ОПРЕДЕЛЕНИЕ

477

30.07. 2014  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 30.07. 2014   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.355 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Ч.Ю.М., ЕГН **********,*** Тошево, срещу определение № 375/18.06.2014 г. по гр.д. 390/2014 г. на ОС Добрич, с което е прекратено производството по подадената от нея молба по чл. 82, ал.2 СК за осиновяване на детето Ипек М.М., дъщеря на съпруга й М.М.М.. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, тъй като молбата е предявена и при наличието на чл. 93, ал.1 СК и се твърди, че подаване на молбата чрез ДСП не е предпоставка за допустимост на производството.

Препис от жалбата не е връчван на заинтересованите страни, предвид фазата на производството.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по молба за осиновяване на дете на съпруга на молителката. Към молбата е приложена декларация за съгласие от другия родител. Има и твърдения, че другият родител не е полагал грижи за детето, но представената декларация изключва хипотеза по чл. 93, ал.1 СК, - молбата е с искане по чл. 82, ал.2 СК.

Производството е охранително и стартира чрез Регионална дирекцция «Социално подпомагане» по постоянния адрес на молителя, съобразно императивната разпоредба на чл. 96, ал.2 СК. Недопустимо е предявяване на молбата директно в ОС, поради което и производството на този етап е недопустимо.

Тъй като съдът е бил сезиран с молба, която е от компетентността на друж орагн, то следва производството по молбата да се прекрати и същата да бъде изпратена на РД «Социално подпомагане.».

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден. Следва да се разпореди след влизане в сила на определението, молбата да се изпрати на РД «Социално подпомагане» по постоянния адрес на молителката.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 375/18.06.2014 г. по гр.д. 390/2014 г. на ОС Добрич.

Разпорежда след влизане в сила на определението молбата да се копира и приложи по делото, а оригиналът с приложенията да се изпрати на РД „Социално подпомагане”, гр. Генерал Тошево по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: