ОПРЕДЕЛЕНИЕ

38

Гр. Варна, 21.01.2015 год.

 

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на 21.01. през две хиляди и петнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

  ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията Христова

 гр.д. № 352 по описа за 2014 год. намира следното:

**********************************************************************

            Производството е по молба с правно основание чл. 248, ал.1 ГПК.

Постъпила е молба от адв. Г., като представител на въззивника К.К. за изменение на въззивно решение в частта му за разноските № 207/04.12.2014 год. по в.гр.д. 352/2014 год. на АпС Варна. Претендира се измение на решението, като се съобрази коя страна кое производство при предходни разглеждния на делото е печелила изцяло и частично, да се съобрази минималния размер на хонорара за уважената част от исковете, всички видове разноски и да се намалят разноските на другата страна като прекомерни.

Насрещната страна МП е оспорила молбата в писмено възражение.

За да се произнесе, съставът на ВАС взе предвид следното:

Производството по първата молба е с правно основание чл. 248, ал.1 ГПК.

Въззивникът е представил списък на разноските, който включва и всички видове направени разноски – д.т., разноски за СЕ и адвокатски хонорар и др.

В последното съдебно заседание адв. Г. изрично е заявил, че не прави възражение за прекомерност на претендираните от МП разноски, поради което и направеното в молбата такова възражение следва да се остави без разглеждане като недопустимо.

С решението по същото въззивно гр.д. съдът е присъдил след частична отмяна на първоинстанционното решение и присъждане на част от претендираните обезщетения за имуществени и неимуществени вреди. Съобразно крайния резултат по делото е присъдена и съответната част от разноските и за двете страни. Взети са предвид всички видове разноски при спазване на всички разпоредби на ГПК и ЗА.

Молбата за изменение на решението в частта за разноските следва да се остави без уважение.

            Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ на осн. чл. 248, ал.1 ГПК молба на К.К. за изменение на въззивно решение № 207/04.12.2014 год. по в.гр.д. 352/2014 год. на АпС Варна в частта му за разноските.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: