Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 133/13.10.2017г.

 

гр.Варна

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и седми септември, двехиляди и седемнадесета година, в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

          при участието на секретаря Ю.К.

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 353/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощниците на С.Ю.Х. и на Д.Ф.х.,*** срещу решение № 93/26.05.2017 г. по гр.д.№ 497/16 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е уважен иска по чл.108 от ЗС, предявен от С.-Б.Р.Н., отменен е описания в диспозитива констативен нотариален акт, присъдени са разноските по делото и е признато за недоказано извършеното от ответниците оспорване на представен от ищцата писмен документ. Оплакванията са за неправилност и незаконосъобразност поради нарушения на материалния и на процесуалния закон, с молба за отмяна и за отхвърляне на исковете, с присъждане на разноските по делото.

          В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на ищцата оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

          Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

           Предявен е иск по чл.108 от ЗС от С.- Б.Р.Н. срещу С.Ю.Х. и Д.Ф.Х. за осъждането им да ѝ предадат владението върху описания в исковата молба недвижим имот, с твърдения, че осъществяваната от тях фактическа власт е без правно основание.

Оспорвайки изцяло изцяло иска, ответниците твърдят, че са придобили имота по силата на изтекла придобивна давност.

            Не се спори между страните, установява се от приложените по делото писмени доказателства, че с н.а.№ 17, том. ІІІ, рег. № 4607, дело 372 от 2001 г. на нотариус Кольо Митков рег. №222 на НК, с район на действие ШРС, С.Д.П.и Ф.И.П. дарили на С.С.Д. и С.М.Г. /ищцата С. – Б. Р.Н./, собствения си недвижим имот, находящ се в гр.Шумен: Апартамент №13, ет. 5 в сградата на ЕС "Албена", със застроена площ 101,29 кв.м.

С н.а. №145, т.VІІІ, рег.№11534, н.д.№1214/2014г. на нотариус Светлозар Стоилов рег. №024 на НК, съставен на 15.10.2014г., ответницата била призната за собственик по давностно владение на същия недвижим имот. Безспорно е по делото, че ответниците са съпрузи от 21.11.1994г.

Показанията на свид. Кр. Х. и приложената декларация от 01.10.2009г. до Командира на поделение 54060 установяват, че през различни периоди от 2007 г. до 2011 г. в жилището са живеели наематели – колега на свид.К.Х., самият свидетел и брат му – Х.Х., а техен наемодател е бил С.Д..

Показанията на свид. Р.Х. - майка на първия свидетел установяват сходни обстоятелства - че двамата й сина са живели в жилището около три години, като част от помещенията обитавал наемодателят С.

          Показанията на свид. С.Т.П., който е свидетелствал и при съставянето на констативния нотариален акт установяват, че е чул от дарителя на апартамента бай С. за извършена продажба, без да знае на кого. Сочи, че ответниците владеели имота от 2002г. като свой. Помагал при ремонт на ел. инсталацията през 2009г.

Свид. И.В.И. установява, че познава ответниците, от които преди 10 - 15 години научил, че си купили апартамент.

          Безспорен е факта, че към настоящия момент ответниците упражняват фактическата власт върху имота.

Приложените по делото писмени доказателства установяват по безспорен начин правото на собственост на ищцата върху 1/2 ид.ч. от процесния недвижим имот, валидно придобито чрез договор за дарение.

За да се позоват на изтекла в тяхна полза придобивна давност, ответниците следва да докажат при условията на пълно и главно доказване непрекъснато, спокойно, явно и несъмнено упражняване на фактическа власт с намерение за своене. Не е достатъчно манифестиране пред трети лица на собственическото отношение към вещта, ако за тях собственикът не може да узнае. В процесния случай, ответната страна не е успяла да създаде достоверност за сочените от нея правопораждащи фактически твърдения. Не са доказани релевантните за спора факти, които да обосноват твърденията им за придобиването на правото на собственост по давност. Показанията на свидетелите на ответниците противоречат на другите, събрани по делото доказателства и по съществото си не сочат на фактическа власт, годна да направи собственик, упражняващия я по смисъла на чл.79, ал.1 от ЗС.

Правилен е извода на съда за установеност на факта, че поне до 2011г. в процесния апартамент са живели други наематели, но не и ответниците. Дори да се приеме, че те са упражнявали фактическа власт след 2011 г. в качеството си на държатели /наематели/, са могли да своят имота най - рано от 2014 г., до когато са заплащали наем на собственика. Този период е недостатъчен за придобиването му на твърдяното оригинерно основание. Правото на собственост на имота въз основа на давностно владение не е придобито, поради което е правилен извода за основателност на предявеният иск.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено, като въззивниците бъдат осъдени да заплатят на въззиваемата сумата от 2350.00 лева – разноски по водене на делото пред настоящата инстанция.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                      Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 93/26.05.2017 г. по гр.д.№ 497/16 г. на Окръжен съд – Шумен.

ОСЪЖДА С.Ю.Х., ЕГН ********** и Д.Ф.Х.,  ЕГН **********, да заплатят на С..Р.Н., ЕГН ********** сумата от 2350 лева – разноски по водене на делото пред настоящата инстанция.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                             2.