О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

472

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …24. 07.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№358/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.С.В. чрез процесуалния му представител адв.П. Н. против разпореждане /по същество в тази му част определение/ №3978/21. 06.2019г./погрешно посочено в частната жалба с дата 20.06.2019г./, постановено по гр.д.№1134/19г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производ -ството в частта му по предявения иск с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК по отношение на недвижим имот с адм.адрес гр.София, район Сердика, ул.”Козлодуй”№114, вх.А, ет.7, представляващ ателие №5 в секция 1, ведно с паркомясто №6 и в тази му част изпратено по подсъдност на Софийски градски съд, на осн. чл.118 от ГПК.В жалбата се твърди, че разпореждането в обжалваната му част е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д.№1134/19г. по описа на ВОС, гр.о./след отделяне на част от исковите претенции за разглеждане в друго производство/ е образувано по предя -  вените от С.С.В. против „Рубикон Инженеринг”АД, гр.Варна, представлявано от изп.директор П.Г.В., искове с пр.осн. чл. 124, ал.1 от ГПК за приемане за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственик на следните недвижими имоти:

- ателие №5, в секция 1, жилищен етаж 7, находящо се в жилищна сграда, постро- ена в гр.София, район Сердика, ул.”Козлодуй”, с адм.адрес на секция 1 - ул.”Козло -дуй”№114, вх.А, със застроена площ от 63, 07 кв.м., при съответни граници, ведно с 2, 392% ид.ч от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо УПИ VІІІ-17, 18, 19, кв.39в по плана на гр.София;

- паркомясто №6, находящо се в сутерена на жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, построена в гр.София, район Сердика, ул.”Козлодуй”, с адм.адрес ул.”Козлодуй”№114, със застроена площ от 13, 86 кв.м., при съответни граници, ведно с 3, 921%  от общите части на подземния гараж и заедно със съответните ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, представляващо УПИ VІІІ-17, 18, 19, кв.39в по плана на гр.София;

- апартамент №8, находящ се в гр.Варна, бул.”Княз Борис І”№117, ет.3, с площ от 105, 37 кв.м., при съответни граници, както и прилежащото избено помещение №8 с площ от 5, 83 кв.м., ведно с 4, 1168% ид.ч от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, представляващо УПИ ІХ-240, 241 по плана на 21 м.р. на гр.Варна.

Съгласно нормата на чл.109 от ГПК исковете за вещни права върху недвижим имот се предявяват по мястото, където се намира имотът.Всички предявени от ищеца против ответното дружество искове в условията на обективно кумулативно съединяване са за вещни права върху недвижими имоти.Недвижимите имоти от своя страна се намират в различни съдебни райони.Съгласно нормата на чл.210, ал.1 от ГПК ищецът може да предяви с една искова молба срещу същия ответник няколко иска, ако те са подсъдни на същия съд и подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство.В настоящия случай предвид специалната подсъдност по чл.109 от ГПК част от исковете не са подсъдни на ОС-Варна, а на СГС/предвид цената/, поради което и подобно обективно съединяване е недопустимо.Подсъдните на СГС искове следва да бъдат разгледани от него, съответно, ако ВОС разгледа тези иско -ве, актът му би бил недопустим.В случая нормата на чл.116 от ГПК не може да наме -ри приложение.Константна е практиката на ВКС, че тази норма/касателно недвижими имоти, находящи се в различни съдебни райони/ намира приложение в делбените производства/извън тези за делба на наследство/ с оглед спецификата на производс- твото за делба, регламентирано от специални норми.Такава е и практиката цитирана от жалбоподателя.Настоящото производство не е делбено, предявени са установи -телни искове за собственост, не са касае за един имот, който сам по себе си да попа - да в различни съдебни райони, поради което и подсъдността следва са се определи съобразно нормата на чл.109 от ГПК, без да намира приложение нормата на чл.116 от ГПК/в този см. напр. Определение №192/07.12.2018г. по ч.гр.д.№3806/18г., ВКС, І гр.о./.

По изложените съображения съдът приема, че правилно с обжалвания акт произ -водството в горепосочената му част е прекратено и изпратено по подсъдност на СГС, поради което същият следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане /по същество в тази му част определение/ №3978/ 21.06.2019г., постановено по гр.д.№1134/19г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производството в частта му по предявения иск с пр.осн. чл.124, ал.1 от ГПК по отношение на недвижим имот с адм.адрес гр.София, район Сердика, ул.”Козлодуй”№114, вх.А, ет.7, представляващ ателие №5 в секция 1, ведно с парко -място №6 и в тази му част изпратено по подсъдност на Софийски градски съд, на осн. чл.118 от ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: