Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

172

гр.Варна, 28.10.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 01.10.2014 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

при секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 358/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е по чл. 267 ГПК и е образувано по подадена въззивна жалба от „Иновекс Машинъри” ЕООД - гр. София /с предишно наименование „Иновекс Строителна Техника” ЕООД/, чрез адв. Б. ***, против решение № 450 от 07.05.2014 г., постановено по т. д. № 1515/2013 г. на Окръжен съд Варна, търговско отделение, с което са отхвърлени исковете на дружеството срещу „Аякс-2002” ООД - с. Калоян, община Вълчи дол, за заплащане на сумата от 31 427.89 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди – заплатен ремонт по фактура № 4000000002 от 14.11.2008 г. поради ПТП, предизвикано от работник в ответното дружество с камион МАН № В8671 КХ и ремарке № В2618 ЕК, на основание чл. 49 ЗЗД, ведно със сумата от 17 341.36 лева, обезщетение за забава върху главницата за периода 30.08.2008 г. – 14.08.2013 г., на основание чл. 86 ЗЗД.

Във въззивната жалба се навеждат подробни доводи за неправилност на решението с молба за отмяната му и уважаване на исковете.

В отговора си на въззивната жалба „Аякс-2002” ООД е изразил становище за неоснователност на същата и искане за потвърждаване на обжалваното решение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предявеният иск е с правно осн. чл. 49 от ЗЗД за обезщетяване на вредите, причинени от работник на ответното дружество при осъществен от него превоз на специализирана строителна техника – валяк ATLAS AW260, сериен номер 36002110106857 и комбиниран багер N&GH 15985.

От събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното:

От протокол за ПТП № 130630 се установява, че на 30.08.2008 год по време на превоз, осъществяван с товарен автомобил МАН с регистрационен номер В 8671 КХ, собственост на „Аякс 2002” ООД, управляван от Мюзекяр Шефкъ, при преминаване под моста на пътен възел Летище Варна е предизвикано ПТП, при което е нанесена повреда на превозваните с товарния автомобил машини – счупена и деформирана кофа на колесен багер и деформирана предна част на мини валяк, и е обрушена мазилка от моста. Безспорно е, че водачът на товарния автомобил е работник в ответното дружество.

Собственик на машините е „Иновекс Машинъри” ЕООД, доказателство за което са представените международна товарителница № 049322/001 от 13.08.2008, фактура № 95013202/03.04.2008 по отношение комбиниран багер N&GH 15985 и приетата на осн. чл. 266 ал.3 от ГПК фактура № 3000000013/30.06.2008 год, с която „Иновекс Машинъри” ЕООД е закупило от „Иновекс България” ООД валяк ATLAS AW260, сериен номер 36002110106857.

Процесните машини е трябвало да бъдат транспортирани до гр.Добрич за изложение на строителна техника. Превозът им е бил организиран от „Иновекс България” ООД, който ги предал на превозвача по силата на  товарителница № 005776/30.08.2008 год.

Между собственика на машините „Иновекс Машинъри” ЕООД и товародателя по превозния договор „Иновекс България” ООД съществуват отношения на свързаност по смисъла на §1 от ДР към Търговския закон. При справка с Търговския регистър се установява, че двете дружества се управляват и представляват от едно и също лице. Това дава основание за извода, че превозът на машините е организиран от „Иновекс България” ООД по възлагане, или най-малкото със съгласието на „Иновекс Машинъри” ЕООД в качеството на негов спедитор. В създаденото превозно правоотношение „Иновекс България” ООД е сключило е превозния договор от свое име за сметка на собственика на товара.

Безспорно е, че вредите са настъпили по време на превоза. По силата на превозния договор превозвачът е длъжен да пази товара до предаването му на получателя - чл.368 ал.1 от ТЗ. Това е договорно задължение. Неговото неизпълнение или неточно изпълнение, когато то е довело до погиване или повреждане на товара, е основание да се иска обезщетение за вреди – чл.373 от ТЗ. Отговорността на превозвача е договорна, а не деликтна. Затова, когато негов работник при изпълнение на възложената му работа причини вреди на трето лице, с което работодателят е бил в договорни правоотношения, това лице има право да търси обезщетение за вредите по силата на сключения договор. В този смисъл са Решение № 27 от 30.10.1954 на ОСГК на ВС, както и ППВС № 17 от 18.11.1963 год, които не са изгубили сила.

В случая страна по превозния договор като товародател е „Иновекс България” ООД, и като такъв той е потърсил обезщетение от превозвача по гр.д. № 1866/2010 год на Окръжен съд Варна, приключило с влязло в сила решение по в.гр.д. № 662/2012 год на Апелативен съд Варна, с което е прието, че претенцията е основателна, но погасена по давност.

Въпреки, че вредата е настъпила в патримониума на ищеца, той не може да я търси на деликтно основание. Превозвачът отговаря пред товародателя за вредите, настъпили при изпълнение на превозния договор, а последният на свой ред носи отговорност пред собственика на товара на осн. чл. 365 от ТЗ за подбора на превозвачите и следващите спедитори. В случая договорната отговорност на превозвача изключва отговорността по чл. 45 и следващите от ЗЗД.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че искът с правно осн. чл. 49 от ЗЗД е неоснователен и недоказан, а постановеното първоинстанционно решение като законосъобразно и правилно следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода на спора в тежест на въззивника следва да се възложат разноските за тази инстанция в размер на 4000 лв юрисконсултско възнаграждение съгласно представения списък на разноските, който не е оспорен за прекомерност.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 450 от 07.05.2014 г., постановено по т. д. № 1515/2013 г. на Окръжен съд Варна, търговско отделение

ОСЪЖДА „Иновекс Машинъри” ЕООД с ЕИК 200075574 със седалище и адрес на управление гр.София район Кремиковци, бул.”Ботевградско шоке” № 316, ет.3, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н.М.М. да заплати на „Аякс 2002” ООД с ЕИК 103734484 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Цар Освободител” № 30, представлявано заедно и поотделно от управителите З.Б.К. и Б.И.Я., разноски за тази инстанция в размер на 4000 лв, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1)

                                                2)