ОПРЕДЕЛЕНИЕ

57

30.01.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 30.01. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ИВАН ЛЕЩЕВ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 36 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от И.Д.Ф., ЕГН **********, и М.Д.Ф., ЕГН **********,  срещу определение № 67/08.01.2014 год. по гр.д. 3573/2013 год. на ОС ВАРНА, с което е прекратено производството по делото, поради неизправяне нередовностите в исковата молба. Претендира се за отмяна на определението. Направени са оплаквания, че указанията на съда за изправяне на нередовностите в иска са изпълнени в срок, като е подадена молба по пощата.

Препис от ЧЖ не е връчван предвид фазата на производството.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по искова молба на Фотеви срещу М.Х.Н., с която са предявени искове по чл. 26 ЗЗД и в условията на евентуалност искове за унищожаване на две сделки.

ЧЖ срещу прекратяване на производството по исковата молба като недопустимо е основателна.

С разпореждане от 14.12.2013 год. производството е оставено без движение от ОС, като е дадена възможност в едноседмичен срок на ищците да изправят нередовностите в исковата молба, като уточнят ответниците по исковете и фактическите си твърдения, да внесат д.т., ведно с доказателства за цената на исковете и да формулират ясен петитум. Съдебният акт е съобщен на 3012.2013 год. на пълномощника на ищците.

С молба от 07.01.2014 год. г-н Ф. е представил коригиран вариант на подадена уточняваща молба, ведно със скици.

С определение от 08.01.2014 год. съдът е приел, че уточненията не са направени в срока по чл. 129, ал.2 ГПк, изтекъл на 06.01.2014 год. и е прекратил производството по делото.

Впоследствие се е оказало, че уточняваща молба е подадена в срок, но по пощата – на 06.01.2014 год., като тази молба не е докладвана на съдията-докладчик преди постановяване на обжалвания акт.

Очевидно не са били налице основания за прекратяване на производството по исковата молба по чл. 129, ал.3 ГПК, тъй като не е налице неизпълнение на указанията на съда в срока па чл. 129, ал.2 ГПК.

Обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото върнато на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 67/08.01.2014 год. по гр.д. 3573/2013 год. на ОС ВАРНА, и ВРЪЩА делото на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: