РЕШЕНИЕ

 

213

 

гр.Варна, 17.12.2015 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение – втори състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети ноември, две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                     ПЕНКА ХРИСТОВА

Секретар Ю.К.                      

Прокурор,

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 356/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          С решение № 139/13.07.2015 г. по гр.д.№ 5967/2014 г. на ВКС на РБ – ІV г.о. е обезсилено решение № 98/30.06.2014 г. по в.гр.д.№ 241/2014 г. на Апелативен съд - Варна и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Въззивното производство е образувано по жалба, подадена от пълномощника на Е.Л.Г., С.Т.Г. и Е.С.Н.,*** срещу решение № 232/24.02.2014 г. по гр. д. № 2995/2012 г. на Окръжен съд - Варна, с което на основание чл. 93, ал. 2 от ЗЗД са осъдени да заплатят на въззиваемата: първите двама солидарно - сумата от 8180 евро, а третият въззивник – сумата от 31820 евро, представляващи двойният размер на платено капаро по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 22.12.2011 г., ведно със законната лихва считано от 26.09.2012 г. и разноските по делото. В жалбата са направени оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на решението, с молба за отмяна и за постановяване на ново решение, с което исковете бъдат отхвърлени. Оплакването във въззивната жалба е за неправилност на изводите на съда относно неизправността на продавачите по предварителния договор. Твърденията са за неизправност на ищцата, от която тя не може да черпи права.

Въззиваемата изразява становище за неоснователност на жалбата.

С молба вх. № 3415/17.06.2014 г. въззивникът Е.С.Н. излага нови оплаквания по допустимостта и правилността на първоинстанционното решение, които не се съдържат във въззивната жалба.

В хода на производството пред касационната инстанция, с разпореждане от 21.03.2015 г. на ВКС, по реда на чл.227 от ГПК, като страна в процеса на мястото на починалия Е.Л., е конституиран Л.Е.Г..

          Предявен е иск с правно основание чл. 93, ал. 2, изр. 2 от ЗЗД от С.Ж.Ж. против Е.С.Н., Е.Л. Г. и С.Т.Г., за заплащане на сумата от 40 000 евро, представляваща двойния размер на получено капаро в размер на 20 000 евро при сключване на предварителен договор за покупко - продажба от 22.12.2011 г. Твърденията са, че на 22.12.2011 г. между страните е подписан предварителен договор за покупко - продажба на описан в договора недвижим имот, 70 % от който са собственост на ответника Е.Н. и 30 % общо на другите двама ответници – Е.и С. Г. Постигнато е съгласие за цената, начина и сроковете за плащане. От уговорената продажна цена в размер на 39000 евро, 20000 евро заплатила като капаро, а за останалата част от19000 евро било договорено да бъдат платени по банков път чрез договор за кредит, до 15.06.2012 г. След изпратена нотариална покана до тримата ответници за снабдяването й с необходимите за кредита документи, на 13.06.2012 г. пред нотариус Орлин С. се явил само един от продавачите - ответникът Е. Г., който предложил да бъдат предоговорени цената и срока. С него било договорено изготвянето на анекс към договора от 22.12.2011 г. - изпратен, ведно с покана до тримата продавачи, но доставен само на Е.Н.. На посочената в поканата дата - 13.07.2012 г., в кантората на нотариус Кънчо Ицков с рег. № 572 не се явил никой от ответниците. В поканата ищцата изрично заявила на ответниците, че при непредставяне на необходимите документи в срок до 13.07.2012 г., едностранно разваля сключения предварителен договор по тяхна вина. Преди това, на 28.06.2012 г. ищцата получила чрез адв. С. нотариална покана, с която ответниците я канят на 06.07.2012 г. да се яви в кантората на нотариус Росица Табакова с рег. № 148, за да изповядат сделката. На посочената дата пред нотариус Табакова се явила отново само ищцата.

          След постановяване на отменителното решение от ВКС на РБ, в изпълнение на дадените от съда указания, с молба вх. № 4963/31.07.2015 г. е направено уточнение на исковите претенции, както следва: ответникът Е.Н. да бъде осъден да заплати сумата от 31820 евро, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяването на иска, до окончателното изплащане на сумата; ответницата С.Г. да бъде осъдена лично и като наследник на починалия  Е.Г., да заплати сумата от 6135 евро, представляваща ¾ от сумата от 8180 евро по предварителния договор - двойния размер на изплатеното капаро, ведно със законната лихва върху главницата; ответникът Л.Г., като наследник на починалия Г. да заплати на ищцата сумата от 2045 евро, представляваща ¼ от сумата 8180 евро, дадена по предварителния договор - двойния размер на изплатеното капаро, ведно със законната лихва върху главницата. Претендират се и направените разноски по делото.

          Оспорвайки изцяло исковете, ответниците твърдят, че са изправна страна по предварителния договор: банковият кредит е отказан поради други причини, а не поради тяхно виновно поведение; забавяне на административната процедура е довело до вписване на имота в кадастралната карта едва на 27.06.2012 г., което е наложило ответникът да поиска удължаване на срока чрез сключване на анекс; дори и да са били представени исканите документи, срокът по нотариалната покана за сключване на окончателен договор бил само 10 дни - недостатъчен за отпускане на кредит.

След направеното уточнение, въззивникът Е.Н. навежда твърдения за недопустимост, респ.- неправилност на обжалваното решение поради допуснати нарушения на материалния и на процесуалния закон. Прави възражение за недопустимост на уточнението на исковите претенции в тази фаза на процеса.

Въззивниците Л.Г. и С.Г. поддържат оплакванията, изложени във въззивната жалба. Оспорват размера на полученото капаро и изправността на ищцата като страна по предварителния договор.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че на 22.01.2012 г. е сключен предварителен договор за покупко-продажба на описан в договора недвижим имот за цена от 39000 евро, платима на продавачите съобразно дяловете им от имота – 27300 евро на Е.Н. и 5850 евро на Е.и С. Г..

При подписването на предварителния договор ищцата е заплатила капаро, както следва: 10910 евро на Е.Н. и 4 090 евро на Е.Г., а на 9.01.2012 г. - още 5000 евро на Е.Н.. Уговорено е остатъкът от продажната цена в размер на 19000 евро да бъде заплатен по банков път на продавачите, на основание сключен договор за кредит между купувача и „УниКредит Булбанк“ АД.

Страните са уговорили краен срок за сключването на окончателния договор - 15.06.2012 г.

С нотариална покана, рег. № 3504/07.06.2012 г. на нотариус Орлин С., връчена с писма с обратна разписка, ищцата е поканила ответниците да се явят при нотариуса на 13.06.2012 г. за представяне на удостоверение за данъчна оценка, удостоверение за местонахождение на имота, удостоверение за тежести върху имота, констативен протокол за степен на завършеност, документ за ценообразуване, декларация по чл. 87 от НАП, както и декларация за семейно положение с предупреждението, че при неизпълнение ще счита договора за прекратен. В констативен протокол с рег. № 3665, том 1, акт № 159/13.06.2012 год. нотариус Орлин С. е удостоверил явяването само на ответника Е.Г., както и неговите изявления, че е съгласен да предаде документите, изискани чрез нотариална покана, но поради неизготвяне на кадастралната скица от АГКК е склонен за предоговаряне на цената и удължаване на срока за сключването на окончателния договор.

С нова нотариална покана ищцата е поканила ответниците да се явят на 13.07.2012 г. в 11 ч. при нотариус Кънчо Ицков, за да й предоставят подписан анекс с новите цена и срок и описаните в поканата документи, като при неявяване ще счита договора за прекратен поради вина на продавачите с произтичащите от това последици. Приложеното известие за доставяне /л. 14/ установява връчването й на Е.Н. на 05.07.2012 г. От уведомлението на л. 15 от делото е видно, че пратката е непотърсена от Е. Г. и С.Г.. От констативен протокол от 13.07.2012 год., рег. № 7909, том 2, № 62/13.07.2012 г. на нотариус Кънчо Ицков /л. 11, 12/ се установява, че ответниците не са се явили. В протокола е отразено изявлението на ищцата чрез пълномощника й, че разваля предварителния договор поради виновно неизпълнение на задълженията от продавачите.

