ОПРЕДЕЛЕНИЕ

399

_17_.07.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _17_.07. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 357 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Л.С.Ч., срещу определение № 509/13.02.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 436/2013 год., с което е прекратена подадена от нея жалба по чл. 435, ал.3 ГПК, в качеството й на длъжник, срещу постановление за възлагане от 28.12.2012 год. на недвижим имот – апартамент №3 в гр. Варна, на втори етаж в сграда на ул. „Райко Жинзифов”, №38, издадено по изп.д. 20127190400404 от ЧСИ Станислава Янкова.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че съдът не е преценил направените от жалбоподателката възражения срещу действията на ЧСИ, като се излага, че с получаване на покана за доброволно изпълнение г-жа Ч. е получила и съобщение за насрочен опис на имота й, твърди се, че оценката на имота е занижена, както и че при наддаването се е явил само един наддавач, на когото е и възложен имота.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор от насрещната страна – взискателя Д.Н.К., , в който се иска потвърждаване на обжалвания акт.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното определение е прекратено като недопустимо производството по жалбата на длъжник в изпълнителен процес срещу постановление за възлагане на недвижим имот след проведена публична продан. В жалбата до ОС Варна длъжникът е твърдял, че възлагането е опорочено, тъй като е изпратена покана за доброволно изпълнение, ведно със съобщение за опис и цената на имота при публичната продан е занижена. Изложени са и факти и обстоятелства около изпълняемото право и изпълнителния титул, които нямат отношение към конкретното производство.

Насрещната стран в процеса, взискателят К., е изразила становище за неоснователност на жалбата.

ЧСИ е изразил становище, че жалбата е недопустима, евентуално неоснователна.

Жалбата, подадена пред ОС Варна, е била недопустима.

Възраженията си по отношение на връчването на призовка за доброволно изпълнение, ведно с насрочване на описа и оценяването на имота нямат отношение към обжалваното постановление за възлагане. Имотът, обект на публична продан, е ипотекиран, поради което и подобни възражения, отнесени към твърдение за несеквестируемост на имота, дори и да не бяха вече преклудирани, щяха да се неоснователни. От друга страна, едва пред ВАпС жалбоподателката е навела възражения по наддаването за имота, но те не могат да бъдат взети предвид на този етап в процеса.

Съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника само относно надлежността при наддаването при публичната продан и възлагане на имуществото по най-високата предложена цена. Надлежността на наддаването действително касае спазване на процедурата при извършване на публичната продан, но процедурата касаеща наддаването, разписана чл. 488 и сл. От ГПК, а не насрочването, описа и оценката на имота, които не могат да бъдат обект на проверка по жалба с посоченото основание. 

Ето защо и съдът приема, че макар и да възпроизвежда текст на чл. 435, ал.3 ГПК, длъжникът не е релевирал същински основания за обжалване на постановлението за възлагане, които да направят жалбата му допустима съобразно посочената законова разпоредба, поради което и обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 509/13.02.2013 год. на ОС Варна по гр.д. 436/2013 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: