ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

454/19.07.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  19.07.2016  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 356/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от К.С.Д. чрез адв. Д.А. срещу определение № 1195/11.05.2016 год по в.гр.д. № 697/2016 год на ВОС, с което е оставена без разглеждане частната жалба срещу протоколно определение от 17.02.2016 год по гр.д. № 19305/2012 год на ВРС. По съображения за незаконосъобразност на определението частният жалбоподател моли за неговата отмяна и произнасяне по съществото на спора.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е поддена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Производството пред Окръжен съд Варна е образувано по частна жалба от К.С.Д. срещу определение на първоинстанционния съд, с което е оставено без уважение искането му за приемане за съвместно разглеждане на претенцията по чл. 344 ал.2 от ГПК.

За да остави без разглеждане частната жалба в тази й част, ВОС е приел, че произнасяне по тази претенция няма. Този извод на съда е неправилен. Дадената от първоинстанционния съд квалификация на искането като такова по чл. 30 ал.3 от ЗС не обвързва въззивния съд. Цитираната разпоредба урежда материалноправното основание на претенцията, но от протокола на съдебното заседание, проведено на 17.02.2016 год се установява, че ищецът е поддържал искане по чл. 344 ал.2 от ГПК и именно по него съдът се е произнесъл. Ето защо частната жалба срещу това определение не е лишена от предмет и от правен интерес. Същата е следвало да се разгледа от въззивния съд по същество относно нейната основателност.

В частта, с която е оставена без разглеждане частната жалба срещу определението, с което е отказано допускане на гласни доказателства, въззивното определение е законосъобразно и правилно. В тази част първоинстанционният акт не подлежи на самостоятелно обжалване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1195/11.05.2016 год по в.гр.д. № 697/2016 год на ВОС, В ЧАСТТА с която е оставена без разглеждане частната жалба срещу протоколно определение от 17.02.2016 год по гр.д. № 19305/2012 год на ВРС, с което е оставено без уважение искането за съвместно разглеждане в делбения процес на претенцията по чл. 344 ал.2 от ГПК и ВРЪЩА делото на Окръжен съд Варна за произнасяне по съществото на частната жалба в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА определението в останалата част, с която е оставена без разглеждане частната жалба срещу определението от 17.02.2016 год, с което е отказано събиране на гласни доказателства.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.