ОПРЕДЕЛЕНИЕ №493

гр. Варна,     16.08.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                           ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 360/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба от И.А. *** чрез адв. М.Р.М. /надлежно упълномощен на 01.07.16г. съобразно представеното с молба вх. № 5045/01.08.16г. пълномощно/ против разпореждане № 658/23.06.16г. по гр.д. № 160/16г. на ОС-Разград, с което е върната подадената от ищеца искова молба, насочена против М.С.Б. и Й.А.Б. като родители на ответника А.И.Б., и против А.И.К. и И.С.М. като родители на ответника С.И.С., като недопустима. Не се споделя решаващия мотив на съда, че тъй като децата на посочените ответници са били вече навършили пълнолетие и имали процесуална легитимация да бъдат конституирани като ответници в процеса, то техните родители не са надлежно процесуално легитимирани и предявените против тях искове са недопустими. Счита се, че разпореждането е неправилно и се претендира неговата отмяна. Цитирана е съдебна практика, обосноваваща тезата, че отговорността по чл. 48, ал. 1 от ГПК е лична на родителите и е отделна и независима от отговорността на децата по чл. 45, ал. 1 от ЗЗД ако те са непълнолетни. Предявените искове са отделни - против преките причинители на вредите на осн. чл. 45, ал. 1 вр. чл. 51 и чл. 52 от ЗЗД и против родителите на деликвентите – на осн. чл. 48 от ЗЗД. Релевантен момент за определяне на тази отговорност е датата на извършване на деликта, а не датата на предявяване на иска.

Тъй като е налице хипотезата на чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, то и препис от частната жалба не е изпращан на насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването, против обжалваем съдебен акт и при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Първоинстанционното производство по гр.д. № 160/16г. по описа на РзОС е образувано по исковата молба на И.А.К. против А.И.Б., С.И.С., И.С.С., М.А.М., М.С.Б., Й.А.Б., А.И.К. и И.С.М. за солидарното осъждане на ответниците да заплатят на ищеца общо сумата от 4100лв. обезщетение за имуществени вреди /уточнени по вид и размери/ и сумата от 50 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди /преживени болки и страдания/, настъпили в резултат на нанесената от първите четирима ответници на 27.04.13г. в с. Е., обл. Р.средна телесна повреда на ищеца /подробно описана като вид/, за което същите са осъдени с влязла в сила осъдителна присъда. Последните четирима ответници са родители съответно на двамата непълнолетни към момента на деликта ответници А.Б. и С.И.С., поради което се поддържа, че те отговарят солидарно с преките причинители на вредите при условията на чл. 48 от ЗЗД.

С обжалваното разпореждане № 658/23.06.16г. съдът е върнал исковата молба против родителите на делквентите, приемайки че към датата на подаване на исковата молба 22.06.16г. същите са вече пълнолетни, поради което и предявените против техните родители искове се явяват недопустими.

Настоящият състав на съда не споделя изразеното от първоинстанционния съд становище, тъй като ищецът ясно и точно е посочил в исковата си молба, че претендира солидарното присъждане на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от всички ответници – от първите четирима в качеството им на преки причинители на вредите, а от родителите им – тъй като към датата на извършване на деликта деликветните са били непълнолетни и техните родители носят отговорност на осн. чл. 48, ал. 1 от ЗЗД. Отговорността на родителите е лична, а не за действията на техните деца. Тази отговорност е презумптивна и представлява гражданскоправна санкция за недобре изпълнен родителски дълг по възпитанието и контрола на ненавършилите пълнолетие деца /каквито безспорно са били първите двама ответници към 27.04.13г./. Родителите нямат регресен иск против недееспособния за онова, което са заплатили на увредения /т. 3 от ППВС № 7/59г./. Именно поради това и родителите не се освобождават от отговорност поради това, че след деликта причинителят на вредите е навършил пълнолетие.

С оглед на изложеното следва да се приеме, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и следва да се отмени като делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия и по отношение на последните четирима ответници.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

           

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 658/23.06.16г. по гр.д. № 160/16г. на ОС-Разград, с което е върната подадената от И.А. *** искова молба, насочена против М.С.Б. и Й.А.Б. като родители на ответника А.И.Б., и против А.И.К. и И.С.М. като родители на ответника С.И.С., И ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия и по отношение на последните четирима ответници.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: