ОПРЕДЕЛЕНИЕ

433

_20_.07.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _20_.07. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.355 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Р.Ш.А. ***, срещу разпореждане № 395/21.07.2017 год. на ОС Търговище по в.гр.д. 28/2017 год., с което им е върната като недопустима жалба вх.№ 2814/19.07.2017 год. срещу разпореждане № 340/30.06.2017 год. по същото дело /съдържащо се в преписката по ч.гр.д. 473/2017 год. на ВАпС/. В жалбата се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като не е уточнено правното основание на претенцията, която е отхвърлена с атакуваното решение, за което се излагат пространни съображения.

Насрещната страна МЗХГ София е оспорило в писмено становище жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на касационна жалба срещу решение, с което е отхвърлен иск с цена под 5000 лв.

Разпореждането е законосъобразно. Според разпоредбата на чл. 280, ал.2, т.1 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5000 лв. По делото липсват твърдения предметът на делото да изключва приложението на тази разпоредба.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, предвид липсатa на отменителни основания.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 395/21.07.2017 год. на ОС Търговище по в.гр.д. 104/2017 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: