ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№66

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    27.01.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 36/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г.П.С. срещу определение № 183/10.07.2015 год по гр.д. № 159/2015 год на Окръжен съд Силистра, с която е оставена без разглеждане жалбата й срещу постановлението за възлагане, издадено от ЧСИ Г. Г. с рег.№ 767 по изп.д. № 20117670401674 и производството по делото е прекратено. По съображения, че определянето на началната цена на публичната продан е елемент от общия процес по извършване на самата продан и в частност – наддаването, въззивницата счита, че постановеното определение е незаконосъобразно и моли за неговата отмяна и връщане на делото за произнасяне по същество.

В постъпилия отговор „А. б. Б.” АД е застъпено становището, основано на тълкувателната практика на ВКС на РБ, че оценката на имуществото, което се изнася на публична продан подготвя, но не е част от самата продан, поради което не подлежи на самостоятелно обжалване. Поради това счита, че определението на Окръжен съд Силистра е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

По въпросите на обжалване действията на съдебния изпълнител е постановено ТР № 2/2015 год по тълк.д. № 2/2014 год на ОСГКТК на ВКС на РБ. Даденото тълкуване на закона в цитираното решение е задължително за съдилищата. В него между другото се изтъква принципното различие в уредбата на тази материя в сравнение с отменения ГПК, при действието на който подлежаха на обжалване всички действия на съдебния изпълнител, вкл. и оценката на имота, който се изнася на публична продан.

Този подход беше изоставен при новата нормативна уредба по сега действащия процесуален закон. Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане само в случаите, когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Когато едно имущество се изнася на публична продан съдебният изпълнител определя първоначалната цена, от която да започне наддаването, като при това може да използва знанията на вещи лица. Това е цената, под която не може да се слиза в процеса на наддаване, но не ограничава размера на самите наддавателни предложения. При извършването на проданта съдебният изпълнител е длъжен да възложи имота на този наддавач, който е предложил най-висока цена, което е достатъчна гаранция за интересите на всички участници в публичната продан, така и на длъжника.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Искането на „А. б.Б.” АД за присъждане ва разноски е своевременно направено с отговора на частната жалба, представени са и доказателства за заплащането на адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв по договор за правна защита и съдействие, което е съобразено с минималните размери съгласно Наредба № 1, поради което следва да бъде уважено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 183/10.07.2015 год по гр.д. № 159/2015 год на Окръжен съд Силистра.

ОСЪЖДА Г.П.С. с ЕГН ********** да заплати на „А. б. Б.” АД с ЕИК 128001319 разноски по делото в размер на 200 лв.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.