ОПРЕДЕЛЕНИЕ

492

25.08.2017 г., гр. Варна

Варненският а пелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25.08. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.360 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „БУЛГАР ГРУП“, ЕООД, София, срещу определение № 1322/16.05.2017 год. по ч.в.гр.д. 876/2017 год. на ОС Варна, с което производството по делото се прекратява по отношение на подадената от същото ЕООД жалба против постановление за възлагане на недвижим имот, апартамент с идентификатор 07598.304.350.2.20 в гр. Бяла по изп.д. 20127180400590 по описа на ЧСИ С. Д..

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и немотивирано. Твърди се, че противоречи на т.9 от ТР 2/2015 год. на ОСГКТ по ТД 2/13 год. на ВКС. Твърди се нарушение на чл. 484 ГПК, твърди се, че ненадлежното уведомяване за търга е нарушило правото на страната на изкупуване на имота, както и че не е определена адекватна начална цена.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещните страни „Банка ДСК“, АД, „Булгар ресорт“ ЕООД, Ш.Х. и М.Х., които не са изразили становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС делото е стратирало по жалба на длъжник в изпълнителния процес срещу постановление за възлагане на недвижим имот по цитираното изп.д. по описа на ЧСИ Станимира Данова. В жалбата си длъжникът твърди, че действията на ЧСИ са незаконосъобразни, тъй като не е надлежно уведомен за публичната продан, цената е занижена, не е било поставено уведомление за публичната продан.

Насрещната страна, взискателят в изпълнителния процес „Банка ДСК“ АД не е изразила становище по жалбата, както и останалите участници в процеса.

ЧСИ е изложил мотиви, че жалбата е недопустима, евентуално неоснователна.

За да се произнесе по делото, съдът установи следното:

ВАпС намира жалбата за неоснователна.

В качеството си на длъжник жалбоподателят има право на жалба срещу лимитативно посочените в чл. 435, ал.2 ГПК действия на ЧСИ, а именно: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, по ал.2 на чл. 435 ГПК, или в хипотезата по ал.3, касаеща публичната продан – ненадлежно наддаване или възлагане на имота по цена, която не е най-изгодна. Релевантни към тези хипотези твърдения в жалбата няма.

Съобразно т. 8 ТР на ВКС по ТД №2/2013 год., правото на жалба за длъжника в двете хипотези на чл. 435, ал.3 ГПК обхваща само нарушения на процедурата по чл. 489 – чл. 492 ГПК. В жалбата, подадена пред ОС, се обжалва постановление за възлагане на ЧСИ, без да въведе като основание твърдение за една от възможните хипотези, даващи на длъжника право на жалба срещу този акт на съдебния изпълнител по чл. 435, ал.3 ГПК, а именно: не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане.

Възражението за ненадлежно уведомяване за публичната продан, ненадлежно разгласяване и занижена първоначална цена не касаят посочените хипотези. Нововъденето в настоящия процес нарушение на т.9 от цитираното ТР не е допустимо да се разглежда, същото и не касае настоящия казус. Същото се отнася до нововъдените твърдения за нарушено право на изкупуване.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1322/16.05.2017 год. по ч.в.гр.д. 876/2017 год. на ОС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: