О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

444/13.07.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13. 07.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№361/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от М.П.П. против определение №1430/08.06.2016г., пос -тановено по гр.д.№3317/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по дело -  то е прекратено като недопустимо.В жалбата се твърди, че обжалваното определе- ние е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото да бъде върнато на ВОС за продължаване на съдопроизвод - ствените действия.

Въззиваемият В.Г.Р., редовно уведомен, не е депозирал отго -вор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№3317/15г. по описа на ВОС, гр.о., е образувано по предя- вен от М.П.П. против В.Г.Р. иск с пр.осн. чл.79, ал.1 от ГПК за осъждане на ответника да заплати на ищцата сумата от 25 302, 79лв., представляваща обезщетение за неизпълнение на задължението по договор №304-0239/29.08.2008г. за банков кредит, чието изпълнение е поето от ответника по т.I от споразумение с нотариално заверени подписи, рег.№3012 от 18.08.2009г. на нотариус Полина Миткова, рег.№478 на НК, за периода от 16.04.2014г. до 02.12. 2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изпълнение на задължението.

За да прекрати производството по делото първоинстанционният съд е приел, че т.к. между страните е постановено влязло в сила съдебно решение, с което е уважен предявеният от М.П. против В.Р. иск с пр.осн. чл.79, ал.1 от ГПК като от -ветникът е осъден да й заплати сумата от 212 393, 38лв., представляваща обезщете- ние за неизпълнение на задължението по договор №304-0239/29.08.2008г. за банков кредит, чието изпълнение е поето от ответника по т.I от споразумение с нотариално заверени подписи, рег.№3012/18.08.2009г. на нотариус П. М., рег.№478 на НК, до 16.04.2014г., като е уважена претенцията на ищцата за присъждане на компен- саторно обезщетение за цялостно неизпълнение на процесното споразумение, а с настоящия иск се претендира сума, представляваща мораторно обезщетение /обез -щетение за забава/ за същото неизпълнение, то за ищцата липсва правен интерес да търси мораторно обезщетение за неизпълнение на същото задължение.

С влязло в сила в долупосочената му част решение №555/24.03.2015г., постано -вено по гр.д.№1935/14г. по описа на ВОС, гр.о., В.Г.Р. е осъден да заплати на М.П.П. сумата от 212 393, 38лв., представляваща обезщетение за неизпълнение на задължението по договор №304-0239/29.08.2008г. за банков кредит, чието изпълнение е поето от ответника по т.I от споразумение с нотариална заверка на подписите, рег.№3012 от 18.08.2009г. ВН, рег.№478 на НК, до 16.04.2014г., на осн. чл.79 от ЗЗД.

Твърденията на ищцата в производството, в което е постановено посоченото ре -шение са, че същата е сключила с банка цитирания договор за банков кредит от 29. 08.2008г., а ответникът със сключеното между страните на 18.08.2009г. споразу -мение с нотариално заверени подписи е поел изцяло/главница, лихви и разноски/ изпълнението на нейното задължение към банката.Тъй като ответникът не изпъл -нявал задължението си по споразумението, а именно не е погасявал дълга на ищца -та по договора за банков кредит, банката се снабдила с изпълнителен лист и е обра -зувала против нея изпълнително производство, по което дългът й към банката по цитирания договор за банков кредит към 16.04.2014г./съгласно издадено удостовере -ние от ЧСИ/ възлиза на 212 393, 38лв./главница, лихви и разноски/, която сума и е претендирала да й бъде присъдена като обезщетение за претърпяната от нея загуба в резултат от неизпълнението от ответника на поетото от него задължение по спора -зумението от 18.08.2009г.Твърденията на ищцата в новообразуваното производство са, че ответникът е продължил да не изпълнява задълженията си по споразумението и като резултат дългът й към банката в изпълнителното производство е нараснал от 212 393, 38лв. към 16.04.2014г. на 237 696, 17лв. към 02.12.2015г./съгласно удостове- рение, издадено от ЧСИ/, т.е. за периода от 16.04.2014г. до 02.12.2015г. със сумата от 25 302, 79лв./натрупани лихви и разноски/, като това е нейната нова загуба, за която претендира присъждане на обезщетение в размер на 25 302, 79лв.

Видно от твърденията на М.П. е, че същата претендира от ответника запла -щане на обезщетение за твърдените, че са претърпени от нея загуби в резултат от продължаващото неизпълнение на задължението, поето от В.Р. по действащото между страните споразумение от 18.08.2009г., и които загуби са настъпили за пе -риода 16.04.2014г.-02.12.2015г.С влязло в сила решение В.Р. е осъден да й зап -лати сумата от 212 393, 38лв., представляваща обезщетение за неизпълнение на посоченото му задължение до 16.04.2014г., т.е. със СПН между страните е прието, че тази сума се дължи като обезщетение за неизпълнението на В.Р. на споразу- мението до датата 16.04.2014г.Видно от волята на страните по споразумението е, че същото е с предвидено действие до окончателното погасяване от страна на В.Р. на целия дълг на М.П. към банката, включващ в пълен размер главница, лихви, комисионни и разноски.Тъй като се твърди, че този дълг е нараснал, защото неизпъл- нението на В.Р. е продължило и след 16.04.2014г., то и ищцата е претърпяла нова загуба и претендира обезщетение за същата.С оглед горното и съдът приема, че за ищцата, при тези й твърдения, е налице правен интерес от така предявения иск, като съответно новият период, през който се твърди, че е претърпяна нова загу -ба от последващото неизпълнение на В.Р., обезщетение за която се претендира в размер от 25 302, 79лв., не е обхванат от формираната между страните СПН по гр.д.№1935/14г. по описа на ВОС, гр.о.Предвид горното и съдът приема, че предяве -ният иск не е недопустим, поради което и обжалваното определение като неправилно следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдо -производствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1430/08.06.2016г., постановено по гр.д.№3317/15г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: