за претърпени неимуществени вреди в следствие действията на съдия от СРС по гр.д.№18718/17г. с твърдения, че иск с идентични страни, основание и искане е предявен с искова молба вх.№4429/21.12.2017г., депозирана пред ОС -Благоевград, по което е образувано гр.д.№203/17г. по описа на БОС, висящо понас -тоящем.

Видно от представеното копие от исковата молба, подадена от К.Б., по която е образувано гр.д.№203/17г. по описа на БОС, е, че К.Б. е претендирал със същата ответникът СРС да бъде осъден да му заплати сумата от 150лв., пред - ставляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди в следствие заплащане на сумата по определение №263563/09.11.2017г., постановено по гр.д.№18718/17г. по описа на СРС, 41 състав, както и да бъде осъден да му заплати сумата от 2 000 000лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди /емоционални и физически страдания/ в резултат от поведението на съдията по гр.д.№18718/17г., постановил решение по него, без да се съобразява със събраните доказателствата и отказал да предостави за послужване при съставяне на въззивната жалба копие от аудиозаписа от заседанието по делото, проведено на 20.09.2017г.

Искът за присъждане обезщетение за имуществени вреди, предмет на гр.д.№63/ 18г. по описа на ШОС, и този за присъждане обезщетение за имуществени вреди, предмет на гр.д.№203/17г. по описа на БОС не са идентични - по първия твърденията са, че вредите произтичат от определение №305151/03.01.2018г., постановено по гр.д.№18718/17г., а по втория от определение №263563/09.11.2017г., постановено по гр.д.№18718/17г.В частта по иска за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди е налице идентичност между изложената в първата и във втората искова молба обстоятелствена част относно противоправните действия, довели до причиня- ването им, а именно поведението на съдията по гр.д.№18718/17г. по описа на СРС, 41 състав, постановил решение по него, без да се съобразява със събраните доказа -телствата и отказал да предостави за послужване при съставяне на въззивната жалба копие от аудиозаписа от заседанието по делото, проведено на 20.09.2017г., и относно вида на търпените неимуществени вреди - емоционални и физически страдания/подробно описани и идентични в двете искови молби/.Налице е единст -вено количествена разлика в размера на претендираното обезщетение, но и по двете делата не се твърди от ищеца предявяването на частичен иск, т.е. по всяко от тях се търси съдебна защита на цялото вземане, поради което и по-късно заведеното, т.е. гр.д.№63/18г., подлежи на прекратяване на осн. чл.126, ал.1 от ГПК.

Произнасянето на ШОС, обаче по чл.126, ал.1 от ГПК е недопустимо, т.к. той е бил надлежно сезиран в предвидения в закона срок с основателно направено от ответника възражение за местна неподсъдност на спора съобразно нормата на чл.108 от ГПК, като вкл. и тази на чл.115, ал.1 от ГПК в случая не предполага различ - на подсъдност, доколкото местоизвършването на деянието е също в гр. София.След като е бил надлежно сезиран с основателно възражение за неподсъдност ШОС не е бил компетентен да се произнася по делото, вкл. и относно неговата допустимост поради наличието на отрицателна процесуална предпоставка по чл.126, ал.1 от ГПК, а е следвало единствено да го изпрати на местно компетентния съд.Предвид горното и т.к. за допустимостта на акта въззивната инстанция следи служебно, определе - нието в частта му по чл.126, ал.1 от ГПК следва да бъде обезсилено и делото в тази му част изпратено по подсъдност на местно компетентния съд, а именно СГС.В останалата му част определението като правилно следва да бъде потвърдено.

На осн. чл.77 от ГПК и т.к. страната е останала задължена за заплащане на дължимата пред настоящата инстанция държавна такса по подадената частна жалба в размер на 15лв. същата следва да бъде осъдена да я заплати по сметка на Апела - тивен съд-Варна

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЕЗСИЛВА определение №124/29.03.2018г., постановено по гр.д.№63/18г. по описа на ШОС, в частта му, с която на осн. чл.126, ал.1 от ГПК е прекратено като недопустимо производството по гр.д.№63/18г. по описа на ШОС, в частта му, образувана по предявените от К.И.Б. против Софийски районен съд искове в частите им съответно за сумата от 150лв. - претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди и за сумата от 2 000 000лв. - претендирано обезщетение за имуществени вреди, и

ИЗПРАЩА гр.д.№63/18г. по описа на ШОС, в тези му части по подсъдност на местно компетентния съд - Софийски градски съд.

ПОТВЪРЖДАВА определение №124/29.03.2018г., постановено по гр.д.№63/18г. по описа на ШОС, в частта му, с която в останалата му част производството е прекратено и изпратено по подсъдност на осн.чл.119, ал.3, вр. чл.108 от ГПК на Софийски градски съд.

ОСЪЖДА К.И.Б. с ЕГН **********, адрес *** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненския апелативен съд сумата от 15лв., представляваща дължима държавна такса, на осн. чл.77 от ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: