П Р О Т О К О Л

 

№ 705

 

15.10.2014 г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение на петнадесети октомври две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР В.Т.

 

сложи за разглеждане докладваното от председателя на състава в.гр. дело № 361 описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.55 часа се явиха:

 

За въззивникът „КОСМОС Ж.” ЕООД с представляващ Е.А.Ж., редовно уведомен от предходно с.з. явява се лично.

Въззиваемата Г.Г.Р., редовно уведомена от предходно с.з. явява се лично.

 

ВЪЗЗ.Ж.: Да се даде ход на делото.

 

ВЪЗЗИВАЕМАТА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ВЪЗЗИВНИКЪТ Е.А.Ж., ЕГН-**********, представляващ „КОСМОС Ж.”***: Съгласен съм с предложена от въззиваемата страна спогодба, а именно:

1.      КОСМОС Ж.” ЕООД, ЕИК № 103222181 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. ”Илинден” № 1, да бъде признат за собственик по сключения на 23.12.2008 г., договор за покупко- продажба, обективиран в нотариален акт вх. рег. № 39536 от 23.12.2008 г., акт № 28, том CXXIX, дело № 31465 на Агенция  по вписванията за продажбата на недвижимите имоти, изградени в СГРАДА със смесено предназначение на пет етажа и терасовиден етаж, находяща се в УПИ №І-1 /първи-едно/ на гр.Варна, община Варна, област Варненска, ул. ”Илинден” №1 /едно/ в кв. 683 /шестстотин осемдесет и трети/ по плана на ІІ /втори/ микрорайон на гр.Варна, с площ от 450 /четиристотин и петдесет/ кв.метра, при граници: от две страни улица, имоти №9, №7 и №1, а именно:

o      ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ /ГАРАЖ/, с площ от 323, 52 /триста двадесет и три цяло и петдесет и две/ кв.метра с 12 /дванадесет/ парко места, всяко едно с площ от 26.96 /двадесет и шест цяло деветдесет и шест стотни/ кв.метра, разположен в  СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ на сградата, при граници за целия имот: от три страни улица, стълбище, винарна.

o      ВИНАРНА с площ от  77. 14 /седемдесет и седем цяло и четиринадесет/ кв.метра, разположена в СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ на сградата, при граници: улица, подземен паркинг, стълбище, ведно и 2.8401 % /две цяло осем хиляди четиристотин и един процента/ ид.части от общите части на сградата.

o      АПАРТАМЕНТ №  2 /две/ на две нива, от които І /първо/  ниво с площ от 157.36 кв.метра, разположен на пети етаж на сградата, при граници: апартамент №1, улица, улица, ІІ /второ/ ниво с площ от 160.90 /сто и шестдесет цяло и деветдесет стотни/ кв.метра, разположен на терасовиден етаж на сградата, при граници: улица, улица, покрив, ведно с открита тераса с площ от 70.30 /седемдесет цяло и тридесет стотни/ кв.метра, разположена на покрива на сградата, както и 54. 4537 % /петдесет и четири цяло четири хиляди петстотин тридесет и седем процента/ ид.части от общите части на сградата.

АПАРТАМЕНТ №4 /четири/ с площ от 88.10 /осемдесет и осем цяло и десет стотни/ кв.метра, разположен на терасовиден етаж на сградата, при граници: улица, улица, второ ниво на апартамент № 2, ведно с 3.3725 /три цяло три хиляди седемстотин двадесет и пет процента/ ид.части от общите части на сградата.

 

 

КОСМОС Ж.” ЕООД няма претенции за направените в първоинстанционното и въззивно производство разноски.   

 

ВЪЗЗИВАЕМАТА Г.Г.Р., ЕГН-**********,*** съгласна съм делото да приключи с изложеното споразумение в горния смисъл:

1.„КОСМОС Ж.” ЕООД, ЕИК № 103222181 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. ”Илинден” № 1, да бъде признат за собственик по сключения на 23.12.2008 г., договор за покупко- продажба, обективиран в нотариален акт вх. рег. № 39536 от 23.12.2008 г., акт № 28, том CXXIX, дело № 31465 на Агенция  по вписванията за продажбата на недвижимите имоти, изградени в СГРАДА със смесено предназначение на пет етажа и терасовиден етаж, находяща се в УПИ №І-1 /първи-едно/ на гр.Варна, община Варна, област Варненска, ул. ”Илинден” №1 /едно/ в кв. 683 /шестстотин осемдесет и трети/ по плана на ІІ /втори/ микрорайон на гр.Варна, с площ от 450 /четиристотин и петдесет/ кв.метра, при граници: от две страни улица, имоти №9, №7 и №1, а именно:

o      ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ /ГАРАЖ/, с площ от 323, 52 /триста двадесет и три цяло и петдесет и две/ кв.метра с 12 /дванадесет/ парко места, всяко едно с площ от 26.96 /двадесет и шест цяло деветдесет и шест стотни/ кв.метра, разположен в  СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ на сградата, при граници за целия имот: от три страни улица, стълбище, винарна.

