О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

65

 

30.01.2019 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

          Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на  30януари, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

   ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                      Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 36 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 вр. чл. 251 ГПК и по чл. 248 ГПК и е образувано по две частни жалби, както следва:

-По частна жалба на В.Х.Д. против определение № 733/22.03.2018 г., постановено по в.гр.д. № 3014/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата му за тълкуване на решение №774/11.04.2013 г., постановено по същото дело. Жалбоподателят е навел оплаквания със съображения за неправилност срещу отказа на съда за тълкуване на постановеното по делото решение, като е молил за отмяната му и за допускане на тълкуването в искания смисъл.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на частната жалба.

-По частна жалба на С.С.П., Н.Т.М. и Б.М.М., подадена  чрез адв. К.К., против определение № 1352/31.05.2018 г., постановено по в.гр.д. № 3014/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение молбата им за допълване на определение № 733/22.03.2018 г., постановено по същото дело в частта му за разноските. Жалбоподателите са развили оплаквания за неправилност - незаконосъобразност на определението на окръжния съд в обжалваната му част, като са молили за отмяната му и за уважаване на молбата им по чл. 248 от ГПК  с присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение от 300 лв. Позовали са се на практиката на ВКС.

В.Х.Д. е подал писмен отговор, с който е оспорил частната жалба и е молил за оставянето й без уважение.

Двете частни жалби са подадени в срок, от лица с правен интерес от обжалване на неизгодните за тях актове на окръжния съд, редовни са и допустими. При разглеждането им по същество съдът намира следното:

С молба вх.№ 3871/06.02.2018 г., подадена по реда на чл. 251 от ГПК, уточнена и допълнена с молби 16.02.2018 г. и от 19.03.2018 г., В.Х.Д. е настоявал за тълкуване на влязлото в сила решение № 774/11.04.2013 г. по в.гр.д. № 3014/2012 г. по описа на ВОС относно правното действие и обхвата на това решение по отношение на имот № 3225 по ПНИ в с.о. Зеленика, кв.Галата, Варна. Лицата на насрещната страна - С.С.П., Н.Т.М. и Б.М.М., всички чрез адв. К.К., са подали писмен отговор по молбата за тълкуване, като са оспорили същата по подробно изложени съображения и са претендирали за присъждане на сумата от 300 лв., представляваща сторените от тях разноски за адвокатско възнаграждение в това производство. Депозирали са списък по чл. 80 от ГПК, пълномощни и договор за правна защита и съдействие от 16.03.2018 г. с отбелязване за заплащане на възнаграждението в брой.

По частната жалба на В.Х.Д. против определение № 733/22.03.2018 г., постановено по в.гр.д. № 3014/2012 г на ВОС:

С постановеното по делото решение № 774/11.04.2013 г. по в.гр.д. № 3014/2012 г. на ВОС (неподлежащо на обжалване и влязло в сила на 11.04.2013 г.), окръжният съд, след като обезсилил частично и отменил частично решението на районния съд е уважил предявения иск по чл. 108 от ЗС, като е осъдил ответниците, измежду които и частния жалбоподател В.Х.Д., да предадат на ищците С.С.П. и Т.М.П., починал и заместен от наследниците Н.Т.М. и Б.М.М., владението върху недвижим имот с площ от 829 кв.м. в м.“Зеленика“, землището на кв.Галата, гр.Варна, очертан с червен цвят по приложената на л.26 от делото на ВРС скица, включващ имот № 3225 по ПНИ от 2002 г. с площ от 600 кв.м. и граници на този имот: ПИ №№ 3226, 3600,3224,3590,3222 и път и западната част с площ от 229 кв.м. от ПИ №3600, при граници на тази реална част: ПИ №№3225, 3224, останалата част от имот 3600 и път. В полза на ищците е издаден изпълнителен лист и те са образували срещу ответниците изпълнително дело № 20147120401780 по описа на  ЧСИ И. С., по което на 20.02.2015 г. с протокол за принудително отнемане на недвижим имот (приложен на л. 322 от делото на ВОС) е извършен въвода им във владение на имота. С извършването на въвода, решението по чл.108 от ЗС е изпълнено, а съгласно разпоредбата на чл. 251, ал.2 от ГПК, тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено. В случая, подадената от В.Х.Д. молба по чл.251 от ГПК с вх.№ 3871/06.02.2018 г., уточнена и допълнена с молби 16.02.2018 г. и от 19.03.2018 г. за тълкуване на влязлото в сила решение № 774/11.04.2013 г. по в.гр.д. № 3014/2012 г. по описа на ВОС е била подадена пред окръжния съд след като решението вече е било изпълнено чрез осъществения по изпълнителното дело въвод, поради което тя е била недопустима и не е подлежала на разглеждане от окръжния съд. Като е оставил без разглеждане молбата по чл.251 от ГПК, окръжният съд е процедирал правилно и обжалваното определение № 733/22.03.2018 г., постановено по в.гр.д. № 3014/2012 г на ВОС следва да бъде потвърдено.

По частната жалба на С.С.П., Н.Т.М. и Б.М.М., подадена чрез адв. К.К., против определение № 1352/31.05.2018 г., постановено по в.гр.д. № 3014/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд в частта, с която е оставена без уважение молбата им по чл.248 ГПК:

Съгласно разпоредбата на чл. 248 от ГПК, в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение (респ. определение) в частта му за разноските.

Настоящите жалбоподатели са подали чрез адв. К.К. писмен отговор на молбата на насрещната страна за тълкуване на влязлото в сила решение на окръжния съд като са изложили подробни съображения за недопустимостта, евентуално и за неоснователността й и със същия са заявили искането си за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. с приложен списък по чл. 80 ГПК и доказателства за договарянето и заплащането им. С определението, с което е оставена без разглеждане молбата на насрещната страна за тълкуване на решението  (№ 733/22.03.2018 г.), окръжният съд не се е произнесъл по искането за разноските на С.С.П., Н.Т.М. и Б.М.М., поради което и молбата им по чл. 248 от ГПК за допълване на това определение в частта му за разноските е била допустима, а с оглед и постановения резултат по обжалването на акта по чл. 251 от ГПК, тя  е и основателна. Това е така, тъй като според чл.81 от ГПК, във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция, съдът се произнася и по искането за разноски. Доколкото делото пред окръжния съд е приключило с окончателно решение, сторените разноски на С.С.П., Н.Т.М. и Б.М.М. за адвокатска защита в производството по чл. 251 от ГПК за тълкуване на решението не могат да бъдат присъдени с крайния съдебен акт – влязлото в сила решение. Те следва да се присъдят в производството по чл. 251 от ГПК. Отговорността за разноски и тук се извежда от принципа за възмездяване на страната, спрямо която в случая са предприети неоснователни процесуални действия, принудили я да организира защита срещу тях и да направи разноски за нея – арг. от чл.78, ал.3 ГПК (в този смисъл са определение № 740 от 14.11.2013 г. на ВКС по ч.гр.д. № 4801/2013 г., III г.о. и определение №313/28.09.2017 г. по гр.д. № 498/2011 г. на ВКС, IV г.о.). Затова, молбата за допълване на определението по чл. 251 от ГПК е основателна, като тя следва да бъде уважена и определението - допълнено с присъждане на разноските на С.С.П., Н.Т.М. и Б.М.М. за адвокатска защита в размер на 300 лв.

Като е оставил без уважение молбата по чл. 248 от ГПК, окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт който следва да бъде отменен и искането по чл. 248 от ГПК – уважено.

По изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 733/22.03.2018 г., постановено по в.гр.д. № 3014/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОТМЕНЯ № 1352/31.05.2018 г., постановено по в.гр.д. № 3014/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение молбата по чл.248 от ГПК на С.С.П., Н.Т.М. и Б.М.М., подадена  чрез адв. К.К., за допълване на определение № 733/22.03.2018 г., постановено по същото дело в частта му за разноските, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:

ДОПЪЛВА  на осн. чл.248 от ГПК определение № 733/22.03.2018 г., постановено по в.гр.д. № 3014/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд в частта на разноските, като ОСЪЖДА В.Х.Д. ЕГН ********** *** да заплати на  С.С.П. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** 273, Н.Т.М. с ЕГН ********** и Б.М.М. с ЕГН **********,***, сумата от 300 лв., представляваща сторените от тях разноски за адвокатско възнаграждение в производството по чл. 251 от ГПК.

 

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: