О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№460

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 16.07.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 353/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от В.А.В. *** срещу разпореждане № 3393/29.05.2019 по в.ч.гр.д. № 365/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната частна касационна жалба вх.№ 9614/27.03.2019 год срещу определение № 781/07.03.2019 год по в.ч.гр.д. № 365/2019 год на ВОС. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима..

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е инициирано по искова молба от В.А.В. за отмяна на решение на ОС на собствениците и ползувателите на сграда, намираща се в гр.Варна, кв. „Св.И.Р.“ бл. 27, вх.В. По така подадената искова молба е било образувано гр.д. № 15661/2018 год на Районен съд Варна, което е прекратено с определение № 14849/18.12.2018 год. Срещу прекратителното определение е подадена частна жалба вх.№ 5960/25.02.2019 год по описа на ВОС, по която съдът се е произнесъл с определение № 781/07.03.2019 год по в.ч.гр.д. № 365/2018 год.

Касационната частна жалба срещу определение № 781/07.03.2019 год по в.ч.гр.д. № 365/2018 год е оставена без движение с разпореждане № 2190/29.03.2019 год и повторно с разпореждане № 2825/02.05.2019 год с указания за отстраняване на нередовностите й. Последното разпореждане е връчено на страната на 16.05.2019 год. В рамките на указания срок жалбоподателят е изразил несъгласие с дадените указания за приподписване на касационната жалба от адвокат, като е акцентирал върху правото си по чл. 28 ал.1 от ГПК сам да извършва процесуалните действия по делото, а така също е изтъкнал несъгласието на адвокатите, с които се е консултирал, да приподпишат жалбата.

Поради неотстраняване в срок на нередовностите на касационната частна жалба, съдът е разпоредил връщането й на осн. чл. 278 ал.4 във вр. с чл. 286 ал.1 т.2 от ГПК.

Така постановеният съдебен акт е законосъобразен и правилен.

Разпоредбата на чл. 284 ал.2 от ГПК въвежда категоричното изискване касационната жалба да бъде приподписана от адвокат, освен ако жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност, която следва да бъде удостоверена по надлежния начин. Тази норма е приложима и по отношение на частните жалби по силата на чл. 278 ал.4 от ГПК, която препраща към правилата за обжалване на решенията. Тя не влиза в колизия с разпоредбата на чл. 28 ал.1 от ГПК, която урежда процесуалната правоспособност на физическите лица и правото им да извършват съдопроизводствените действия лично. Тъкмо напротив, при определени условия, визирани в чл. 32 от ГПК страната може да бъде представлявана от пълномощник, който в хипотезата на чл. 284 ал.2 от ГПК трябва да бъде адвокат. Цитираната разпоредба е от императивен характер и неспазването й води до нередовност на касационната жалба. Този извод се подкрепя от текста на чл. 286 ал.1 т.2 от ГПК, съгласно който неотстраняването на нередовностите на касационната жалба има за последица връщане на същата. Законът не предоставя друга алтернатива, поради което съдът е постановил единствено възможния акт, а именно – връщане на частната жалба и прекратяване на производството.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3393/29.05.2019 по в.ч.гр.д. № 365/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната частна касационна жалба вх.№ 9614/27.03.2019 год срещу определение № 781/07.03.2019 год по в.ч.гр.д. № 365/2019 год на ВОС.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.