o      ВИНАРНА с площ от  77. 14 /седемдесет и седем цяло и четиринадесет/ кв.метра, разположена в СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ на сградата, при граници: улица, подземен паркинг, стълбище, ведно и 2.8401 % /две цяло осем хиляди четиристотин и един процента/ ид.части от общите части на сградата.

o      АПАРТАМЕНТ №  2 /две/ на две нива, от които І /първо/  ниво с площ от 157.36 кв.метра, разположен на пети етаж на сградата, при граници: апартамент №1, улица, улица, ІІ /второ/ ниво с площ от 160.90 /сто и шестдесет цяло и деветдесет стотни/ кв.метра, разположен на терасовиден етаж на сградата, при граници: улица, улица, покрив, ведно с открита тераса с площ от 70.30 /седемдесет цяло и тридесет стотни/ кв.метра, разположена на покрива на сградата, както и 54. 4537 % /петдесет и четири цяло четири хиляди петстотин тридесет и седем процента/ ид.части от общите части на сградата.

АПАРТАМЕНТ №4 /четири/ с площ от 88.10 /осемдесет и осем цяло и десет стотни/ кв.метра, разположен на терасовиден етаж на сградата, при граници: улица, улица, второ ниво на апартамент № 2, ведно с 3.3725 /три цяло три хиляди седемстотин двадесет и пет процента/ ид.части от общите части на сградата.

 

2. Нямам претенции за разноски в първоинстанционното и настоящото производство.

 

С П О Г О Д И Л И    С Е :

 

Е.А.Ж., ЕГН-********** – като управител и представляващ „КОСМОС Ж.” ЕООД, ЕИК-103222181, адрес на управление гр.Варна, ул. Илинден № 1:

 

Подпис:  …………………………………..

 

Г.Г.Р., ЕГН-**********,***

 

Подпис: ………………………………..

 

Съдът като взе предвид становищата на страните, както и че постигнатата между тях спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и на основание чл.234 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в следния смисъл:

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Г.Г.Р., ЕГН-**********,*** на основание чл.124, ал.1 от ГПК, че .„КОСМОС Ж.” ЕООД, ЕИК № 103222181 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. ”Илинден” № 1,представлявано от Е.А.Ж., ЕГН-********** ЗА СОБСТВЕНИК на имотите по договор за покупко продажба, обективиран в нотариален акт вх. рег. № 39536 от 23.12.2008 г., акт № 28, том CXXIX, дело № 31465 на Агенция  по вписванията за продажбата на недвижимите имоти, изградени в СГРАДА със смесено предназначение на пет етажа и терасовиден етаж, находяща се в УПИ №І-1 /първи-едно/ на гр.Варна, община Варна, област Варненска, ул. ”Илинден” №1 /едно/ в кв. 683 /шестстотин осемдесет и трети/ по плана на ІІ /втори/ микрорайон на гр.Варна, с площ от 450 /четиристотин и петдесет/ кв.метра, при граници: от две страни улица, имоти №9, №7 и №1, а именно:

o      ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ /ГАРАЖ/, с площ от 323, 52 /триста двадесет и три цяло и петдесет и две/ кв.метра с 12 /дванадесет/ парко места, всяко едно с площ от 26.96 /двадесет и шест цяло деветдесет и шест стотни/ кв.метра, разположен в  СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ на сградата, при граници за целия имот: от три страни улица, стълбище, винарна.

o      ВИНАРНА с площ от  77. 14 /седемдесет и седем цяло и четиринадесет/ кв.метра, разположена в СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ на сградата, при граници: улица, подземен паркинг, стълбище, ведно и 2.8401 % /две цяло осем хиляди четиристотин и един процента/ ид.части от общите части на сградата.

o      АПАРТАМЕНТ №  2 /две/ на две нива, от които І /първо/  ниво с площ от 157.36 кв.метра, разположен на пети етаж на сградата, при граници: апартамент №1, улица, улица, ІІ /второ/ ниво с площ от 160.90 /сто и шестдесет цяло и деветдесет стотни/ кв.метра, разположен на терасовиден етаж на сградата, при граници: улица, улица, покрив, ведно с открита тераса с площ от 70.30 /седемдесет цяло и тридесет стотни/ кв.метра, разположена на покрива на сградата, както и 54. 4537 % /петдесет и четири цяло четири хиляди петстотин тридесет и седем процента/ ид.части от общите части на сградата.

АПАРТАМЕНТ №4 /четири/ с площ от 88.10 /осемдесет и осем цяло и десет стотни/ кв.метра, разположен на терасовиден етаж на сградата, при граници: улица, улица, второ ниво на апартамент № 2, ведно с 3.3725 /три цяло три хиляди седемстотин двадесет и пет процента/ ид.части от общите части на сградата.

 

  ОБЕЗСИЛВА решението на Варненски окръжен съд № 203/19.02.2014 г. постановено по гр.д. № 3719/2012 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 361/2014 г. по описа на Апелативен съд Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се прекратява производството подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от днес.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                 2.

 

                                               СЕКРЕТАР: