ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

43/23.01.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  23.01.2015г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. 358/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от адв. Б.Б. *** като процесуален представител на „Иновекс машинъри” ЕООД за изменение на решение № 172/28.10.2014 год по в.гр.д. № 358/2014 год на Апелативен съд Варна в частта за разноските на осн. чл. 248 от ГПК. В молбата се изтъква, че присъденото в полза на насрещната страна юрисконсултско възнаграждение в размер на 4000 лв по представения списък на разноските, е прекомерно завишено и моли да бъде намалено до размера, предвиден в Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

В постъпилия отговор от „Аякс-2002” ООД се изразява становище за неоснователност на искането предвид фактическата и правна сложност на делото.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че молбата е подадена в срока по чл. 248 ал.1 от ГПК и е процесуално допустима, а по същество – ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

В съдебното заседание, когато е даден ход на делото по същество, процесуалният представител на „Иновекс машинъри” ЕООД – адв. Б. се е явил и изрично е оспорил представения от насрещната страна списък на разноските с оглед тяхната прекомерност. Това обстоятелство не е отчетено от съда при произнасянето по този въпрос, поради което и разноските са присъдени в пълния претендиран размер от 4000 лв съгласно представения списък.

Възражението за прекомерност е направено своевременно и е основателно. При определяне размера на разноските, които трябва да се възложат в полза на спечелилата делото страна, съдът е длъжен да съобрази фактическата и правна сложност на делото, а в конкретния случай тя не е по-висока от обичайната. Съобразно разпоредбите на Наредба № 1 минималното адвокатско възнаграждение в зависимост от цената на иска в случая е в размер на 1425 лв. Ето защо решението в тази част следва да бъде изменено, като присъденото юрисконсултско възнаграждение бъде намалено до този размер.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ИЗМЕНЯ решение № 172/28.10.2014 год по в.гр.д. № 358/2014 год на Апелативен съд Варна в частта, с която „Иновекс машинъри” ЕООД гр.София е осъдено да заплати на „Аякс-2002” ООД разноски за тази инстанция в размер на 4000 лв, представляващи юрисконсултско възнаграждение, като НАМАЛЯВА същите на 1425 лв, на осн. чл. 7 ал.2 т.4 от Наредба № 1/2004 год за минимарните размери на адвокатските възнаграждения.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ по реда, по който се обжалва решението.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                         

                   2.