О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№455

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …28. 07.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                     М. МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№355/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.В.П. ***, представлявано от управителя В.И.В., чрез процесуалния им пред- ставител адв.Й.К., против определение №452/04.05.2017г., постановено по в.гр.д.№99/17г. по описа на ОС-Разград, в частта му, с която е оставена без разг -леждане подадената от А.В.П. и „К.”ЕООД жалба против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.03.2017г. по изп.д.№ 20107620400349 по описа на ЧСИ Д. Д., рег.№762, с район на действие ОС-Разград поради нейната недопустимост.В жалбата се твърди, че определението в обжалваната му част е неправилно по изложените в същата подробни  съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на РОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.В жалбата са направени и искания за спиране на изпълнителното производство по реда на чл.438 от ГПК, както и за спиране на делото на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване на производството по т.д.№1364/15г. по описа на ВКС, II, т.о.

Въззиваемата страна „Т. Б.”АД, гр.София в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител ю.к. М. Б. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№99/17г. по описа на РОС е образувано по жалба вх. №2575/27.03.2017г., подадена от А.В.П. и „К” ЕООД против действие на ЧСИ Д. Д., рег.№762, с район на действие РОС, по изп. дело №20107620400349 - Постановление от 15.03.2017г. за възлагане на купувача „Т. Б.”АД на следните недвижими имоти, находящи се в гр. Разград, ул.”Ю.В.”№9, представляващи по КККР на гр.Разград, одобрени 2008г., 1/3 ид.ч. от  ПИ с площ от 328кв.м. с идентификатор 61710.502.274, ведно с находящите се в ПИ самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент със застроена площ от 143 кв.м. с идентификатор 61710.502.274.2.1 и самостоятелен обект в сграда, представляващ гараж със застроена площ от 25, 42 кв.м. с иденти фикатор 61710.502.274.2.4, при цена 110 904лв.

В жалбата се твърди, че постановлението е незаконосъобразно, т.к. ипотекар -ният длъжник А.П. не е била надлежно уведомена за доброволното, а впос - ледствие и за принудителното изпълнение върху единствения й недвижим имот, който с постановлението е продаден на публична продан при липса на ипотечно право, респект. при липсата на яснота за размера на дълга, на привиден спрямо същата кредитор, поради което публичната продан и наддаването при същата се явяват ненадлежни.Изп.дело №…/10г. е образувано за дълг на „К.”ЕООД към „Т. Б.”АД по договор за банков кредит-овърдрафт от 15.08.2008г. и анекс към него от 23.06.2008г. за главница в размер на 600 000лв., лихви и разнос -ки.А.П. с н.а.№163/24.06.2008г. е учредила ипотека върху горепосочените си собствени недвижими имоти за обезпечение на част от задължението по договора за банков кредит, а именно на т.нар. трети транш в размер на 200 000лв. А.П. не е длъжник на банката, а трето лице и издаденият ИЛ за сумата от 600 000лв., ведно с лихви и разноски няма сила спрямо нея, защото не е учредила ипотека за обезпечение на целия размер на кредита, а само за част.Тъй като няма тъждество между целия размер на дълга по изп.дело и частта от него, за която тя е учредила ипотека, като за тази част и липсва яснота/вкл. и ЧСИ не й я е указал в получената на 29.10.2010г. ПДИ, а там е посочил целия дълг по ИЛ, за който тя безспорно не отговаря/, то и всички изпълнителни действия, насочени към публичната продан на нейния единствен недвижим имот, се явяват незаконосъобразни. Като не е знаела размера на дълга си е била лишена от редица права, а именно да изпълни добро - волно и да потърси правата си по чл.155 от ЗЗД като се суброгира в правата на удовлетворения кредитор.На следващо място се твърди и, че е продаден имот, за който не е съществувало към момента на проданта ипотечно право, т.к. сумата до размера на дълга, за която е била учредена ипотеката, е вече била погасена с продажбата на друг имот, собственост на длъжника „К.”ЕООД, чрез който са погасени 340 177лв. от главницата, 58 815, 17лв. лихви и разноски 23 415лв.Сумата от 200 000 лв. по н.а. се включва в сумата от 340 177лв., предвид което и следва да се приеме, че дългът, за който е учредена ипотеката е погасен.От горното следва, че е възложен чужд имот и така по недопустим начин е засегнато правото на собственост на А.П..Постановлението за възлагане е нищожно и защото е постановено преди да има влязъл в сила съдебен акт по подадената от тях жалба против извършеното разпределение на суми от публичната продан.По делото има и спор относно това коя от двете учредени от „К.”ЕООД ипотеки за обез - печение на дълговете му към „Т. Б.”АД е вписана първа, а горното е от значение относно законосъобразността на извършеното с протокол от 31.01.2013г. разпределение, като е подадена молба за отмяна на определението на ВАпС по ч.гр.д.№154/14г., с което разпределението е потвърдено, и по молбата е обра -зувано т.д.№1346/15г. по описа на ВКС, II т.о., понастоящем спряно до приключване на т.д.№7/14г. на ОСГТК на ВКС.Евентуалната отмяна на това разпределение ще доведе до погасяване на дълга по договора за банков кредит, поради което би липсвал правен интерес за кредитора да иска публична продан на ипотекирания от А.П. имот.Предвид изложеното се претендира да бъде отменено цитираното постановление за възлагане.         

 Изп.дело дело №…… е образувано на 23.09.2010г. въз основа на изпълнителен лист от 13.08.2010г., издаден по ч.гр.д.№1539/10г. по описа на РС-Разград, с който длъжникът „К.”ЕООД е осъден да заплати на „Т. Б.” АД, гр.София сумата от 600 000лв.-главница, ведно със законната лихва върху нея считано от 12.08.2010г., сумата от 35 250лв.-просрочена лихва за периода 21.01. 2010г.-12.08.2010г., сумата от 10 500лв., както и сумата от 12 915лв.-разноски по делото, като задължението на длъжника произтича от договор за банков кредит №025-060-001/15.05.2008г. и анекс №1 към него от 23.06.2008г.

Към изп.д.№20107620400349 с разпореждане на ЧСИ от 21.12.2010г. е присъе -динено изп.д.№…...Последното е образувано 23.09.2010г. въз основа на изпълнителен лист от 13.08.2010г., издаден по ч.гр.д.№1535/10г. по описа на РС-Разград, с който длъжникът „К.”ЕООД е осъден да заплати на „Т. Б.” АД, гр.София сумата от 936 690 евро - главница, ведно със законната лихва върху нея считано от 12.08.2010г., сумата от 55 116, 23 евро - просрочена лихва за периода 21.01.2010г.-12.08.2010г., сумата от 18 949 евро, както и сумата от 39 561, 95лв. - разноски по делото, като задължението на длъжника произтича от договор за банков кредит №025-059-001/15.05.2008г.

Присъединен по право взискател в изп.производство на осн. чл.458 от ГПК е държавата за посочените в представените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК публични и други вземания към длъжника „К.”ЕООД.Присъединени взискатели по реда на чл.456 от ГПК са „Алианц лизинг България”АД и „Пиреос лизинг България”АД.

За обезпечение вземането на банката по договор за банков кредит №025-059-001/15.05.2008г. „К.”ЕООД е учредило с н.а.№41/20.05.2008г. ипотека върху собствените си недвижими имоти, подробно индивидуализирани в акта/хотелски комплекс „Т.”, находящ се в землището на гр.Разград и два магазина, нахо -дящи се в гр.Разград, ул.”С.”№16/, като със същия акт ипотека за дълга на дружество е учредил и М. Т. П. върху собствения си имот, представ- ляващ магазин, находящ се в гр.Разград, ул.”С.”№16.

За обезпечение вземането на банката по договор за банков кредит №025-060-001/15.05.2008г. „К.”ЕООД е учредило с н.а.№42/20.05.2008г. ипотека върху същите три недвижими имота и М. Т. П.върху същия му собствен недвижим имот.

Видно от изготвените справки от АВ, СВ-Разград първа във входящия регистър по чл.34 от ПВ с вх.рег.№21/20.05.2008г. е вписана ипотеката по н.а.№41/20.05. 2008г. и втора във входящия регистър по чл.34 от ПВ с вх.рег.№22/20.05.2008г. е вписана ипотеката по н.а.№42/20.05.2008г., като на осн. чл.34, ал.2 от ПВ следва да се приеме, че първа по ред по см. на чл.169, ал.2 от ЗЗД е вписана ипотеката по н.а.№41/08г., като съответно първи от проданта на имотите се удовлетворяват взе -манията на банката, обезпечени с тази ипотека и след това вземанията, обезпечени със следващата.

С н.а.№163/24.06.2008г. А.В.П. е учредила договорна ипотека върху притежаваните от нея и подробно индивидуализирани в акта 1/3 ид.ч. от ПИ с адм.адрес гр.Разград, ул.”Ю.В.”№9, ведно изградените в него самостоятелен обект-апартамент на първи етаж от жилищна сграда с площ от 143 кв.м. и гараж с площ от 24, 42 кв.м., за обезпечение вземането на „Т.Б.” АД по цитирания договор за банков кредит № 025-060-001/15.05.2008г. и анекс №1 към него от 23.06.2008г., сключени с „К.”ЕООД до размера от 200 000лв., представляващи средствата, предоставени по третия транш на кредита, ведно с главниците, лихвите, неустойките и разноските.

Първоначално принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижимите имоти, собственост на длъжника „К.”ЕООД и ипотекирани в полза на банката.От тях е приключила публична продан за хотелски комплекс „Т.”, който с влязло в сила постановление за възлагане от 21.12.2010г. е възложен на „Т.Б.”АД за сумата от 2 580 000лв.Съгласно влязлото в сила на 02.04.2014г./определение №199/02.04.2014г. по в.ч.гр.д.№154/14г. по описа на ВАпС/ разпределение от 31.01.2013г. с посочената сума е погасен дългът, обезпе -чен с първата по ред ипотека и частично - до размера от 340 177, 96лв. от главницата и изцяло за разноските и лихвите до 29.10.2010г. от дълга, обезпечен с втората по ред ипотека.Впоследствие взискателят е поддържал искането си за принудително изпълнение върху останалите недвижими имоти, вкл. и такива, които не са били ипотекирани, собственост на длъжника, както и върху негови движими вещи, предмет на особен залог, и такова е провеждано, както и е насочил принуди -телното изпълнение и върху ипотекираните с н.а.№163/08г. от третото лице А. П. недвижими имоти за обезпечение вземането на банката по договор за кредит №025-060-001/15.05.2008г. и анекс №1 към него от 23.06.2008г. до посочения в н.а. размер

След няколко насрочени и обявени за нестанали публични продани е насрочена за тях публична продан за периода 18.11.2015г.-18.12.2015г. с начална цена 110 904лв., за която ипотекарният длъжник е уведомен на 05.11.2015г. и на същата дата е уведомен длъжникът.

За участие в проданта е подадено едно наддавателно предложение - от взиска -теля „Т. Б.”АД, който с протокол от 21.12.2015г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач е обявен за купувач за предложената от него цена от 110 904лв.

На 02.02.2016г. е извършено разпределение на сумата от проданта, според което се удовлетворяват по реда на чл.136 от ЗЗД дължимите такси, данъчни задължения за имота и като трета привилегия вземанията на банката по договор за кредит №025-060-001/15.05.2008г., от които лихва към дата 02.02.2016г. 106 256, 56лв., като за остатъка от главницата в размер на 259 822, 04лв. не е останала сума.Посочено, че банката следва да внесе в едноседмичен срок от влизане в сила на постановлението сумата от 4 570, 44лв./сбор от дължимите суми, които са от по-висок ред привилегия спрямо нейната, а именно такси към ЧСИ и данъчни задълже- ния за имота/.Разпределението е обжалвано от длъжниците.С решение №456/15. 04.2016г., постановено по в.гр.д.№79/16г. по описа на РОС, жалбата им е оставена без уважение.Решението на РОС е обжалвано пред ВАпС, като образуваното по нея производството - в.ч.гр.д.№347/16г. по описа на ВАпС е прекратено с определе- ние №571/19.09.2016г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата.Това определение е влязло в сила на 27.02.2017г., когато е потвърдено с определение №55/27.02.2017г., постановено по ч.гр.д.№128/17г. по описа на ВКС, III гр.о.Предвид влизането му в сила и изпращане на заверени препис от съдебните актове на ЧСИ след връщане на делото на РОС и изплащане на посочената в разпределението сума от взискателя е постановено обжалваното постановление за възлагане от 15.03.2017г.

Междувременно по в.ч.гр.д.№347/16г. по описа на ВАпС е била постъпила на 11.10.2016г. молба за възстановяване на пропуснат срок за отстраняване нередов- носите на жалбата и с определение от 31.01.2016г. срокът е бил възстановен. Горното заличава процесуалния ефект от прекратяване на производството, но при първото връщане на делото на РОС ВАпС не се е произнесъл по подадената жалба.След изискване на делото от РОС е постановено решение №64/03.05.2017г., с което е потвърдено решение №456/15.04.2016г. по в.гр.д.№79/16г. по описа на РОС, т.е. разпределението от 02.02.2016г. е влязло в сила на 03.05.2017г.

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът/и приравненият към него ипотекарен длъжник по чл.429, ал.3 от ГПК/ разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването на публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата пред -ложена цена.Съгласно разясненията, дадени в т.8 от ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за то- ва и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирани стъпки.

Нито едно от наведените в подробно цитираната жалба вх.№2575/27.03.2017г., подадена от А.В.П. и „К.” ЕООД против поста -новлението за възлагане, твърдения не е сред лимитативно предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба против това действие на ЧСИ.Възраженията на ипотекрания длъжник, че не бил надлежно уведомен за доброволното и впоследствие принудителното изпълнение и така не е могъл да изпълни доброволно задължението на длъжника, а така и да осуети проданта, че няма качеството ипотекарен длъжник поради неяснота относно размера на дълга, който е обезпечил с имота си, евент., защото този дълг е бил вече погасен с пред -ходна продажба на имущество на длъжника/сумата, от която е неправилно разпре -делена от ЧСИ поради грешно посочена поредност на вписване на ипотеките, предвид което и е висящо производство пред ВКС по молба за отмяна на съдебния акт, с който разпределението се потвърждава/, предвид което и взискателят не е можел да се удовлетворява от неговия единствен недвижим имот, както и, че постановлението е издадено преди да влезе в сила разпределението, определящо дължимата от взискателя купувач сума, са все възражения, които не могат да бъдат предмет на подадена жалба против постановление за възлагане.След като в жалбата не са изложени съображения за ненадлежно извършено наддаване по смисъла, разяснен в ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС и невъзлагане на имота по най-високата предложена цена, то и подадената жалба се явява недопустима и образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че ипотекарният длъжник е уведомен за изпълнението с надлежно връчени ПДИ и ППИ, размерът на дълга, който обезпе -чава с недвижимия си имот, е посочен в н.а., с който той е учредил ипотека, съот -ветно е имал възможността да изпълни доброволно и да осуети проданта, поредността на вписване на ипотеките, учредени от „К.”ЕООД, следва от нормата на чл.34 от ПВ, а от тази поредност следва и поредността на удовлетворяване взе -манията на ипотекарния кредитор, посочена във влязлото в сила разпределение от 31.03.2013г., към момента на проданта банката има вземане по цитирания договор за банков кредит № 025-060-001/15.05.2008г. и анекс №1 към него от 23.06.2008г. в размер над 200 000лв. главница, ведно с лихви и разноски върху нея, като продаде- ният имот, собственост на А.П., е на по-ниска стойност.Наличието на висящо дело пред ВКС по подадена молба за отмяна на съдебния акт, с който е потвърдено разпределението от 31.03.2013г. е ирелевантно по подадената жалба против поста- новлението за възлагане.Ако и хипотетично да се приеме, че в резултат от тази молба се достигне до ново разглеждане на делото и при него разпределението бъде отменено и се извърши ново, според което от получените суми при проданта на имотите на дружеството длъжник първо се погасява дългът, за който А.П. е учредила ипотека, то това би имало значение за законосъобразността на дейст -вията на ЧСИ по насочване на изпълнението върху имота на А.П., но това отново не са възражения, които могат да бъдат предмет на жалба по реда на чл.435, ал.3 от ГПК, а следва да се релевират в друго производство.     

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посо - ченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производ -ство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на РОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.Искането за спиране на изп.производство по реда на чл.438 от ГПК е неоснователно, предвид липсата на подобна необходимост с оглед недопустимостта на жалбата.Неосно - вателно е и искането за спиране на настоящото дело предвид липсата на преюди -циалност на спора по подадената пред ВКС молба за отмяна и настоящото производство.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №452/04.05.2017г., постановено по в.гр.д.№99/ 17г. по описа на ОС-Разград, в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от А.В.П. и „К.”ЕООД жалба против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.03.2017г. по изп.д.№ 20107620400349 по описа на ЧСИ Д. Д., рег.№762, с район на действие ОС-Разград поради нейната недопустимост

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: