ОПРЕДЕЛЕНИЕ

478

30.07. 2014  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 30.07. 2014   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.354 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.Й.Д., като управител и представляващ «Стил –М» ООД, гр. Шумен, СРЕЩУ определение № 277/04.06.2014 год. по в.гр.д. 302/2014 год. на ОС Шумен, с което е прекратено производството по поданета от нея жалба в качеството й на длъжник срещу действията на ЧСИ № Асен Тонев по изп.д. 20128770401918, изразяващи се в постановление за възлагане на недвижим имот, собственост на «Стил - М» ЕООД, трети етаж от пететажна производствена сграда с идентификатор 83510.329.3.3. в гр. Шумен, в местността «Топхането».

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и делото да се гледа по същество с произнасяне на решение. Излага се в жалбата, че възложеният имот не е изцяло осбственост на длъжника, а това не е взето предвид при извършване на публичната продан и при възлагането на имота.

Насрещната страна «Мадара - СФК» ООД, гр. Шумен е изразила становище за недопустимост, евентуално ЗА НЕОСНОВАТЕЛНОСТ НА ЧЖ. Твърди се, че има допусната техническа грешка по отношение на идентификатора на имота, обект на принудително изпълнение, който е 83510.656.329.3.3.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

Пред ОС производството е образувано по жалба срещу действията на ЧСИ Асен Тонев по цитираното изп. д., изразяващи се в постановление за възлагане на недвижим имот. Изложени са доводи, единствено в насока правото на собственост върху възложения имот, за което се твърди, че не принадлежи изцяло на длъжника, а 1/10 ид.ч. принадлежи на друго ЮЛ.

Насрещната страна – взискател - «Мадара - СФК» ООД, гр. Шумен, е оспорила допустимостта и основателността на жалбата.

ЧСИ е изложил писмени мотиви, че липсват нарушения в действията му по изпълнителното дело.

 

Не е налице хипотезата на ал.3 на чл. 435 ГПК – постановлението за възлагане може да се атакува от длъжника само, ако се твърди, че наддаването не е извършено надлежно или имотът не е възложен по най-високата предложена цена. В случая тези две хипотези не се твърдят.

Твърди се само липса на право на собственост върху 1_10 ид.ч. от имота у длъжника, което той няма дори правен интерес да релевира в защита на чужди права.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба не подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 277/04.06.2014 год. по в.гр.д. 302/2014 год. на ОС Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: