ОПРЕДЕЛЕНИЕ №466

 

                                                

 

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  …17. 08.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Маринела Дончева

        Членове: Петя Петрова     

                  Женя Димитрова                              

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 359 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 ГПК, вр. чл. 275, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба вх.№ 2360/19.06.2017 г. на С.О.Ю., подадена чрез адв. С.А.Н., против определение № 175/30.05.2017 г. по в.гр.д. № 218/2016 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което е върната частната й жалба вх.№ 1638/02.05.2017 г. против определение № 106/06.04.2017 г. постановено по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд (с характер на разпореждане) като неизгодно за него, редовна е и допустима. Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност – незаконосъобразност на обжалваното определение по съображения за липсата на основания за връщане на частната  жалба. Настоявала е, че е изпълнила указанията на окръжния съд и е представила доказателства за внесена по сметка на апелативния съд държавна такса за обжалването, а доколкото таксата била приета за неотносима към конкретната жалба, окръжният съд следвало да й даде нови указания.

Насрещната страна не е подала отговор на жалбата.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

С разпореждане № 246/03.05.2017 г., окръжният съд е оставил без движение подадената от С.О.Ю. частна жалба вх.№ 1638/02.05.2017 г. против определение № 106/06.04.2017 г. постановено по в.гр.д. № 218/2016 г. по описа на ТОС, като е дал указания на жалбоподателката в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи писмени доказателства за внасяне в полза на Варненски апелативен съд на държавна такса от 15 лв. като в платежния документ посочи номера на делото и определението, което се обжалва. Съобщението, заедно с предупреждение за неблагоприятните последици в случай на неизпълнение на указанията - връщане на частната жалба, са били редовно връчени на страната чрез сътрудник на процесуалния й представител адв. С.Н. на 18.05.2017 г. В срока за поправяне на нередовностите е постъпила молба от адв. Н., в която същият е посочил, че в изпълнение на указанията на съда прилага платежен документ за внасяне на държавната такса. Представеният такъв, обаче е неотносим към конкретната частна жалба, като той е от 02.02.2017 г. (дата предхождаща постановянето на разпореждане № 246 от 03.05.2017 г.) и е бил използван от страната и приет от съда като доказателство за плащане на държавната такса по ч.гр.д. № 54/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд. Следователно, жалбоподателката не е отстранила в срока нередовността на частната жалба, за която са й били дадени указания от съда с разпореждането от 03.05.2017 г. и не е представила доказателства за внесена по сметка на апелативния съд държавна такса за обжалване на конкретното определение. Указанията на съда са били ясни и конкретни, поради което същият не е имал задължение да дава повторни такива, като наведените в тази връзка оплаквания от жалбоподателката пред настоящата инстанция са неоснователни. В случая няма представени доказателства към настоящата частна жалба, а изобщо и такива твърдения, че дължимата такса за конкретната частна жалба е била платена от страната в срока, като представянето на съда на вече използван платежен документ от друго дело не обосновава задължение на същия да дава нови указания.

Предвид изложеното, поради неотстраняване на нередовността, частната жалба вх.№ 1638/02.05.2017 г. е подлежала на връщане от окръжния съд на осн. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция определение № 175/30.05.2017 г. по в.гр.д. № 218/2016 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което тя е върната, е правилно, постановено е в съответствие с процесуалния закон и следва да бъде потвърдено.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 175/30.05.2017 г. по в.гр.д. № 218/2016 г. по описа на Търговищкия окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