Приложено е банково удостоверение № 3050068/14.03.2013 г. от „УниКредит Булбанк“ АД /л. 109/, от което е видно, че в банката е постъпило искане от ищцата за отпускане на ипотечен кредит за покупка на описания в предварителния договор имот. Решение за отпускане на кредита не е взето, тъй като не са представени необходимите документи имота - удостоверение за данъчна оценка, удостоверение за местонахождение на имота, удостоверение за тежести върху имота, констативен протокол за степен на завършеност, документ за ценообразуване, декларация по чл. 87 от НАП, както и декларация за семейно положение. За същия ипотечен кредит е входирано и искане вх. № 3050068/04.06.2012 год - банково удостоверение № 3050199/20.06.2013 г. от „УниКредит Булбанк“ АД /л. 125/.

Безспорен е факта, че към уговорената в предварителния договор дата за сключване на окончателния договор - 15.06.2012 г. ответниците не са разполагали с необходимите документи за изповядване на сделката, индиция за което е и представената схема /л. 56/, издадена на 27.06.2012 г. по направеното от ответника Г. искане от 07.02.2012 г.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема следното:

По предявен иск с правно основание чл. 93, ал. 2, пр. 2 ЗЗД ищцата следва в условията на пълно и главно доказване да установи в процеса, че между нея и ответниците е възникнало валидно облигационно отношение, по силата на което е предала на ответниците твърдяната и уговорена сума под формата на задатък. В нейна тежест е да докаже, че като изправна страна по договора е упражнила правото си да се откаже от него поради неизпълнение от страна на ответниците по причина, за която те отговарят.

Страните не спорят, че са били обвързани от валидно сключен предварителен договор. Ищцата е доказала изправността си, заплащайки уговореното в предварителния договор капаро в размер на 20000 евро, както следва: на Е.Н. – 15910 /10 910 + 5 000/ евро а на Е.Л. – 4090 евро. Предвид уговорката между страните, че остатъкът от продажната цена в размер на 19000 евро ще бъде заплатен чрез банков кредит, ищцата е доказала твърденията си за двукратни нотариални покани до ответниците за представяне на исканите от банката във връзка с отпускането на кредит документи.

Неоснователни са възраженията, направени пред настоящата инстанция относно уговорения размер на ищцата капарото с твърдения, че общият му размер е 15000, а не 20000 евро. Уговорките относно капарото са записани в т.3 от предварителния договор. В същия текст е постигнато съгласие и относно начина на плащане на капарото – на Е.Н. - 10910 евро, на Евгени Г. – 4090 евро, в деня на сключване на предварителния договор и още 5000 евро на Е.Н. – до 15.01.2012 г. В този смисъл са и изявленията на адв.Е.Л. – тогава пълномощник на Е.Н. във въззивната жалба – ІІ. „…ищцата съгласно предварителния договор е заплатила на доверителя ми и на останалите ответници сума в размер на 20000 евро като капаро, както е посочено и в исковата молба”.

Приложените удостоверения от„УниКредит Булбанк“ АД от 14.03.2013 г. и от 20.06.2013 г. установяват, че решение за отпускане на кредит не е било взето поради непредставяне на необходимите документи. Следователно, налице е неизпълнение на задълженията на ответниците по чл. 11, изр. 2 от предварителния договор, в резултат на което за ищцата е станало невъзможно изпълнението на задължението й за заплащане на остатъка от продажната цена чрез банков кредит. С оглед отправеното им от ищцата в нотариалните покани изявление, следва извод, че предварителният договор е развален на основание чл. 87, ал. 1 от ЗЗД поради неизпълнение от страна на ответниците.

Страните са били обвързани от валидно сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Налице е изправност у бъдещия купувач – ищцата по делото, доколкото безспорно е установено заплащането на уговореното в предварителния договор капаро, както следва: на Е.Н. – 15910 евро /10910 + 5000/, а на Е. Л. – 4090 евро. Установено е, че ищцата двукратно е канила ответниците да представят изисканите от банката във връзка с отпускането на кредит документи, предвид уговорката, че остатъкът от продажната цена /19 000 евро/ ще бъде заплатен чрез банков кредит. Представените банкови удостоверения от 14.03.2013 г. и от 20.06.2013 г. установяват, че ищцата е направила необходимите действия, но кредит не е бил отпуснат поради непредставяне на необходимите документи. Налице е неизпълнение на поетите от ответниците в чл. 11, изр. 2 от предварителния договор задължения за предоставяне на ищцата на необходимите документи, в резултат на което за ищцата е станало невъзможно изпълнението на задължението й остатъкът от продажната цена да бъде заплатен. С оглед на това и предвид отправеното до ответниците в нотариалните покани предизвестие, съдът приема, че предварителният договор е развален на основание чл. 87, ал. 1 от ЗЗД поради виновно неизпълнение от страна на ответниците.

Предвид уговорката в чл. 14 от предварителния договор, че при неизправност на продавача, той дължи авансово получената сума, представляваща капаро в двоен размер. Предявеният иск е основателен и доказан и следва да се уважи, като: ответникът Е.Н. бъде осъден да заплати на ищцата сумата от 31820 евро, представляваща двойния размер на полученото от него капаро; ответницата С.Г. да бъде осъдена лично и като наследник на починалия  Евгени Г., да заплати сумата от 6135 евро, представляваща ¾ от сумата 8180 евро по предварителния договор - двойния размер на изплатеното капаро, а ответникът Л.Г., като наследник на починалия Г., да заплати на ищцата сумата от 2045 евро, представляваща ¼ от сумата 8180 евро, дадена по предварителния договор - двойния размер на изплатеното капаро. Върху тези суми ответниците дължат законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 26.09.2012 г., както и разноските по делото пред всички инстанции: Е.Н. – сумата от 8203.58 лева, С.Г. – сумата от 1688.06 лева, а Л.Г. – 562.69 лева.

Съдът намира, че са неоснователни възраженията, направени от пълномощника на Е.Н. пред настоящата инстанция за недопустимост на направеното уточнение на исковите претенции, съставляващо недопустимо изменение на иска. Уточнението, от една страна е в изпълнение на задължителните указания на ВКС на РБ относно отстраняване на нередовност на исковата молба. От друга страна, не е свързано нито с изменение на основанието на исковете, нито на размера им, поради което възражението за недопустимост е неоснователно.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено по отношение на сумата, за която искът е уважен по отношение на ответника Е.Н.. С оглед уточнението на исковете, направено пред настоящата инстанция и предвид настъпилото правоприемство в хода на процеса, решението следва да се отмени в останалите му осъдителни части, вкл. и в частта му за разноските, като бъде постановено ново решение в горния смисъл, поради което Варненският апелативен съд

 

                               Р       Е       Ш      И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 232/24.02.2014 г. по гр. д. № 2995/2012 г. на Окръжен съд Варна В ЧАСТТА МУ, с която Е.С.Н., ЕГН ********** *** е осъден да заплати на С.Ж.Ж., ЕГН ********** сумата от 31 820 /тридесет и една хиляди осемстотин и двадесет/ евро, представляваща дължимия двоен размер на платено по предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 22.12.2011 год. капаро в общ размер на 15910 евро, на основание чл.93, ал.2 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяването на иска – 26.09.2012 год., до окончателното изплащане на сумата.

ОТМЕНЯВА решение № 232/24.02.2014 г. по гр. д. № 2995/2012 г. на Окръжен съд Варна в останалите му осъдителни части и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА С.Т.Г., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Ж.Ж., ЕГН ********** сумата 6135.00 /шест хиляди сто тридесет и пет/ евро, представляваща съответна на дела й част от двойния размер на платено по предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 22.12.2011 год. капаро в общ размер на 4090 евро, на основание чл.93, ал.2 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска – 26.09.2012 год., до окончателното изплащане на сумата, и разноски в размер на 1988.06 /хиляда деветстотин осемдесет и осем, 06 ст./лева, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Л.Е.Г., ЕГВ ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Ж.Ж., ЕГН ********** сумата от 2045.00 /две хиляди четиридесет и пет/ евро, представляваща съответна на дела му част от двойния размер на платено по предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от 22.12.2011 год. капаро в общ размер на 4090 евро, на основание чл.93, ал.2 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска – 26.09.2012 год., до окончателното изплащане на сумата и разноски в размер на 662.69 /шестстотин шестдесет и два, 69 ст./ лева, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

ОСЪЖДА Е.С.Н., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Ж.Ж., ЕГН ********** разноски в размер на 7803.58 лева /седем хиляди осемстотин и три, 58 ст./лева, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                             2.