О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

440

 

гр. Варна, 12.08.2013 г.

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на дванадесети август две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                     РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова в. ч. гр. дело № 362 по описа за 2013 година:

          Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК и е образувано по частна жалба на Надя Любчева Бонева от гр. Варна, чрез процесуален представител адв. К. Киряков, срещу Определение № 1197 от 19.04.2013 г. на Окръжен съд – Варна, постановено по в. гр. д. № 1244/2013 г., с което е оставена без разглеждане подадената от нея жалба срещу действията на ЧСИ рег. № 807 Надежда Денчева, поради недопустимост.

Оплакванията в жалбата са досежно неправилност на обжалвания съдебен акт, като се моли за неговата отмяна и произнасяне по съществото на спора.

Не са постъпвали писмени отговори от другите съдлжници в производството Петър Ангелов Бонев, Даниела Петрова Бонева и Красимира Петрова Бонева.

Депозиран е отговор от взискателя Кооперация „Приморска популярна бизнес – кооперативна организация” – гр. Варна, с който изразява становище за недопустимост на жалбата, евентуално за нейната неосноватеност.

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, е неоснователна, поради следното:

          Предмет на обжалване са действията по изп. дело № 53/2012 г. и 54/2012 г. на ЧСИ Надежда Денчева, изразяващи се в (1) отказ да бъдат вдигнати наложените възбрани, вписани в Служба по вписванията – Варна под вх. № 4365/05.03.12 г., акт № 10, том ІІІ и № 4366/05.03.12 г., акт № 11, том ІІІ, върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Зограф” № 24, а именно: 1/2 ид.ч. от ЖИЛИЩЕ, 1/2 ид.ч. от дворен тоалет, ведно с 1/2 ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 478 кв. м., представляващо ПИ № 9, в кв. 211 по плана на 12 м.р. на града, при граници: улица, ПИ № 8, ПИ № 14, ПИ № 18 и ПИ № 15, (2) описа, оценката и съобщението за проданта на посочения имот, (3) спиране на обявената продан и (4) спиране на изпълнението изобщо по двете изпълнителни дела - № 53 и 54 по описа от 2012 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

Видно от посочената разпоредба, атакуваните от жалбоподателя действия на съдебния изпълнител не попадат в предметния обхват на закона, с оглед на което правилно окръжният съд е оставил жалбата без разглеждане, като недопустима. Това предопределя и неразглеждането на въпроса за спиране на изпълнението, като въпрос обусловен от допустимостта и вероятната основателност на жалбата.

Наред с това насроченият опис и оценка на имота подлежат на обжалване с довод за несеквестируемост, което видно от жалбата не се твърди, но дори и да се твърдеше, то при условие, че същите за осъществени на 07.12.2012 г., то преклузивния по чл. 436, ал. 1 ГПК едноседмичен срок изтича на 14.12.2012 г. /жалбата е депозирана на дата 01.02.2013/, с оглед на което и на това основание жалбата, в коментираната й част - по т. 2, като просрочена, също се явява недопустима.

За пълнота на изложението следва да се посочи и следното:

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ГПК освен в предвидените от закон случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд. Тоест изразената от жалбоподателя незаконосъобразност, изразяваща се във възбраняване на по-голяма част от притежаваната от другия съсобственик-недлъжник в производството Адрияна Щерева, респ. за накърняване правата на останалите съсобственици – Йорданка Илиева Жечева и Теодор Събев Жечев, не може да се заяви от жалбоподателя Н. Бонева. Позоваването в жалбата на разпоредбата на чл. 401 от ГПК е също неотносимо, т. к. посочването в същата, че се прилагат чл. 435, ал. 4 и чл. 440 от ГПК, се отнасят до правата на трето лице, а не до тези на длъжника.

От друга страна, Надя Бонева и Адрияна Щерева притежават в съсобственост по 1/2 ид.ч. от ЖИЛИЩЕТО в ПИ № 9, в кв. 211 по плана на 12 м.р. на гр. Варна, ул. „Зограф” 24, както и по 1/4 ид.ч. от цялото дворно място и дворен тоалет, където участват и другите двама съсобственици Йорданка Илиева Жечева и Теодор Събев Жечев.

След изразяване на съгласие по реда на чл. 500, ал. 2 от ГПК от страна на другия съсобственик Адрияна Щерева, предмет на публична продан е притежаваният от Надя Бонева и Адрияна Щерева техен съсобствен недвижим имот. Даденото от последната съгласие, като едностранно волеизявление, противно на изразеното от адв. Киряков становище, не е нищожно – няма основание за това /дори и да приемем, че касае неотговаряща на квотата й в съсобствеността част/, най – малкото пък на основание невъзможен предмет. Отделно от това, и тук е относимо изложеното по-горе в мотивите досежно недопустимостта на защита на чужди права.

Твърдението в жалбата за липса на скица от АГКК, от която да са видни квотите в съсобствеността е абсолютно неуместно и юридически неиздържано, понеже скицата не е документ за собственост, от който да се извличат дяловете в съсобствеността.

          Предвид гореизложеното, обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът      

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1197 от 19.04.2013 г. на Окръжен съд – Варна, постановено по в. гр. д. № 1244/2013 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                              2.