ОПРЕДЕЛЕНИЕ

53

Гр.Варна,26.01.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 26 януари 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Славов

      ЧЛЕНОВЕ: М.Дончева

            П. Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 36 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК и е образувано по спор за подсъдност между Варненския районен съд и Варненския окръжен съд, повдигнат от Варненския окръжен съд с определение № 231/20.01.2014 г., постановено по гр.д. № 191 по описа на съда за 2015 г., за определяне на съда, компетентен да разгледа евентуално обективно съединени искове на Д.К.С.  против А.С.Й. с правно основание чл. 26, ал.2, пр.2 от ЗЗД, чл. 576 от ГПК, вр. с чл. 578, ал.4 от ГПК, вр. с чл. 579, ал.1  от ГПК и чл. 87, ал.3 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договорите за продажба, обективирани  в нот. актове с №№ 10, том I, рег. № 369, дело  № 18/2000 г. и 76, том II, рег. № 1695, дело № 460/1999 г. поради липса на съгласие за тяхното сключване до размер на ¾ ид.части, в евентуалност за обявяване нищожността на нотариалните удостоверявания, извършени в нот.актове, досежно личното явяване на ищцата пред нотариуса, одобряване пред него на сделките и полагане пред нотариуса на подписа си  под сделките и в евентуалност за разваляне на договорите за продажба, поради неплащане на цената до размера на ¾ ид. части.

Апелативен съд – Варна, като се запозна с доказателствата по делото, намира, че компетентен да разгледа исковете е Варненския районен съд, поради следните съображения:

Исковете, по отношение на които е възникнал спора за подсъдност са били предявени пред районния съд, заедно с други искове на Д.К.С.  против А.С.Й., касаещи друг  договор за покупко - продажба, сключен с нотариален акт № 177, том XXVII, дело №7892/1996г., а именно искове  с правно основание чл. 26, ал.2, пр.2 от ЗЗД, чл. 576 от ГПК, вр. с чл. 578, ал.4 от ГПК, вр. с чл. 579, ал.1  от ГПК и чл. 87, ал.3 от ЗЗД, за прогласяване нищожността на договор за продажба, поради липса на съгласие, в евентуалност за обявяване нищожността на нотариалното удостоверяване и в евентуалност за разваляне на договора, поради неплащане на цената до размера на ¾ ид. части.

За да изпрати делото по подсъдност на окръжния съд, районният съд е преценил, че цената на всеки от исковете за нищожност и за разваляне на договорите за продажба на недвижими имоти, определена от данъчната оценка на имотите, по двата от договорите за продажба, обективирани в нот. актове с №№ 10, том I, рег. № 369, дело  № 18/2000 г. и 76, том II, рег. № 1695, дело № 460/1999 г. е под 25 000 лв. и определя родовата им подсъдност на районния съд, но тъй като цените на исковете за нищожност и за разваляне на договора за продажба, обективиран в нотариален акт № 177, том XXVII, дело №7892/1996г. надхвърлят 25 000 лв. и по правилата на родовата подсъдност трябва да бъдат разгледани от окръжния съд като първа инстанция и поради връзката между тях, всички искове следва да бъдат разгледани от окръжния съд.

Окръжният съд е изразил несъгласие с този извод, като е приел, че между исковете, родово подсъдни на районния съд и тези на окръжния съд няма връзка, която да налага съвместното им разглеждане, поради което е повдигнал и спора за подсъдността на исковете с цена под 25 000 лв.

Варненският апелативен съд, като взе предвид, че макар и заведени между едни и същи страни и имащи една и съща правна квалификация, исковете за нищожност и за разваляне на договорите нямат такава връзка помежду си, която да налага задължителното им съвместно разглеждане. Исковете за нищожност и за разваляне касаят три различни договора за продажба и подлежащите на установяване факти са различни по всеки от тях. Затова, тези с цена под 25 000 лв., а това са исковете, касаещи договорите за продажба, обективирани в нот. актове с №№ 10, том I, рег. № 369, дело  № 18/2000 г. и 76, том II, рег. № 1695, дело № 460/1999 г. /по отношение на които е повдигнат и спора за подсъдност/ са родово подсъдни на районния съд и същият е компетентен да ги разгледа.

Доколкото, обаче тези искове не са отделени от гр.дело № 191/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, делото следва да бъде върнато на окръжния съд, който да извърши съответните действия по окомплектоването и изпращането им на районния съд.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

По повдигнатия от Варненския окръжен съд, с определение № 231/20.01.2014 г., постановено по гр.д. № 191 по описа на съда за 2015 г., спор за определяне на съда, компетентен да разгледа евентуално обективно съединени искове на Д.К.С.  против А.С.Й. с правно основание чл. 26, ал.2, пр.2 от ЗЗД, чл. 576 от ГПК, вр. с чл. 578, ал.4 от ГПК, вр. с чл. 579, ал.1  от ГПК и чл. 87, ал.3 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договорите за продажба, обективирани  в нот. актове с №№ 10, том I, рег. № 369, дело  № 18/2000 г. и 76, том II, рег. № 1695, дело № 460/1999 г. поради липса на съгласие за тяхното сключване, в евентуалност за обявяване нищожността на нотариалните удостоверявания, извършени в нот.актове, досежно личното явяване на ищцата пред нотариуса, одобряване пред него на сделките и полагане пред нотариуса на подписа си  под сделките и в евентуалност за разваляне на договорите за продажба, поради неплащане на цената до размера на ¾ ид. части, ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.122 ГПК за родово компетентен да ги разгледа – Варненския районен съд.

Делото следва да се върне на Варненския окръжен съд, който да извърши съответните действия по окомплектоването и изпращането на исковете на районния съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: