О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

476

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …03. 08.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№356/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Ф.Ч.Ф. чрез процесуалния й представител адв.П. С. против определение №1626/22.06.2018г., постановено по гр.д.№156/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което e върната исковата молба и е прекратено производството по гр.д.№156/18г. само в частта по иска за връщане на сумата.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по гр.д.№156/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вените от Ф.Ч.Ф. против П.К.К. и Р.В.К. иск с пр.осн. чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД и частичен иск с пр.осн. чл.86 от ЗЗД.В исковата молба и уточняващите такива към нея се излага, че ищцата като купувач е сключила с ответниците като продавачи договор, обективиран в н.а.№14/ 06.02.2013г., за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, с идентификатор 10135.2556.72.1.1 по КККР, одобрени 2008г., с платена цена от 26 000 евро.С влязло в сила на 08.12.2017г. решение №216/23.02.2017г., постановено по в.гр.д.№1316/16г. по описа на ВОС, гр.о., е бил отхвърлен предявеният от Ф.Ф. против К.П. и Д.К. иск с пр. осн. чл.108 от ЗС за предаване владе -нието върху горепосочения недвижим имот.В това производство Ф.Ф. е обосновавала активната си материално-правна легитимация с цитирания н.а.№14/ 13г. и е претендирала предаване владението на имота от ответниците, които са лица, допуснати в него от П.К. и Р.К..В мотивната част на решението е прието, че Ф.Ф. не се легитимира като собственик на този имот, т.к. договорът за покупко-продажба, обективиран в н.а.№14/13г., е нищожен на осн. чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД като сключен в противоречие със закона - чл.152 от ЗЗД /сделката цели обезпечаване на сключен между бащата на Ф.Ф. и продавачите К. договор за заем чрез предварителното му удовлетворяване по недопустим от закона начин в нарушение забраната на чл.152 от ЗЗД/.Предвид констатираната в мотив -ната част на това решение нищожност на договора/констатирана по направеното от насрещната страна възражение по преюдициалното правоотношение/, се претендира П. и Р. Кротеви да бъдат осъдени солидарно/ответниците са съпрузи/ да й заплатят сумата от 26 000 евро, представляваща платената по договора цена, получена от тях без основание, ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане, както и да бъдат осъдени солидарно да й заплатят сумата от 2 000лв., предявена като частичен иск, целият в размер от 15 524, 43лв., представ- ляваща законната лихва върху сумата от 26 000 евро за периода от 19.01.2015г. до предявяване на иска - 19.01.2018г.Ако се приеме, че ответниците не отговарят солидарно се претендира осъждането на всеки от тях за ½ от сумите.

На 09.03.2018г. Ф.Ф. е предявила в отделно производство - гр.д.№551/18г. по описа на ВОС, гр.о. иск с пр.осн. чл.108 от ЗС против П.К.К. и Р.В.К. за осъждането им да й предадат владението върху горепосочения недвижим имот, твърдян, че е придобит от ищцата с договора за покупко-продажба, обективиран в н.а.№14/06.02.2013г.В отговора си по исковата молба К. са твърдяли нищожност договора, обективиран в н.а.№14/13г., осн. чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД като сключен в противоречие със закона - чл.152 от ЗЗД /сделката цели обезпечаване на сключен между бащата на Ф.Ф. и продавачите К. договор за заем чрез предварителното му удовлетворяване по недопустим от закона начин в нарушение забраната на чл.152 от ЗЗД/.

С определение №1107/04.05.2018г., постановено по гр.д.№156/18г., производст -вото по гр.д.№551/18г. е присъединено за общо разглеждане към гр.д.№156/18г. След присъединяването ищцата в уточняващата си молба от 13.06.2018г. е поддържала, че главен иск в производството е този с пр.осн. чл.108 от ЗС.Само при неговото отхвърляне като неоснователен поради намиране за основателно направеното от ответниците възражение за нищожност на договора, претендира да бъдат разгледани евентуалните искове с пр.осн. чл.55 и чл.86 от ЗЗД.

Съдът приема, че предявените евентуални искове са допустимо.Действително ищцата има предявен главен иск, основан на твърдения за действителност на договора и претендира защита на право, твърдяно, че е придобито с този договор.В условие на евентуалност обаче, ако в мотивите по преюдициалното за спора по главния иск правоотношение, а именно действителността на същия договор, се приеме, че той е нищожен на осн. чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД, като сключен в противо -речие с нормата на чл.152 от ЗЗД и поради това главният иск бъде отхвърлен и се отрече наличието на твърдяното от ищцата право, се претендира да бъде върнато от ответниците даденото от ищцата по него като дадено по нищожен договор без основание като същото правоотношение ще се изследва като преюдициално и по исковете с пр.осн. чл.55 и чл.86 от ЗЗД.Ищцата не би могло изначално да твърди нищожност на договора, т.к. това би довело до недопустимост на главния иск, поради което и нищожност се твърди само в условие на евентуалност, ако се стигне до разглеждането на евентуалните искове при настъпване на вътрешното процесуално условие, под което са съединени с главния иск.           

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на първо -инстанционния съд, обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1626/22.06.2018г., постановено по гр.д.№156/18г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: