ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

443

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   27.07.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 354/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от С.С.А. чрез процесуалния му представител адв. С.Н. срещу решение № 337/13.03.2017 год по в.гр.д. № 399/2017 год на Окръжен съд Варна В ЧАСТТА с характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалба № 3/03.01.2017 год срещу действията на ЧСИ С. Я. при издаване на постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20157190401142, изразяващи се в определянето на началната цена, от която е започнало наддаването и за ненадлежното разгласяване на публичната продан. На първо място в частната жалба се сочат допуснати от съда процесуални нарушения, както следва: На жалбоподателя не била дадена възможност да поиска отвод на целия състав на съда поради съмнения в безпристрастието на съдиите. На второ място, според жалбоподателя не е спазен случайния принцип при разпределяне на делото, тъй като по делото липсвал протокол от избор на всички съдии, формиращи съдебния състав. Като процесуално нарушение е посочено също разглеждането на делото в закрито съдебно заседание, в нарушение на чл. 437 ал.2 от ГПК и чл. 6 ал.1 от ЕКЗПЧОС. Изтъква се, че публичността на съдебното производство е гаранция за провеждане на справедлив съдебен процес, който принцип бил погазен от съда. Изложени са и доводи по съществото на обжалваното определение, в частност – определянето на нова начална цена, без това да е било поискано от взискателя, е създало пречки имотът да се възложи по най-високата предложена цена на публичната продан. Жалбоподателят сочи също, че съдът не се е произнесъл по всичките му оплаквания в жалбата, и в частност – относно ненадлежното разгласяване на проданта и обявяването на купувач.

В постъпилия отговор от „Обединена Българска Банка“ АД е изразено становище, че в частта относно оплакванията за нередовно разгласяване на проданта частната жалба е недопустима поради наличие на произнасяне по същество с постановеното решение, а в останалата част жалбата е неосновтелна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по жалба от С.С.А. в качеството му на длъжник по изп.д. 20157190401142 срещу действията на ЧСИ С.Я. във връзка с издаването на постановление за възлагане на недвижим имот, изнесен на публична продан.

Съгласно чл. 437 ал.1 от ГПК жалбите срещу действията на съдебния изпълнител се разглеждат в закрито заседание, освен когато се налага изслушване на свидетелски показания или вещи лица. Характерът на настоящото производство не предполага извършване на такива процесуални действия, които да изискват гледането му в открито съдебно заседание. Цитираната от частния жалбоподател разпоредба на чл. 437 ал.2 от ГПК е неприложима, защото той участва в производството като длъжник, а не като трето за изпълнението лице. Поради това настоящият състав намира, че не е допуснато соченото процесуално нарушение при разглеждане на делото от първоинстанционния съд.

Неоснователно е и оплакването за неспазване реда за случайно разпределение на делото. Както се установява от приложения на лист първи от делото протокол, при избора на докладчик са участвали всички съдии от гражданското отделение на съда. Спазени са изискванията за случайно разпределение, а делото е докладвано и съдебният акт е изготвен именно от избрания докладчик.

Необосновано е твърдението, че на жалбоподателя не била предоставена възможност да поиска отвод на целия съдебен състав. Разпоредбата на чл. 23 от ГПК урежда процедурата по отвода като право на страните да поискат отстраняване на членове от състава на съда, а не като задължение на съда с някакав нарочен акт да предоставя такава възможност. Това право на жалбоподтеля не е накърнено по никакъв начин. Не е съществувала пречка той да поиска отвод на членовете на решаващия състав, ако е имал основателни причини за това. Такива обаче не са били посочени, а и в настоящото производство не са наведени конкретни факти, които да обуславят наличие на някое от основанията по чл. 22 от ГПК. Бланкетно изразеното съмнение в безпристрастието на всички съдии от състава на Окръжен съд Варна не е причина за тяхното отстраняване от разглеждане на делото. В този смисъл е определение № 52/24.01.2017 год по ч.гр.д. № 222/2017 год на ВКС на РБ, IV г.о.

По съществото на жалбата съдът намира следното:

Съгласно императивната разпоредба на чл. 435 ал.3 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане на две основания: ако наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, или ако имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Както е посочено в ТР № 2/26.06.2015 год на ОСГТК на ВКС, връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта не са същински изпълнителни действия. Те само подготвят, но не са част от наддаването, поради което и излизат извън предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

Началната цена, определена по реда на чл. 485 от ГПК, респ. по чл. 494 от ГПК в случай на нестанала продан, служи само като база, от която да започне наддаването и няма отношение към задължението на съдебния изпълнител да възложи имота по най-високата предложена цена. На обжалване съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК подлежи постановлението за възлагане в случай, че е допуснато нарушение именно на това задължение, защото само тогава проданта се опорочава. Определянето на по-ниска начална цена според вижданията на длъжника по никакъв начин не влияе върху максималната цена, която може да бъде достигната на публичната продан.

При извършване на новата продан, приключила с обжалваното постановление за възлагане, съдебният изпълнител е спазил разпоредбите на чл. 494 и чл. 485 от ГПК. Изменението на чл. 485 ал.2 от ГПК касае определянето на началната цена  при първата продан, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота. Това изискване е било спазено от съдебния изпълнител, тъй като видно от документите от приложеното изпълнително дело, при първата (нестанала) публична продан началната цена е била по-висока от данъчната оценка. Тълкуването, което жалбоподателят прави на цитираната разпоредба, че всяка публична продан след влизането в сила на изменението на чл. 485 от ГПК следва да се счита като първа, е произволно и не отговаря на смисъла на закона.

Всички доводи на жалбоподателя относно твърдените от него нарушения при определяне началната цена на публичната продан, всъщност атакуват оценката на имота, което е недопустимо съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК. Същото се отнася и до оплакванията относно неспазване реда за разгласяване на публичната продан, които са извън обхвата на съдебния контрол за законосъобразност на постановлението за възлагане, което е предмет на жалбата. Това следва от задължителното тълкуване, дадено с ТР № 2/26.06.2015 год по тълк.д. № 2/2013 на ОСГТК на ВКС.

В частта, с която жалбата срещу постановлението за възлагане е оставена без уважение, решението не подлежи на обжалване, а в останалата част то е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 337/13.03.2017 год по в.гр.д. № 399/2017 год на Окръжен съд Варна В ЧАСТТА с характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалба № 3/03.01.2017 год, подадена от С.С.А. чрез процесуалния му представител адв. С.Н. срещу действията на ЧСИ С. Я. при издаване на постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20157190401142, изразяващи се в определянето на началната цена, от която е започнало наддаването и за ненадлежното разгласяване на публичната продан.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.