ОПРЕДЕЛЕНИЕ

469

22.07.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22.07. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 357 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Прокуратурата на РБ, срещу разпореждане №1918/27.02.2016 год. за издаване на изпълнителен лист №111/ от 01.03.2016 г. по в.гр.д. 2611/2013 год. на ОС Варна, ІV с-в.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно, тъй като срещу Прокуратурата не би могло да се допуска предварително изпълнение, съобразно чл. 243, ал.2 ГПК.

Копие от ЧЖ е връчено на насрещната страна И.М.Д., който е подал възражение с оспорване на ЧЖ като просрочена и неоснователна.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по въззивни жалби срещу решение на ВРС по искове по чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ на г-н М. срещу ПР. Във въззивното производство решението на РС е частично отменено, съответно исковете са частично уважени и частично отхвърлени. Решението е постановено на 20.01.2016 год., на Прокуратурата е съобщено на 27.01.2016 год.

Г-н М. е подал молба за издаване на изпълнителен лист за присъдените му суми и такъв е издаден на 01.03.2016 год.

Решението на ОС е обжалвано от г-н М. в отхвърлителните му части, съответно Прокуратурата в срок е подала насрещна касационна жалба в осъдителната част на решението.

Въззивното решение не е влязло в сила, но то подлежи на изпълнение, съобразно чл. 404, т.1, изр.2 ГПК. Това е хипотеза, различна от тази по чл. 243, ал.2 ГПК за допускане на предварително изпълнение, поради което и доводите в ЧЖ са неотносими към настоящия случай.

Като е издал ИЛ, ОС не е нарушил закона.

 Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №1918/27.02.2016 год. за издаване на изпълнителен лист №111/ от 01.03.2016 г. по в.гр.д. 2611/2013 год. на ОС Варна, ІV с-в.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: