О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

496

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …30 07.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№357/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Н.П. и Н.Т.П. против определение №1838/27.05.2015г., постановено по в.гр.д.№1408/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№15388/18. 12.2014г./допусната е очевидна фактическа грешка-действителната дата на подаване на жалбата е 08.12.2014г./, подадена от В.Н.П. и Н.Т.П. против действия на ЧСИ Илиана Станчева, оставено е без уважение искането за спиране на изпълнителните действия по изп.д.№201371204001558 по описа на ЧСИ Илиана Станчева, рег.№712 и е оставено без уважение искането за спиране на производството по в.гр.д. №1408/15г. по описа на ВОС/по същество, видно от мотивите, исканията за спиране са приети за недопустими, вкл. лишени от правен интерес, независимо от посочения диспозитив/.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отме -нено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

В жалбата е направено искане за отвод на всички магистрати от ВАпС, с мотиви, че „същите са пряко облагодетелствани от действията на строителния предприемач Делян Николов, чиято любовница и подставено лице е З.Д., длъжник по изп.д.№201371204001558”, като е направено искане делото да бъде изпратено за разглеждане на ПАпС. 

Въззиваемите страни З.Д.Д. и Л.Й.К., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Направеното искане за отвод съставът на Варненски апелативен съд, раз -глеждащ настоящата жалба, приема за неоснователно, с оглед отсъствието  на предвидените в чл.22, ал.1, т.1-6 от ГПК предпоставки за отвод /вкл. относно твърденията по чл.22, ал.1, т.6 от ГПК за пряко облагодетелстване от дейст -вията на горепосоченото лице/, предвид което и същото следва да бъде оставено без уважение

Производството по в.гр.д.№1408/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№15388/08.12.2014г., подадена от В.Н.П. и Н.Т.П. против действия на ЧСИ Илиана Станчева, рег.№712, с район на действие ВОС, по изп. дело №20137120401558.В титул -ната част на жалбата е посочено, че същата се подава против постановление на ЧСИ за насрочване на публична продан на имот с идентификатор 10135.1508. 55, получено на 05.12.2014г., в частта му относно размера на идеалните части на длъжника и размера на идеалните части на жалбоподателите от общите части на сградата с идентификатор 10135.1508.55.1 и относно площта от 38 кв.м. на жилище в тази сграда с идентификатор 10135.1508.55.1.1.В съдържа -телната част на жалбата се излага, че Панайотови били уведомени от ЧСИ на осн. чл.500 от ГПК за нова насрочена публична продан на недвижими имоти, собственост на длъжника З.Д., находящи се в дворно място, на което жалбоподателите са съсобственици и в което притежават в индивидуална соб -ственост самостоятелна сграда.Същите вече са обжалвали насрочената за обек-  тите на длъжника публична продан, но образуваното по жалбата им в.гр.д. №1755/14г. по описа на ВОС, гр.о. е прекратено, като жалбата им е намерена за недопустима, а постановеното от ВОС определение е потвърдено от ВАпС. Изложените са пространни съображения в 6 пункта относно неправилността на така постановените от ВОС и ВАпС актове и предвид така изложеното е направено искане да бъде постановено спиране на образуваното по настоящата им жалба дело, да бъде постановено спиране на изп.д.№ 20137120401558, вкл. и насрочената за 21.12.2014г. публична продан, до окончателното разрешаване на спора по гр.д.№15083/13г. по описа на ВРС, както и е направено искане за тълкуване по поставените от жалбоподателите въпроси.Към жалбата е депози -рана допълнителна молба от 05.01.2015г., в която Панайотови излагат, че между настоящата им жалба и тази, по която е било образувано в.гр.д.№1755/ 14г. по описа на ВОС, няма идентичност, т.к. настоящата им жалба е предявена на осн. чл.500 от ГПК.

ВОС е оставил така подадената жалба без движение и е дал указания на жалбоподателите да посочат кои конкретно действия на ЧСИ обжалват и какво е искането им към съда.

С уточняваща молба от 14.05.2015г. жалбоподателите са посочили, че в така подадената жалба съвсем подробно и прегледно са обяснили кое е обжалва -ното действие и в какво се изразява неговата незаконосъобразност.           

Производството по изп.д.№20137120401558 е образувано въз основа на изп.лист, издаден на 22.11.2013г. по гр.д.№3377/12г. по описа на СГС, с който З.Д.Д. е осъдена да заплати на Л.Й. Кисел -кова посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя върху недвижими имоти, собственост на длъжника, съгласно представените н.а., а именно: 1/ апартамент с идентификатор 10135.1508.55.1.1 с площ от 38 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.”Македония”№42А, ет.1, ведно с ¼ ид.ч. от дворното място, върху което е построена сградата, равняващи се на 37, 975 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.1508.55, целият с площ от 202 кв.м.; 2/ апартамент с идентификатор 10135.1508.55.1.2 с площ от 75 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.”Македония”№42А, ет.1, ведно с 121, 985 ид.ч. от дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо ПИ с идентификатор 10135.1508.55, целият с площ от 202 кв.м.

По твърдения на Панайотови /не са представени към жалбата им доказа -телства в тази насока/ същите са индивидуални собственици на самостоятелна сграда в ПИ 10135.1508.55.Според представената скица по КККР в дворното място има две сгради, а именно тази с идентификатор 10135.1508.55.1 /в която се намират двата обекта на длъжника 10135.1508.55.1.1 и 10135.1508.55.1.2/ и сграда с идентификатор 10135.1508.55.2, вероятно собственост на Панайотови. Дворното място, в което са изградени сградите, съставляващо ПИ 10135.1508. 55, е съсобствено и представлява обща част на сградите в режим на хоризон -тална етажна собственост.Според твърденията на Панайотови същите прите -жават ½ ид.ч. от ПИ, целият с площ от 202 кв.м., а не 42, 04 кв.м. ид.ч./колкото остават, като се приспаднат от площта на ПИ по КК посочените от ЧСИ ид.ч. от дворното място/същите и в изготвената експертиза от в.л.П.Атанасова за оценка на имотите/, явяващи се следващите се към обектите на длъжника ид.ч. от земята/.Обобщени твърденията на жабоподателите са, че на публична про -дан се изнасят ид.ч. от дворното място като прилежащи части към двата обекта на длъжника с идентификатори 10135.1508.55.1.1 и 10135.1508.55.1.2, които обаче не са собственост на длъжника З.Д., а тяхна собственост.По съ -щество жалбата попада в хипотезата на чл.435, ал.4 от ГПК, като Панайотови са във владение на имота си, конкретно прилежащите към обекта им ид.ч. от дворното място, към момента на налагане на възбраната върху него от ЧСИ-15.04.2014г. и заявяват свои права върху части от имотите, за които е насро -чена публична продан за периода 21.12.2014г.-21.01.2015г.За обжалваното действие са уведомени на 05.12.2014г., а жалбата им е подадена в рамките на предвидения преклузивен срок.Предвид настъпване на правно релевантни факти след подаване жалбата, обаче същата се явява понастоящем недопус -тима, като лишена от правен интерес предвид следното.

С определение №3670/16.12.2014г., постановено по ч.гр.д.№2913/14г. по описа на ВОС, гр.о., е допуснато обезпечение на предявения от Н.Т.П. против Снежана Ангелова Вълкова, Георги Александров Велков, Антон Александров Велков, Ангел Александров Велков и Светозар Георгиев Велков иск да бъде прието за установено по отношение на ответ -ниците, че ищецът е собственик на ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135. 1508.55, чрез налагане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнението по изп.д.№20137120401558 по описа на ЧСИ И.Станчева, рег.№712”.Издадена е обезпечителна заповед на 23.12.2014г. и връчена на ЧСИ.Въз основа на същата ЧСИ е уведомил с писмо изх.№24/05.01.2014г. СИС при ВРС, че предвид наложената обезпечителна мярка и съответно спряното изпълнение насро -чената публична продан за периода 21.12.2014г.-21.01.2015г. се спира и моли да й бъдат върнати книжата по проданта обратно.

Предвид горното и обжалваното действие от жалбоподателите е отменено след подаване на жалбата от самия СИ, предвид което и за жалбоподателите липсва правен интерес понастоящем да атакуват тези действия на ЧСИ.

Спирането в хипотезата на чл.438 от ГПК е възможно при допустима жалба от една страна, а от друга, изпълнението вече е спряно от ЧСИ по силата на наложеното обезпечение.Искането за спиране на самото производство по подадената недопустима жалба също не следва да се разглежда.Искането за постановяване на „тълкувателно определение” по поставените от жалбоподате- лите въпроси не е в прерогативите на ВОС.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против действие на ЧСИ понастоящем е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни с тези на ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА направения отвод на настоящия състав на Варненски апела -тивен съд от В.Н.П. и Н.Т.П..

ПОТВЪРЖДАВА определение №1838/27.05.2015г., постановено по в.гр.д. №1408/15г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: