О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

7/ 09.01.2019г.

 

гр.Варна

 

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:          МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Р. Станчева

въззивно гр.д. № 352/2018г. по описа на съда,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.248 ГПК.

            Постъпила е молба от адв. Т., в качеството му на процесуален представител на Д.Д.Г., действаща чрез своя баща и законен представител Д.Н.Г. за изменение на постановеното по настоящото дело въззивно решение в частта му относно разноските, които молителката е осъдена да заплати на въззивамия „Аджибадем Сити Клиник медицински Център Варна“ ЕООД.

            В молбата са изложени доводи, че съдът неправилно е уважил искането на въззиваемото дружество за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, като не е отчел, че към представения в с.з. списък не е приложено доказателство за заплащане на претендираната сума. Позовава се на разрешенията, дадени в т.1 от ТР № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС. С оглед на това е сезирал съда с искане да измени решението си в частта относно възложените в тежест на Д.Г. разноски, платими на насрещната страна.

            В срока по чл.248 ГПК не е постъпил отговор от „Аджибадем Сити Клиник медицински Център Варна“ ЕООД.

            Съдът като взе предвид изложеното от молителката и материалите по делото, намира, че молбата е депозирана в срока по чл.248 ал.1 ГПК, поради което е процесуално допустима. По същество, същата е основателна по следните съображения:

            С постановеното въззивно решение № 150/20.11.2018г. настоящият състав е потвърдил първоинстанционното решение на ОС-Варна в обжалваната му част, а именно в частта, в която Аджибадем Сити Клиник Медицински Център Варна“ ЕООД /с наименование към датата на предявяване на иска „Сити Клиник Медицински Център Брегалница“ ЕООД/, ЕИК 148018742 е осъдено да заплати на Д.Н.Г., ЕГН ********** и Д.Д.Г., ЕГН **********, действаща чрез своя баща и законен представител  Д.Н.Г. сумата от по 100 000 лв. /сто хиляди лева/ на всеки един от двамата, представляваща обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди, изразяващи се в емоционални болки и страдания, стрес, притеснение и шок, причинени от противоправно поведение на служители на ответника – д-р Г. и м.с. И., осъществено на 26.01.2012г. и 27.01.2012г., довело до смъртта на Дарина Красимирова Пчеларова-Г., настъпила на 27.01.2012г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на исковата молба в съда /15.12.2016г./ до окончателното изплащане на задължението, сумата от по 30 518.86 лв., представляваща мораторна лихва за забава върху главниците за периода от 15.12.2013г. до 15.12.2016г. и следващите се съдебно-деловодни разноски, както и в частта, в която е отхвърлен предявения от  Д.Д.Г., ЕГН **********, действаща чрез своя баща и законен представител  Д.Н.Г. иск по чл.49 ЗЗД за разликата над присъдената сума от 100 000 лв. до предявения размер от 150 000 лв.

На основание чл.78 ГПК съдът се е произнесъл и по заявените от страните претенции за разноски във въззивното производтво, отчитайки изхода от спора и предмета на обжалване, като в полза на адв. Т., в качеството му на процесуален представител на ищците е присъдено адвокатско възнаграждение по чл.38 ЗА, а ищцата Д.Д.Г., действаща чрез своя баща и законен представител  Д.Н.Г. е осъдена да заплати на Аджибадем Сити Клиник Медицински Център Варна“ сумата от  2 030 /две хиляди и тридесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за въззивното производство. Последното е обусловено от неоснователността на жалбата й срещу първоинстанционното решение в отхвърлителната част на предявения от нея иск, а размерът е определен съобразно обжалваемия й интерес и претендираното в представения от въззивамия списък по чл.80 ГПК адвокатско възнаграждение.

Действително съдът не е отчел обстоятелството, че към представения списък не са представени доказателства за реалното заплащане на това адвокатско възнаграждение от страна на дружеството. В пълномощното на процесуалния представител адв.М. липсва отразяване на уговорен размер и начин на заплащане. При това положение и по арг. от чл.78 ГПК, доколкото на обезвреда подлежат само действително направените разноски по делото, в това число и за адвокатско възнаграждение, основателността на искането на въззивното дружество е била обусловена не само от изхода от спора, но и от представени по делото доказателства за заплатено адвокатско възнаграждение. В т.см. са и задължителните разрешения по т.1 ТР № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС.

Доказателства за реално заплащане на посоченото в списъка по чл.80 ГПК адвокатското възнаграждение не са ангажирани, поради което пропускът на съда да отчете това следва да бъде отстранен по реда на чл.248 ГПК.

Ето защо молбата за изменение на постановеното по настоящото дело решение в частта относно възложените в тежест на малолетната Д.Г. разноски следва да бъде уважена.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ИЗМЕНЯ на основание чл.248 ГПК постановеното по настоящото в.гр.д. № 352/2018г. решение № 150/20.11.2018г. в частта относно разноските КАТО ОТМЕНЯ същото в частта, в която Д.Д.Г., ЕГН **********, действаща чрез своя баща и законен представител  Д.Н.Г., ЕГН **********, с адрес *** е осъдена да заплати на Аджибадем Сити Клиник Медицински Център Варна“ ЕООД, ЕИК 148018742 сумата от  2 030 /две хиляди и тридесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за въззивното производство, на основание чл.78 ГПК

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд, в 1-месечен срок от връчването му на страните, на основание чл.248 ал.3 ГПК.

 

 

 

ПРЕДЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.