Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

147

 

гр.Варна,  05.10.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на двадесет и осми септември, двехиляди и шестнадесета година в открито заседание в състав:

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 353/16 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от процесуалния представител на КОНПИ срещу решение № 592/3.05.2016 г. по гр.д.№ 1889/12 г. на Окръжен съд – Варна, с което са отхвърлени исковете срещу Х.Р.З., З.Я.З. и А.Р.З., по чл.28 от ЗОПДИППД/отм./. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на предявените искове.

         В подаден писмен отговор и в съдебно заседание ответниците оспорват иска. Пред настоящата инстанция - в писмен отговор пълномощникът на А.Р.З. и в съдебно заседание – пълномощникът на останалите двама ответници, оспорват въззивната жалба и изразяват становище за правилност на постановеното решение.

         Представител на Апелативна прокуратура-Варна изразява становище за основателност на въззивната жалба.

         Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

         Производството е образувано по мотивирано искане на КУИППД /сега КОНПИ/ против Х.Р.З., З.Я.З. и А.Р.З.,*** с искане, на основание чл. 28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ съдът да отнеме в полза на Държавата подробно описано в искането имущество.

         Твърденията са, че е налице престъпна дейност на Х.Р.З. по смисъла на чл. 3, ал. 3, вр. ал.1, т. 3 и т. 4 от ЗОПДИППД. Същият притежава имущество на значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства, поради което са налице предпоставките на чл.4, ал.1 и ал.2 и на чл. 8, ал. 1 от ЗОПДИППД.

         Ответниците оспорват допустимостта на иска по отношение на З.Я.З. и изцяло основателността на претенцията. Ответникът А.Р.З. оспорва основателността на цялата претенция, по съображения, че няма връзка между престъпната дейност и придобитото имущество; оспорва презумпцията за знание по чл. 8, ал.2 от ЗОПДИППД/отм./. Излага факти и твърдения, че имуществото което е придобил е било изградено със средства на неговите родители.

                   Съгласно чл.1, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./ на отнемане по този закон подлежи имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, което не е възстановено на пострадалия или не е отнето в полза на държавата или конфускувано по други закони.

         Чл.3, ал.1 от същия закон постановява, че се отнема имущество на значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност. Разрешението в ТР № 7/30.06.2014 г. на ВКС на РБ предвижда, че дори връзката да не е безспорно установена, ако такава може основателно да се продположи, би било достатъчно, щом не е доказан законен източник за придобиването на имуществото.

         Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че с решение № 143/15.04.2009 г.  на КУППД е образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност на Х.Р.З. и е определен 25 годишен  период на проверката, с краен момент датата на образуване на съдебното производство - от  27.06.1987 г. до 27.06.2012 г.

         Безспорно е, че през 2007 г. ответникът Х.Р.З.  е осъден в държава - членка на ЕО за престъпление, което покрива обективните и субективни предели на престъплението по чл.155 и по чл. 159а-159в от НК, попадащи в приложното поле на чл. 3, ал.3, вр. ал.1, т.3  т. 4 от ЗОПДИППД.

         Не се спори и относно роднинските връзки и периодите, в които първите двама ответници са били в брак.

         От доказателствата по делото и от заключенията на СТЕ и САТЕ се установява, че през проверявания период ответникът Х.Р.З. е придобил самостоятелно, а след 11.12.2001 г. – през време на брака си с ответницата З.Я.З. е придобил недвижимо имущество и МПС на значителна стойност по смисъла на § 1,т.2 окт ДР на ЗОПДИППД /отм./ - т.е. над 60000 лева или 400 МРЗ, която е в размер на 4794.23 МРЗ.

         Относно наличието или липсата на средства със законен произход, достатъчни по размер да обосноват фактите на придобиване на процесното имущество са вариантите от заключението на приетата и неоспорена от ответниците СИЕ.

         Заключението на СИО - по задачата, формулирана в мативираното искане сочи приходи в размер на 1147.72 МРЗ и разходи в размер на 6256.38 МРЗ – налице е отрицателна разлика от 5108.66 МРЗ.

         Заключението на СИО по задачата, формулирана от съда сачи приходи в размер на 1147.72 МРЗ и разходи в размер на 4251.02 МРЗ – отново отрицателна разлика от 3103.30 МРЗ.

         Следователно, твърдението относно липсата на законни доходи за придобиването на процесното имущество, е доказано.

         Изхождайки от характера на извършените от ответника престъпления – проституция и трафик на хора, следва извод за тежко умишлено престъпление, което предполага кумулиране на средства в големи размери. Връзката между престъпната дейност и придобиването на имуществото може да се предположи, за да бъде то отнето по реда на чл.28 от ЗОПДИППД /отм./. Ако липсва законен източник на доход, тази връзка основателно се предполага. Допустимо е основателно да се предположи придобиването на имущество от престъпна дейност и назад във времето – преди извършването на инкриминираното дейние /р.№ 287/16.10.2015 г. по гр.д.№ 2832/15 г. на ВКС/.

         С оглед вида и характера на извършваната от ответника З. престъпна дейност, липсата на законни източници на доходи, надхвърлящи жизнения минимум от средства и недостатъчни по размер, за да обосноват придобиването на движимо и недвижимо имущество на значителна стойност – може да се направи предположение, че то е придобито от установената престъпна дейност.

         Неправилен е извода на съда, че на отнемане подлежи само имуществото, равняващо се на установената разлика между приходи и разходи. Той е в противоречие с разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, която създава оборима законова презумпция – до доказване на противното, се предполага, че имущество на значителна стойност е свързано с престъпната дейност на лицето, спрямо което е предприето наказателно преследване, щом като не е установен законен източник на средствата за придобиването му.

         При наличието на доказателства относно имуществото на ответниците и направените разходи на придобиването му, както и за размера на законните доходи следва извод , че реализираните от него приходи са недостатъчни за придобиването на процесното имущество, поради което са налице предпоставките по чл.4, ал.1 и 2 от закона и исковете следва да бъдат уважени изцяло – след отмяна на постановеното решение за отхвърлянето им. Ответниците следва да заплатят на КОНПИ разноските пред първата инстанция в общ размер на 16282.85 лева, съобразно представения списък, за който не е направено възражение за прекомерност.

         По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                                Р       Е       Ш      И :

 

          ОТМЕНЯВА решение № 592/3.05.2016 г. по гр.д.№ 1889/12 г. на Окръжен съд – Варна и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

           ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по иска, предявен от КОНПИ /КУИППД/, Булстат 1314663734 с правно основание чл. 28 от ЗОПДИППД /отм./:

I.Ha основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД - от Х.Р.З., ЕГН **********:

1.ЖИЛИЩНА СГРАДА на ТРИ ЕТАЖА и ТАВАНСКИ ЕТАЖ с РЗП 492 кв.м., находяща се в град Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Розова долина" № * /ПИ № 10135.543.347 по кадастралния план на 28 микрорайон, код по ЕКАТТЕ 10035,целият с площ от 308 кв.м./. Настояща собственост на Х.Р.З. с Нотариален акт № 1, т. 2, per. № 10, дело № 1/05.01.1999 г. за собственост на недвижими имот /констативен акт/.

2. ½  идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град Варна, кв. "Аспарухово", ул."Розова долина" № *, представляващо ПИ № 10135.543.347 по кадастралния план на 28 микрорайон, код по ЕКАТТЕ 10035, идентичен с част от ПИ № 784 в кв. 65 по ЗРП на 28 микрорайон, одобрен със Заповед № 115/07.08.1978г., идентичен с част от УПИ № IV-784 в кв. 81 от неодобрен ЗРП на 28 микрорайон, целият с площ от 308 кв.м., при граници на поземления имот по скица: ПИ № 10135.543.349, ПИ № 10135.543.348, улица.

3. Лек автомобил марка „БМВ", модел „316" с per. № В 9099АХ, рама № WBACA110X0EL66904, двигател № 164Е104897685, цвят - червен, с първа регистрация 15.12.1992г., втора регистрация на 12.08.1998г., купена от Х.Р.З. с Договор за покупко-продажба от 04.12.1997г.

II. На основание чл. 8, ал. 1 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД от А.Р.З., ЕГН ********** ***:

½  идеална част от ЕДНОЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Варна, кв. „Аспарухово, ул. "Розова долина" № *, състоящо се от: входно антре, три стаи, два навеса, лятна кухня, баня и тоалет.

III. На основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД от Х.Р.З., ЕГН ********** и З.Я.З., ЕГН ********** - сумата 31703,02 лева, представляваща сбор от: 211,20 лв., получена при продажбата на л.а. „Опел Кадет"; 191,82 лв., получена при продажбата на л.а. „Фолксваген Голф"; 31 300 лева, получена при продажбата на л.а. „Опел Фронтера.

ОСЪЖДА Х.Р.З., З.Я.З. и А.Р.З.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на КОНПИ сумата от 16282.85 лева, разноски по водене на делото.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                             2.